Så kan du använda vinsten nästa år i stället

Samuel Karlsson

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 14 augusti, 2017

Jag har en fråga gällande aktiebolag. År ett går med vinst, men jag förväntar mig att år två ska gå med förlust. Finns det något sätt att behålla pengarna utan att skatta för årets vinst för att sedan använda år två?

Du kan utjämna resultaten mellan olika beskattningsår exempelvis genom avsättningar till periodiseringsfond och överavskrivningar:

Avsättningar till periodiseringsfond

Genom att göra en avsättning till en periodiseringsfond ett år och göra en återföring ett annat, kan man utjämna beskattningen för år med överskott och år med underskott. Varje års avsättning till en periodiseringsfond bildar en egen fond. Ett års avsättning får maximalt göras med 25 procent av bolagets överskott före avdraget. Obs! En avsättning till en periodiseringsfond ska återföras senast det sjätte beskattningsåret efter avsättningsåret. Det tidigast gjorda avdraget ska alltid återföras först.

Om bolagetet har periodiseringsfonder, ska en årlig schablonintäkt beräknas och betalas. Den beräknas så här: 72 procent av statslåneräntan vid utgången av november året före beskattningsåret multiplicerat med summan av ingående periodiseringsfonder.

Så här kan det se ut: Anta att summan av avsatta periodiseringsfonder uppgick till 80 000 kronor vid beskattningsårets ingång och att statslåneräntan var 1,50 procent. Schablonintäkten uppgår då till 864 kronor. (0,015 x 0,72) x 80 000 = 864 kronor).

Överavskrivningar

Ett annat sätt är att redovisa ackumulerade avskrivningar över plan, så kallade överavskrivningar. Detta är ett undantag där skattereglerna (om förutsättningarna är uppfyllda) medger en högre avskrivning än redovisningsreglerna.

Som exempel: I räkenskaperna skrivs en tillgång anskaffad under året för 100 kronor av under fem år (alltså med 20 % per år). Enligt den skattemässiga huvudregeln får bolaget dock skriva av med 30 %, varför bolaget kan redovisa en överavskrivning om 10 kronor. Överavskrivningen ska redovisas som en obeskattad reserv och måste stämmas av årligen.