Förvaltningsrevision?

Sara Melin

Publicerades: 16 februari, 2009

Min revisor har gjort en förvaltningsrevision av mitt lilla aktiebolag, där jag är vd och enda anställd. Vad innebär egentligen en förvaltningsrevision, och är det lag på att en sådan ska utföras även på mitt lilla företag?

Kravet på förvaltningsrevision omfattar idag alla svenska aktiebolag och är en granskning av att styrelse och VD följer alla lagar och föreskrifter. Förvaltningsrevisionen ger dig en bekräftelse på att du uppfyllt de krav som ställs på dig i din roll som styrelseledamot och VD.

Resultatet av granskningen är att revisorn i sin revisionsberättelse ska ta ställning till om bolaget lidit skada på grund av styrelsens eller VD:s handlingar. I mindre ägarledda bolag är förvaltningsrevisionen även av intresse för borgenärer, leverantörer och staten. Revisorn granskar om styrelseledamöterna eller VD utsatt bolaget för orimliga risker som kan ha orsakat bolaget skada. Detta kan exempelvis vara otillräckligt försäkringsskydd som medfört skada.