Måste revisorn ta upp momsslarvet?

Sara Melin

Publicerades: 3 februari, 2009

Jag har ett litet konsultbolag med två anställda. Två gånger under förra året missade vi att betala moms och arbetsgivaravgifter i tid. Förseningen var nästan en vecka båda gångerna. Ena gången var det rent slarv. Den andra gången berodde det på missuppfattning kring vilken som skulle sköta det under en period när vi alla på företaget var helstressade och jobbade alldeles för hårt. Nu är jag orolig för att revisorn ska ta upp detta i revisionsberättelsen. Det skulle inte se bra ut när jag ska diskutera ett nära samarbete med ett annat företag. Vad säger revisorsreglerna? Behöver jag vara orolig?

Både enligt lag och enligt god revisionssed ska revisorn i revisionsberättelsen påpeka om bolaget inte fullgjort sina skyldigheter när det gäller skatter och avgifter.
När mervärdeskatt, skatter och avgifter inte betalats i rätt tid har bolaget inte uppfyllt sina skyldigheter enligt skattebetalningslagen. Lagtexten innehåller inte något utrymme för väsentlighetsprövningar.  Den praktiska tillämpningen av reglerna är dock ofta att en eller ett fåtal kortare förseningar inte är tillräckligt för att anmärkning ska göras i revisionsberättelsen. Exakt vilken bedömning som görs är dock upp till varje enskild revisor.