Vad händer om jag är sen?

Kristina Boström

Publicerades: 11 juli, 2016

Jag har ett utbildningsföretag och undrar vad som händer om jag inte levererar en tjänst inom avtalad tid. Vilka regler gäller för mig och vilka krav kan köparen ställa?

Det måste först och främst fastställas om fördröjningen beror på säljaren eller köparen av tjänsten (kunden). Om förseningen inte beror på kunden kan denne kräva att tjänsten slutförs men säljaren måste få en skälig tilläggstid på sig att fullgöra tjänsten. Vad som anses vara skälig tilläggstid bestäms utifrån vad som är normalt för en tjänst av samma art och omfattning. Rätten att få tjänsten slutförd kan dock gå förlorad om kunden väntar orimligt länge med att kräva det.

Det måste också fastställas om säljaren har möjlighet att färdigställa tjänsten. Det kan till exempel handla om att det finns hinder som gör slutförandet omöjligt eller att färdigställandet skulle innebära orimligt stora olägenheter och kostnader. Dessa ska vägas mot kundens intresse.

Kunden kan hålla inne betalning på grund av dröjsmålet. Om bara en del av leveransen är sen kan kunden enbart hålla inne så mycket av betalningen som utgör en säkerhet på grund av säljarens dröjsmål.

Ett ytterligare alternativ (som man försöker undvika) är kundens rätt till hävning. Om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för köparen har han rätt att häva avtalet. Säljaren kan också bli skadeståndsskyldig på grund av sitt dröjsmål om det inneburit skada för kunden. Om säljaren kan visa att dröjsmålet beror på hinder utom hans kontroll och han inte kunde ha förväntats räkna med detta ska han dock inte bli skadeståndsskyldig.

Om båda parter är närings­idkare är det samma påföljder som aktualiseras, dock är skillnaden att det står parterna fritt att avtala om att annat ska gälla.