Vad är ditt bolag värt? Multiplar för olika branscher 2022

Vad är ditt bolag värt? Multiplar för olika branscher 2022

Karolina Östervald

Uppdaterades: 14 juni, 2022
Publicerades: 15 juni, 2022
Foto av: Adobe Stock

Det är svårt att värdera företag – och priset blir alltid vad marknaden är beredd att betala. Här går vi igenom de vanligaste värderingsmodellerna och tittar närmare på specifika branscher som E-handel och vilka multiplar som är vanliga där.

Värderingsmodeller

För att få fram ett rättvist värde ska man både som säljare och köpare värdera bolaget utifrån en eller flera värderingsmodeller. Värdet som man kommer fram till där ska alltid ses som ett riktvärde. När man går vidare till en förhandling är det viktigt att man som motparter argumenterar och förklara vad som ligger till grund för den värdering som man själv anser vara rätt.

De vanligaste värderingmodellerna:

  • Likvidationsvärdering
  • Substansvärdering
  • Multipelvärdering
  • Kassaflödesvärdering
  • Relativvärdering
  • Historisk intjäningsförmåga

Vid en värdering så är det viktigt att ha tillgång till uppdaterade siffror – exempelvis ett halvårs- eller kvartalsbokslut. 

Likvidationsvärdering

Denna värdering är vad man anser att du kan få bolaget sålt för – om alla tillgångar i verksamheten upphör och avvecklas samt alla skulder återbetalas. Värdet ska vara det lägsta värdet som kan accepteras vid överlåtelse, då alternativet är att avveckla hela verksamheten. Värderingen kallas också för slaktvärde. 

Substansvärdering 

Värderingen innebär att man tar reda på bolagets värde genom tillgångar minus skulder. Alla skulder och tillgångar ska värderas vid tidpunkten för värderingen av bolaget – för att hitta eventuella under-/övervärden i balansräkningen. Ibland kan det finnas stora skillnader i det faktiska värdet och vad som har bokförts – exempelvis vid fastigheter. Det kan även uppstå en del frågor kring värderingen av immateriella tillgång som exempelvis källkod. Den här metoden är en av de enklaste.

Multipelvärdering

Denna värdering innebär att man multiplicerar omsättningen eller resultat med en faktor. En faktor? Vad faktorn är kan varierar beroende på vad man multiplicerar med samt i vilken bransch. Det styrs av saker som tillväxt eller andra faktorer. Du kan tänka att större bolag har en högre multipel – medan mindre har en lägre. 

Kassaflödesvärdering

Denna metod går ut på att göra en nuvärdesberäkning av bolagets framtida kassaflöden – och är den mest använda metoden. Detta grundas på en prognos över resultat- och balansräkningen under de kommande fem till tio åren – med ett antagande om tillväxten i bolaget. Denna typ av värdering bygger förstås på en hel del antaganden och spekulationer. Fördelen med den här metoden är att man har stort fokus på framtida kassaflöde – vilket såklart ligger i köparens intresse.

Relativvärdering 

Har en konkurrent nyligen blivit uppköpt? Och du har tillgång till aktuell värdering? Ja, då kan du jämföra ditt bolag med detta. Om man har flera bolags (som liknar ens eget) multipelvärderingar så kan man applicera detta på sitt bolag genom att ta ut medel- och medianvärdet. Kom ihåg att det är viktigt att tänka över vad som skiljer bolagen åt – och sedan objektivt se över om man bör ha med en premie eller rabatt i värderingen. 

Historisk intjäningsförmåga

Hur har bolagets historiska intjäningsförmåga sett ut över tid? Titta igenom det och använd den här metoden för att faktiskt se vad som har skett i verkligheten. Genom detta kan du sätta upp en prognos för de kommande fem årens ekonomiska utveckling. Denna typ av värdering är ett bra komplement till andra metoder.

Hur värderas en e-handel?

När man värderar en e-handel så används ofta begreppet Ebit – vilket betyder Earning before interest and tax. Detta är ett mått för att räkna ut bolagets rörelseresultat före skattekostnader och räntor. Vilket innebär pengarna som bolaget har tjänat in efter att alla kostnader har dragits av. Exempelvis löner, marknadsföring, hyror, frakter, produkter och övriga kostnader.

När du ska räkna ut Ebit-multipel för en börsnoterad e-handel så räknar du på bolagets nettolåneskuld plus börsvärdet dividerat med rörelseresultat. Nedan följer ett exempel, som E-handeltips har tagit fram, som visuellt visar upp detta.

”Till exempel, ett bolag som har ett börsvärde på 100 miljoner kronor och en nettolåneskuld på 20 miljoner kronor samt ett Ebit på 10 miljoner kronor har en Ebitmultipel på 120/10 = 12.”

Källa: E-handelstips

Är du sugen på driva upp din Ebit-multipel för en kommande försäljning av din e-handel? Kolla då in E-handelstips checklista – där får du många bra tips.

Hur värderar man en Startup?

När man ska värdera en Startup så använder man sig oftast av kassaflödesvärdering. Detta då bolaget ofta saknar en historik – det blir då lättare att blicka framåt och spekulera hur bolaget kommer utvecklas.

Läs också: Bygga värde i företaget – så får du max värdering
Läs också: Dags att sälja företaget? Gör detta innan du kontaktar köpare