Ovillkorat aktieägartillskott

Villkorat och ovillkorat aktieägartillskott – vad är skillnaden?

Pernilla Säfström

Uppdaterades: 10 februari, 2022
Publicerades: 11 februari, 2022
Foto av: Adobe Stock

Om ditt bolag har kapitalbehov kan en lösning vara att aktieägare bidrar med kapital genom ett villkorat eller ovillkorat aktieägartillskott. Här reder vi ut begreppen.

Genom ett aktieägartillskott satsar aktieägarna mer pengar i aktiebolaget. Ett aktieägartillskott är ett sätt att öka bolagets egna kapital och kan vara ett alternativ till nyemission av aktier. Det är ­kanske vanligast med aktieägartillskott när ett företag kommit på ­obestånd, eller riskerar att göra det. Ett aktieägartill­skott kan vara ovillkorat eller villkorat.

Läs mer om vad som gäller för aktiebolag: Aktiebolag som företagsform? Allt du behöver veta.

Villkorat aktieägartillskott

Gör du ett villkorat aktieägartillskott ställer du kravet gentemot bolagets aktieägare att bolaget ska betala tillbaka pengarna om vissa förutsättningar uppfylls, ­vanligtvis när bolaget återigen har en god och stabil ekonomi. Givaren förbehåller sig alltså rätten att återfå kapitalet och tillskottet är inte bestående.

Ovillkorat aktieägartillskott

Gör du ett ovillkorat aktieägartillskott har du ingen rätt att få tillbaka pengarna. Det kan t ex vara så att aktieägarna avtalar om att alla aktieägare ska vara skyldiga att ge ett beloppsbestämt ovillkorat aktieägartillskott om bolaget ger sig in i ett ekonomiskt riskfyllt projekt. Det är alltså, precis som det låter, ovillkorat och inte förenat med något villkor kring återbetalning. Därför ses det också som ett definitivt och bestående tillskott till aktiebolaget och läggs till anskaffningsvärdet för aktierna i bolaget.

Bra att känna till om aktieägartillskott:

  • Aktieägartillskott kan göras genom betalning av likvida medel, men det är även möjligt att tillföra tillgångar för att användas i aktiebolaget (förutsatt rätt värdering) eller genom att göra en skuldavskrivning på en fordran man har på aktiebolaget.
  • För att ett aktieägartillskott ska öka bolagets egna kapital måste tillskottet gentemot bolaget vara oåterkalleligt, dvs inte vara något lån. Annars räknas tillskottet som en skuld, vilket inte alls stärker bolagets totala ekonomiska ställning. 
  • Aktieägartillskott till bolag med flera aktieägare regleras i ett separat aktieägaravtal.
  • Ta fram handlingar som tydligt beskriver vad som är överenskommet och vilken typ av tillskott som är gjort. På så sätt undviker ni framtida oklarheter i vad som avtalats.