Kan jag friskriva mig från ansvar?

Ebba Arnborg

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 14 oktober, 2014

Jag har ett aktiebolag som utför uppdrag för ett annat aktiebolag. Nu undrar jag om det går att skriva en överenskommelse om att jag är befriad från ansvar om något skulle inträffa.
Både jag och den jag arbetar för är överens om att jag ska befrias från ansvar eftersom företaget jag utför uppdrag åt har en försäkring som omfattar just den typ av tjänst som jag utför.
Finns det något juridiskt som råder över en dylik överenskommelse? Hur skall en sådan överenskommelse skrivas?

Räcker det med att vi skriver att det utförande bolaget inte påtar sig något ansvar, utan vid eventuell skada går det på försäkringen hos företaget som köper uppdraget?Gerhard

Avtalsfrihet gäller i stora drag på området.

Det finns ingen lag som gäller specifikt för just konsulttjänster. Däremot finns det en grundläggande princip inom svensk rätt som innebär att man inte kan begränsa sitt ansvar om man vållat en skada genom uppsåtligt eller grovt oaktsamt agerande.

Eftersom båda parter är överens, bör det i avtalet under rubriken Ansvarsbegränsning framgå att ditt bolag inte ansvarar för några skador oavsett om oaktsamhet skulle anses föreligga.