Ny sjupunktsplan ska rädda Sverige

Redaktionen

Publicerades: 22 januari, 2009

Regeringen presenterade i dag en sjupunktsplan för att försöka ta Sverige ur krisen. Småföretagare får ökat stöd för nystartsjobben och möjlighet at få vänta med att betala in skatt.

Förslagen ger också möjligheter till kompetensutveckling och utbildning för dem som blivit arbetslösa.

Här är sjupunktsplanen:

  • Stöd till nya arbetslösa och korttidsarbetslösa i form av bland annat coachning och fler praktikplatser
  • Förstärkt stöd till långtidsarbetslösa genom fördubbling av kompensationen till arbetsgivare för nystartsjobb
  • Fler platser på yrkeshögskolan och yrkesinriktad gymnasial utbildning (yrkesvux)
  • Omfördelning av medel mellan universitet och högskolan
  • Ökad satsning på infrastruktur
  • HUS-avdrag för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad (ROT-tjänter)
  • Möjliggheter för företagare att få skjuta på skatteinbetalningen.

Till följd av konjunkturförsvagningen väntas de offentliga finanserna försämras under kommande år och underskott är att vänta 2009 och 2010. Regeringens samlade bedömning är dock att underskottet är tillfälligt och kontrollerbart.

Osäkerheten är alltjämt stor angående styrkan och varaktigheten i nedgången. Den akuta krisen och situationen på de internationella kreditmarknaderna väntas stabiliseras under 2009.

I takt med att penningpolitiken och de lägre räntorna får genomslag, väntas en försiktig global återhämtning inledas under slutet av 2009 och ta fart 2010.

För Sveriges del syns nedgången i negativ BNP-tillväxt 2009, som vänds till positiv tillväxt 2010. Regeringen bedömer att arbetslösheten därmed stiger som följd av den sämre utvecklingen.

Åtgärderna i propositionen uppgår till drygt 8 miljarder kronor för 2009. Sammantaget uppgår regeringens satsningar i budgetpropositionen för 2009, de åtgärder som vidtagits under hösten 2008 och de förslag som presenteras i denna proposition, till drygt 40 miljarder kronor 2009. Detta motsvarar cirka 1,3 procent av BNP. Det bidrar till att dämpa den ekonomiska nedgången som följer av den internationella finanskrisen.