Företagsmoms i utlandet. Vad tycker partierna. Foto: Getty Images

EU vill förenkla momsreglerna. Hur ställer sig partierna till det?

Samuel Karlsson

Publicerades: 10 augusti, 2018

Ett nytt EU-förslaget innebär till exempel att företag som omsätter högst 100 000 euro inom EU ska slippa betala moms i andra länder än sitt hemland, förutsatt att omsättningen i det andra landet understiger gränsbeloppet där. Så här tycker partierna om förslaget.

C: Vi ser positivt på alla sorters förenklingar av momssystemet. Det gäller skattesystemet i sin helhet. Det svenska skattesystemet har blivit allt för mycket av ett lapptäcke. 

KD: Kristdemokraterna ser gärna förenklingar av momsreglerna för små och mellan-
stora företag, och är positiva till att detta nu sker på EU-nivå.

 L: Vi ställer oss positiva till EU-förslaget till förenkling av momsreglerna då det innebär mindre pappersarbete och frigör tid och kraft för företagets ägare och medarbetare att fokusera på dess affärsverksamhet och utveckling.

 MP: Det är viktigt att främja handel mellan EU-länder för små företag som i vissa fall hämmas av betungande administration. Om det är just denna lösning som är det bästa sättet är väl tidigt att säga, vi tycker att frågan bör analyseras vidare. En förändring bör vara konkurrensneutral och effektiv och får inte bidra att det blir lättare att undgå skatt.

 M: Vi är positiva till förenklingar som sker för företagen på EU-nivå, att reglerna anpassas till nya affärsmodeller och till hur marknaderna utvecklas. Det underlättar företagens verksamhet och utveckling, samtidigt som det ger bättre förutsättningar för det framtida uttaget av mervärdesskatt.

S: Det slutliga EU-förslaget har ännu inte presenterats. Vi har inte tagit ställning. Förenklingar måste vägas mot kontrollbehov för att förhindra skattefusk och illojal konkurrens.

SD: Lättnader i momssatser är inte den högst prioriterade åtgärden för svenska småföretag eftersom att dessa skatteintäkter påverkas av försäljning och efterfrågan vilken varierar i olika branscher. Skattepolitiken ska i första hand ska beslutas om på nationell nivå.

V: Vänsterpartiet har ännu inte tagit ställning till förslaget.

Fler svar från partierna inför valet 2018 hittar du här!