Räkna ut räntabilitet på totalt kapital

Räntabilitet på totalt kapital visar resultatet som en procentandel av det totala kapitalet. Det totala kapitalet avser anläggningstillgångar och omsättningstillgångar, alltså de tillgångar som har en livslängd på över flera år samt de tillgångar inom företaget som är avsedda för försäljning.

Använd Driva Egets kalkyl för att räkna ut räntabilitet på totalt kapital här nedanför.

Vad menas med rörelseresultat?

Rörelseresultat eller EBIT (efter engelskans Earnings Before Interest and Taxes) är ett mått på företagets vinst före räntor och skatter, det vill säga differensen mellan rörelsens intäkter och rörelsekostnaderna.

Vad menas med finansiella intäkter?

Finansiella intäkter är ränteintäkter och utdelningar. Finansiella kostnader är räntekostnader på lånat kapital. Finansiella intäkter och kostnader är också resultat från andelar i koncern- och intresseföretag samt resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar.

Vad menas med totalt kapital?

Totalt kapital är summan av det egna kapitalet och skulderna i en balansräkning och ska överensstämma med tillgångarna (T=EK+S)