Anställd som dricker?

Christine Lindgren

Publicerades: 2 februari, 2009

Jag har ett stort problem med en av min anställda. Han missköter sitt jobb och jag misstänker att det beror på att han har problem med alkohol. Det känns väldigt jobbigt att konfrontera honom, men mitt företag blir lidande om jag inget gör. Hur ska jag göra? Kan man avskeda någon för att han eller hon är alkoholist?

Du som arbetsgivare har rätt och skyldighet att ingripa när en medarbetares beteende stör arbetsprestationen ? oavsett orsak. Att lägga sig i leder ofta till att den anställdes prestationer förbättras. Du som arbetsgivare har även ansvar för säkerheten på arbetsplatsen, med andra ord avgör du om medarbetaren är ”tjänstbar” och kan utföra sina arbetsuppgifter.

Alkoholmissbruk bedöms vara en sjukdom ,vilket betyder att man inte kan säga upp eller avskeda någon enbart av detta skäl. Som arbetsgivare har man dessutom ett rehabiliteringsansvar enlig lag.

Arbetsgivarens skyldighet att genomföra rehabiliteringsåtgärder beror främst på omständigheterna i det enskilda fallet och storleken på företaget. Försäkringskassan kan hjälpa till med denna bedömning.

En grundläggande regel är att uppsägning inte får ske så länge andra medel står till buds och kan ge en lösning. Medarbetaren har sedan en skyldighet att ställa upp på rehabiliteringen och agera enligt de regler ni kommit överens om.

Rehabiliteringsåtgärder kan exempelvis handla om anpassning av arbetsuppgifter, läkarbesök eller omplacering. Om den anställde missköter sig trots insatser kan detta i en förlängning leda till uppsägning. Om det blir aktuellt med uppsägning bör du ta experthjälp, eftersom det finns mycket lagar och regler kring hur detta får gå till.