Årsskiftesplanera – och sänk din skatt

Yasemin Bayramoglu

Publicerades: 13 december, 2018

Det är snart nytt år och för dig som vill planera din skatt finns det en hel del att tänka på.

INKOMST

Om du har möjlighet att påverka din inkomst, kan du tänka på att:
* om du inte tagit ut lön ur ditt aktiebolag upp till gränsen för statlig skatt (brytpunkten) och du räknar med att ta ut högre lön nästa år, är det skattemässigt smart att ta ut lön upp till gränsen före årsskiftet. Detsamma gäller när du ska deklarera resultatet från din enskilda firma, det ger skattemässigt bästa effekt att deklarera för ett resultat upp till brytpunkten (läs mer på sid 30 om den stora fördelen med enskild firma skattemässigt, jämfört med aktiebolag). Brytpunkten för när man börjar betala
20 procent statlig skatt är 468 700 kronor för inkomståret 2018. På inkomster över 675 700 kronor (brytpunkt 2) är den statliga skatten 25 procent.

* lägga din inkomst på maximal pensions- (PGI), sjuk- (SGI) eller föräldrapenninggrundande (FGI) inkomst. Följande gränser gäller för inkomståret 2018:
PGI 504 375 kronor (före allmän pensionsavgift), SGI 364 000 kronor, FGI 455 000 kronor.
a du kan göra värdeminskningsavdrag på maskiner och inventarier som skaffas och tas i bruk före årsskiftet och på så sätt minska det beskattningsbara resultatet i näringsverksamheten. Förbrukningsinventarier är direkt avdragsgilla. Beloppsgränsen är 22 749 kronor exklusive moms för räkenskapsår med bokslut under 2018.

* vänta med att ta ut lön från ditt aktiebolag till efter årsskiftet om du fyllt 65 år under 2018. Från och med året du fyller 66 år är arbetsgivaravgifterna lägre. Dessutom är grundavdraget och jobbskatteavdraget mycket högre.

LÄS OCKSÅ: Hitta din glöd igen – gör en omstart

SPECIELLT FÖR FÅMANSFÖRETAGARE
Planerar du att starta aktiebolag bör du göra detta före årsskiftet i stället för efter – då äger du aktierna 1 januari och får därmed tillgodoräkna dig utdelningsutrymmet redan för det året.
Se över dina löneuttag i fåmansföretag om du vill kunna utnyttja reglerna om lönebaserat utdelningsutrymme för kvalificerade fåmansbolagsaktier. Det är lönen under 2018 som påverkar om reglerna får användas och hur mycket av utrymmet som i så fall får utnyttjas under 2019.

Observera att förmåner inte får räknas med i lönen. Det kan därför vara läge att fundera på att växla skattepliktiga förmåner mot lön.
För att kunna utnyttja löneunderlaget krävs ett minsta löneuttag (så kallad spärrlön) som är kopplat till hur mycket de totala lönerna uppgår till i företaget.
Om de totala lönerna (inklusive ägarlöner) i företaget överstiger 4 500 000 kronor är spärrlönen 600 000 kronor (9,6 inkomstbasbelopp) i löneuttag 2018.

Är de totala lönerna 2018 lägre än 4 500 000 kronor beräknar du spärrlönen på följande sätt: 6 IBB + 5 % x löner till anställda inklusive ägare 2018 (6 inkomstbasbelopp = 375  000 kronor)

Om du är ensam aktieägare och ännu inte bestämt hur stor lön du ska ta ut kan du beräkna spärrlönen ”baklänges” på följande sätt: (6 IBB + 5 % x löner till anställda exklusive ägare 2018) / 0,95

Observera att det kan vara mer fördelaktigt att ta ut lön upp till brytpunkten (se ovan) innan kapitalbeskattad utdelning tas ut. Lönen är dessutom pensions- och sjukpenninggrundande (upp till vissa nivåer, se ovan). För pensionärer är det extra fördelaktigt att ta ut lön upp till brytpunkten innan utdelning (på grund av de låga socialavgifterna, det utökade jobbskatteavdraget och det förhöjda grundavdraget).

