<![CDATA[]]>

Hon startade striden med småföretagarprogram

Anders Andersson

Publicerades: 21 juli, 2011

Centerstriden om partiledarposten startade med ett småföretagarutspel från Anna-Karin Hatt, en av de tre kandidater som presenterats.

Valnämndens tre kandidaterna inför partistämman i Åre i september är dessa:

•Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson Annie Johansson.
•IT-minister Anna-Karin Hatt.
•Riksdagsledamoten och barnläkaren Anders W Jonsson
 

Det kommer att bli en öppen strid där de tre kandidaterna ska argumentera för varför de är mest lämpliga att efterträda Maud Olofsson. Det första utspelet kom i en debattartikel i DI redan samma dag som de presenterades. Det var Anna-Karin Hatt som tillsammans med Östersunds oppositionsråd Carin Zetterström föreslår dessa förbättringar i sex punkter för småföretagar, som de tänker lägga fram för partistämman:

•Sänk arbetsgivaravgiften för småföretag. Regeringen har sänkt arbetsgivaravgiften med ungefär 30 miljarder kronor. Vi vill fortsätta på den vägen och prioritera en fortsatt generell nedsättning av arbetsgivaravgifterna.

•Avskaffa ansvaret för den andra sjuklöneveckan. En färsk undersökning från Skop visar att vart sjätte företag avstått från att anställa en person på grund av sjuklönereglerna vid ett eller flera tillfällen. Detta vill vi ändra på genom att slopa företagens ansvar för den andra sjuklöneveckan.

•Förkorta karenstiden för företagare. Under förra mandatperioden genomförde regeringen en omfattande reform av den sociala tryggheten för företagare. Men många företagare upplever att dagens karenstid är för lång och skapar inlåsningseffekter. Därför vill vi att företagaren själv ska kunna välja en karenstid som skaparen flexibilitet som leder till en större trygghet för företagaren.

•Se över lagstiftningen om offentlig upphandling, LOU. I stället för att vara ett modernt upphandlingsregelverk missgynnas små och medelstora företag. För en neutral och effektiv konkurrens bör LOU ändras så att en upphandlande myndighet inte får använda ramavtal på otillbörligt sätt. Det innebär att upphandlingsunderlag måste utformas med fokus på inriktning och värdegrund och inte enbart på pris. Detta ger småföretag, inte minst många företag inom de gröna näringarna, och idéburna rganisationer bättre möjlighet att vinna upphandlingar.

•Öka tillgången på kapital. Många av dagens kapitaltillgångar är låsta i gamla system. Fler företag kan starta och växa genom eget och externt kapital. Vi vill införa ett riskkapitalavdrag för privatpersoner och aktiebolag som investerar direkt i tillväxtföretag, för att öka tillgången till kapital i tidiga utvecklingsskeden.

•Underlätta generationsskifte. Av åldersskäl kommer cirka sex av tio företagare att lämna över ägandet av sitt företag under de närmaste tio åren. En företagare som vill dra sig tillbaka står ofta inför valet att låta barnen ta över företaget eller att sälja till utomstående. Om verksamheten säljs till utomstående får vinsten efter fem år tas ut och beskattas som kapitalinkomst, vilket reglerna inte medger om det är frågan om avyttring till närstående. Vem man väljer att sälja sitt företag till ska inte påverkas av vilka skatteeffekter som uppkommer. Därför vill vi göra beskattningen av
så kallade 3:12-bolag neutral.

Det senaste förslaget har kommit från flera håll med anledning av nya rättsfall som säger att föräldrar inte kan använda sig regeln om 25-procentig vinstskatt efter fem års passivitet.