<![CDATA[Vi reder ut momsreglerna för handel med utlandet. Foto: Getty Images]]>

Så funkar momsen när du köper och säljer till utlandet

Redaktionen

Publicerades: 28 mars, 2017

Tycker du att momsreglerna i Sverige är snåriga? I så fall gäller det att verkligen vara fokuserad om du ska handla med andra länder. 

Om en vara säljs i Sverige, det vill säga varan finns här och inte lämnar landet, ska svensk moms redovisas. Normalexemplet på detta är när ett svenskt företag säljer en vara till en svensk köpare. På samma sätt blir det vid en försäljning till en utländsk köpare där varan inte lämnar Sverige, svensk moms ska läggas på.

 Varuexport
När du säljer varor till köpare i ett land utanför EU räknas det som export och då ska du inte lägga på moms, oavsett om köparen är ett företag eller en konsument. Grundkravet är dock att varan levereras ut ur Sverige (ja, ut ur EU för att vara extra tydlig).

Som säljare måste du kunna bevisa att varan eller tjänsten har levererats utanför EU för att slippa ta ut moms. Det bästa sättet är att visa importhandlingar från det land som varan exporterats till, till exempel blad 3 av tullens enhetsdokument (ED3), ett landningscertifikat eller en kopia av en tullsedel från det land dit varorna importerats.

Tullens enhetsdokument ska vara stämplat av det tullkontor där varorna lämnar EU. Du kan också visa speditions- eller frakthandlingar. Ett kvitto på att betalningen gjorts från utlandet är däremot knappast tillräckligt för att bevisa att det rör sig om export.

Företag som exporterar varor måste ha ett så kallat EORI-nummer som ska anges i tulldeklarationerna. Företaget måste också ha tillstånd att lämna elektroniska tulldeklarationer. Om företaget är ”godkänd exportör” gäller förenklade regler för tullrutinerna.

Innan en vara exporteras ska en elektronisk tulldeklaration lämnas via Tullverkets hemsida inom en viss tid (olika beroende på transportsätt). I tulldeklaration ska varans varukod i tulltaxan anges.

Du ska även begära att sändningen klareras (godkänns). När klareringen är klar får du ett följedokument (EAD) som ska visas vid utfartstullkontoret.

Varuimport
Med varuimport menar man att varor förs in i Sverige från ett land utanför EU. Det kan också vara införsel till ett annat EU-land från ett land utanför EU och att varorna därefter transporteras vidare till Sverige. Normalt ska varuimport tulldeklareras och eventuellt beläggas med tullavgift. Bara varor med mindre värden (upp till 1 500 kronor) slipper tullavgift.

Import av varor är momsbelagd utom när varuvärdet är så lågt som 300 kronor. För den som inte är momsregistrerad lägger Tullverket på moms på tullfakturan.

En momsregistrerad köpare (ett företag) hanterar själv importmomsen med omvänd moms, det vill säga på motsvarande sätt som momsen vid köp av varor från andra EU-länder. Utifrån tullfakturan får du fram ett underlag att beräkna moms på och denna moms redovisar du som både utgående och ingående moms.

Det är tullfakturans 1MT-värde (monetära tullvärdet) plus tullavgifterna (plus vissa bikostnader i vissa fall) som utgör underlaget för att beräkna importmomsen.

Alla företag som importerar eller exporterar varor till eller från EU ska ha ett så kallat EORI-nummer, som anges i tulldeklarationen. (Ansökan om det hos Tullverket.)

För att Tullverket ska veta om företaget är momsregistrerat – och därmed inte ska redovisa importmoms – görs en kontroll mot företagets organisationsnummer (vilket normalt ingår i företagets momsregistreringsnummer).

EU-handel med varor
Vid handel med varor mellan EU-länder, så kallat unionsinterna förvärv, gäller olika momsregler beroende på om köparen är konsument eller företag (beskattningsbar person som det uttrycks i momslagen).

Säljer du varor till en köpare som är en konsument i ett annat EU-land ska svensk moms läggas på. Att varan lämnar landet påverkar alltså inte utan försäljningen anses gjord i Sverige ändå.

Det är bara vid varuförsäljning till företag i andra EU-länder som försäljningen kan göras utan påslag av svensk moms. Observera att varan verkligen måste föras ut ur Sverige till ett annat EU-land, annars räknas det som en svensk försäljning med svensk moms.

Men vid en korrekt EU-försäljning ska köparen redovisa omvänd moms på köpet av varan. Bästa beviset för att köparen är ett företag är att köparen har ett VAT-nummer/momsregistreringsnummer i sitt land.

När du säljer varor och tjänster till någon med VAT-nummer i ett annat EU-land ska du inte bara redovisa detta i momsdeklarationer utan även i periodiska sammanställningar, antingen varje månad eller en gång i kvartalet.

Köper du en vara från ett annat EU-land och har uppgett ditt VAT-nummer så kommer en momsfri faktura till dig. Denna redovisar du i momsdeklarationen enligt reglerna om omvänd moms, det vill säga du redovisar både utgående och ingående moms utifrån fakturabeloppet. Det blir alltså normalt ett nollsummespel på momsdeklarationen.

Har du både momsfri och momspliktig verksamhet eller bara momsfri verksamhet (men har ett VAT-nummer) och därmed inte får lyfta ingående moms eller bara en del av den, ja då blir det moms att betala in till Skatteverket på grund av varuköpet.

Observera att varorna måste transporteras över landgränsen mellan två eller flera EU-länder för att det ska räknas som ett unionsinternt förvärv och att det ska vara möjligt att använda reglerna om omvänd moms vid EU-handel.

Som säljare är det viktigt att du kan visa att varorna förts ut ur Sverige, annars blir du skyldig att redovisa svensk moms om Skatteverket gör en kontroll. Och eftersom det inte finns tullhandlingar som bevis vid EU-handel är det vanskligt med hämtköp (när köparen hämtar varorna).

Rådet är att lägga på svensk moms till dess köparen kan visa att varorna förts ut ur Sverige, därefter krediteras och återbetalas momsbeloppet. Du bör alltså hellre anlita ett fraktföretag för att kunna visa utförseln.

Du kan kontrollera att ett VAT-nummer är riktigt på skatteverket.se. Vilka länder som inom EU-direktivet omfattas av EU:s momsregler kan du läsa om här: driva-eget.se/eumoms

Text: I samarbete med Björn Lundén information