Så här blir den ungefärliga skatteeffekten på löneuttag respektive utdelning under 2018 (inkomstskatt och socialavgifter):

2018                      Normalnivå    Pensionär
Lön under B1       47%                  40%
Lön över B1          63%                  58%
Lön över B2          67%                  63%
Utdelning (K10)   38%                 38%

Förutsättningar: Kommunalskatt 32 %, arbetsgivaravgifter 31,42 % (16,36 % för pensionärer), bolagsskatt 22 %. B1 = brytpunkt 1, B2 = brytpunkt 2. Hänsyn har inte tagits till grundavdrag, jobbskatteavdrag med mera. Vid inkomster under B1 blir skatten därför lägre än vad som redovisas i tabellen.

Den stora skattemässiga fördelen för den som äger aktiebolag jämfört med den som har enskild firma är när företaget ger tillräckligt höga vinster för att kunna tas ut genom lågbeskattad utdelning. Och då handlar det om vinster som först ger möjlighet att ta ut en lön upp till brytpunkten och att man utöver detta kan ta ut vinsten i form av utdelning.

SPECIELLT FÖR AKTIEBOLAG MED FLERA
För aktiebolag och ekonomiska föreningar som vill skjuta upp en del av beskattningen på framtiden finns till exempel följande möjligheter:
* 25 procent av vinsten kan avsättas till periodiseringsfond. Observera dock beskattningen av schablonräntan (0,36 procent för bokslut under 2018) på periodiseringsfonder.
* Planerade inköp av förbrukningsinventarier kanske kan tidigareläggas så att de görs före årsskiftet. Även större inventarieköp drar ned vinsten om de görs före årsskiftet, dock bara med årets avdragsgilla värdeminskningsavdrag. Kontrollera även om det finns outnyttjat utrymme för överavskrivningar på tidigare anskaffade inventarier.
* Om företaget planerar att köpa tjänstepensionsförsäkringar kan en pensionsutfästelse göras före årsskiftet. Premiebetalningen måste göras senast vid deklarationstidpunkten.
* Det går att göra reserveringar för tantiem. Med tantiem menas normalt en resultatbaserad ersättning (bonus) som ofta tillfaller företagets vd och företagsledning.

SPECIELLT FÖR ENSKILD FIRMA OCH HANDELSBOLAG
Det är skattemässigt mer fördelaktigt att driva enskild firma jämfört med aktiebolag om du har låga eller normala inkomster. Att driva enskild firma och ha ett skattemässigt resultat upp till brytpunkten för statlig inkomstskatt eller att driva ett aktiebolag och ta ut en lön upp till brytpunkten ger en skattemässig skillnad på cirka 26 000 kronor varje år – till den enskilda firmans fördel.

Det är alltså cirka 26 000 kronor lägre skatt och socialavgifter för dig som har enskild firma, detta på grund av de betydligt lägre socialavgifterna för enskilda näringsidkare.

Om du har enskild firma kan du genom avsättningar till periodiseringsfond och expansionsfond skjuta en del av beskattningen på framtiden. Om du har inkomster över brytpunkten för statlig skatt kan avsättningarna vara en hjälp att jämna ut resultaten över åren – ett senare år när du har lägre inkomst kan du återföra fonderna till låg skatt.

Att planera med periodiseringsfonder och expansionsfond kan vara särskilt intressant om du har aktiv näringsverksamhet och närmar dig 65-årsdagen inom något år. Egenavgifterna blir nämligen lägre från och med det år du fyller 66 år (16,36 procent för 2018). Detsamma gäller den som fram till 65 års ålder tar ut hel allmän pension (ålderspension) under hela inkomståret. Ålderspensionärer har även ett högre grundavdrag.

Tänk även på att utnyttja reglerna om räntefördelning om du är enskild näringsidkare. Observera dock att räntefördelning inte är sjukpenning- eller pensionsgrundande. För den som ligger under brytpunkten och omfattas av lägre egenavgifter kan räntefördelning dessutom innebära högre skatt än vid beskattning i näringsverksamheten.

KAPITAL

I inkomstslaget kapital finns det några saker man kan göra inför årsskiftet som förbättrar skatteutfallet. Här är några vanliga åtgärder:
* Om makar har lån, kan det löna sig att rätt make gör ränteavdragen. Nettoränteavdraget (inkomsträntor minus skuldräntor) ger 30 procent i skattereduktion på belopp upp till 100 000 kronor, men bara 21 procent i skattereduktion på överskjutande belopp. En make som har mycket låga inkomster och därmed inte betalar någon, eller låg skatt, kanske inte heller kan utnyttja skattereduktionen. Observera att om en make ska kunna göra ränteavdrag måste den maken stå som låntagare (ensam eller tillsammans med den andre maken) och dessutom faktiskt ha betalat räntan.

* Har du gjort förluster på noterade aktier eller fonder under 2018 och har andra noterade aktier eller fonder med latenta vinster, kan du sälja med vinst för att på så sätt utnyttja förlusterna på bästa sätt. Vinster på noterade aktier och fonder kan kvittas fullt ut mot förluster på noterade aktier och fonder. Kan inte förlusten kvittas blir det tyvärr en kvotering till 70 procent när förlusten tas upp i inkomstslaget kapital.

* Har du ett stort underskott i inkomstslaget kapital (mer än 100 000 kronor – den överskjutande delen av underskottet kvoteras nämligen till 70 procent) kan du återföra uppskov som du har sedan försäljning av en privatbostad för att minska underskottet.

* Utnyttja investeraravdraget för förvärv av aktier i mindre företag om förvärvet gjorts genom nybildning eller nyemission. Avdrag kan medges med 50 procent av ersättningen för aktierna. Om avdraget leder till underskott i inkomstslaget kapital blir skattereduktionen för detta underskott 30 procent. Observera dock att avdraget inte får göras vid förvärv av andelar i företag som investeraren (eller någon närstående) direkt eller indirekt redan är eller har varit delägare i.

JÄMKNING OCH PRELIMINÄRDEKLARATION
Om du räknar med att få överskjutande skatt kan du begära ändrad beräkning av skatteavdrag (jämkning). På så sätt får du skatteåterbäringen före årsskiftet genom att skatteunderlaget för december blir lägre.
Företag som har betalat för mycket F-skatt under året kan skicka in en preliminär inkomstdeklaration för 2018 för att få ändrad beräkning av F-skatten och på så sätt få eventuell skatteåterbäring tidigare.

ROT & RUT
Om ditt skatteunderlag för rot-/rutavdrag beräknas bli lägre än din preliminära skattereduktion för hushållstjänster bör du se till att öka dina inkomster om du har möjlighet. Den skattereduktion du inte kan utnyttja ett år får inte sparas till kommande år, utan faller bort.
Rot-/rutavdraget får bara utnyttjas mot kommunal och statlig inkomstskatt samt fastighetsskatt och fastighetsavgift efter avdrag för allmän pensionsavgift, jobbskatteavdrag och underskott av kapital.

Du kan öka dina inkomster (och därmed ditt skatteunderlag för rot-/rutavdrag) genom till exempel:
* återföring av uppskov
* återföring av periodiseringsfond och expansionsfond
* avstå från nya avsättningar och pensionssparavdrag
* extra uttag av lön (om du har möjlighet).
Om betalningen för arbetena görs efter årsskiftet får du skattereduktionen nästa år i stället. Kanske det går att förhandla om en längre kredittid?
Tänk på att om du har gjort betalningar under 2018 måste arbetet som betalningen avser vara utfört senast 31 januari 2019 för att du ska kunna få någon skattereduktion.

AV ULF SVENSSON I SAMARBETE MED BJÖRN LUNDÉN INFORMATION