Vad krävs för att få 150 000 i utdelning? Foto: Getty Images

Se alla bidrag som kan rädda ditt företag

Ebba Arnborg

Uppdaterades: 11 mars, 2020
Publicerades: 20 februari, 2018

Vill du ha extra pengar? Det finns massor av bidrag att söka för både nya och gamla företag. Nu har vi uppdaterat vår lista över vad just du kan söka – och vart du vänder dig för att få pengar till ditt företag.

För dig som är nybliven företagare är starta eget-bidrag från Arbetsförmedlingen kanske det du tänker på först. Det är dock inte möjligt för alla att söka och enligt uppgift till Driva Eget har man blivit mer restriktiv med bidraget.

Det är främst till Tillväxtverket, Vinnova och Jordbruksverket som du ska vända dig till för att få bidrag. De administrerar också många av EU-bidragen. Här är några av de viktigaste bidragen från dessa tre myndigheter. Dessutom listar vi hur Almi och fyra andra instanser kan hjälpa dig:

TILLVÄXTVERKET

Regionalt investeringsstöd: För dig som ska starta ett nytt företag eller behöver delfinansiera era investeringar eller lönekostnader. Stödet ges för investeringar i till exempel byggnader, maskiner, lönekostnader till följd av en investering, utbildning och konsulttjänster. Gäller enbart vissa geografiska områden, främst i norr. Delfinansiering med högst 50 procent. Ansökan sker löpande. Läs mer om villkor och hur du söker här.

Regionalt bidrag för företagsutveckling: kan sökas av privatägda små och medelstora företag i glesbygd och  landsbygd som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor. Vad som räknas som landsbygd respektive glesbygd fastställs av länsstyrelserna. Ansökan sker löpande. Läs mer om villkor och hur du söker här.

Transportbidrag: ska ge viss kompensation för de kostnadsnackdelar som näringslivet i de fyra nordligaste länen har. Ansökan för transporter under det första halvåret ska göras senast den 30 september. Ansökan för transporter under det andra halvåret ska göras senast 30 mars. Läs mer här.

Horisont 2020 – Fast Track To Innovation: ett pilotinitiativ inom EU:s ramforskningsprogram Horisont 2020 som syftar till att snabba på marknadsintroduktionen av avancerade idéer i form av nya produkter, processer, tjänster och affärsmodeller. Projekten ska genomföras av mindre konsortier om minst tre och högst fem medlemmar från minst tre av EUs medlemsstater eller associerade stater. Läs mer om villkor och hur du söker här.

Affärsutvecklingscheckar: Är Tillväxtverkets stöd till små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft. Läsa om det här.

VINNOVA

Innovationsprojekt i företag: För dig som har ett innovativt utvecklingsprojekt med internationell marknadspotential som är i ett så tidigt utvecklingsskede att banker, investerare och andra privata finansiärer ännu inte vågar satsa på det. Bidraget finns i två nivåer: Finansiering upp till 50 procents finansiering med ett maxbelopp på två miljoner kronor. Ansök senast 17 januari 2017. Läs mer här.

Innovationscheckar: Har ditt företag en idé om en produkt eller tjänst där ni behöver undersöka potentialen innan ni vågar ta nästa steg? Vinnova erbjuder innovationscheckar á 100 000 kronor genom coacher hos förmedlare. Läs mer här.

Inkubatorer: finansiering av hjälp från en inkubator med affärsutveckling, nätverk, rekrytering och erfarenhet för att utveckla ditt nystartade företag. Läs mer här.

Utmaningsdriven innovation: konstellationer bestående av minst tre projektparter kan få stöd till projekt som har stor potential och förmåga att ta fram lösningar inom framtidens hälsa och sjukvård, hållbara attraktiva städer, informationssamhället 3.0 eller konkurrenskraftig produktion. Max 500 000 kronor per projekt och max 80% av projektets totala kostnader kan ges för konstellationsbyggande och idéutveckling eller teknisk förstudie. Ansök senast 26 jan 2017. Läs mer och ansök här.

Strategiska innovationsprogrammet för metalliska material: totalt fördelas 18 miljoner till förstudier och forsknings- och utvecklingsprojekt som ökar takten för och sprider kunskap kring materialutvecklingen av metalliska material. För förstudier ska minst en forskningsorganisation och ett företag delta. För övriga projekt ska minst en forskningsorganisation och två företag delta. Ansök senast 20 april 2017. Läs mer och ansök här.

Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation: ger företag med tillväxtpotential och med fokus på processindustriella IT- och automationslösningar möjlighet att utvecklas genom olika typer av innovationsprojekt. Max 500 000 kronor kan sökas. Minst en akademisk part och minst en industripart ska söka tillsammans. Ansök senast 16 juni. Läs mer och ansök här.

Eureka: Det EU-finansierade stödet Eureka ska främja samarbeten mellan företag och forskare i minst två medlemsländer. Du kan få resebidrag till potentiella deltagare för projektplaneringsmöten utomlands samt medfinansiering av projekt om du har ett aktiebolag och din nettoomsättning eller eget kapital enligt balansräkningen motsvara minst hälften av den sökta summan. Du kan ansöka om medfinansiering om max fem miljoner. Läs mer och ansök här.

Horisont 2020: EU:s nya ramprogram för forskning och innovation som löper under perioden 2014-2020 och har en total budget på runt 80 miljarder euro har stort fokus på små och medelstora företag. Via Vinnova kan du få medel för att skapa en ansökan till programmet. Max 150 000 kronor för lön, resor och tjänster. Läs mer här.

Eurostars: EU program som vänder sig främst till små och medelstora företag med egen forskning och utveckling. Stödjer marknadsnära projekt med aktörer från minst två anslutna länder, som ska leda till marknadsintroduktion av en produkt eller tjänst som bygger på innovativ teknik. Du kan ansöka om medfinansiering om max fem miljoner. Sista ansökningsdag är 31 december och beslut tas löpande. Läs mer och ansök här.

JORDBRUKSVERKET

Företagsstöd: Om du startar ett företag på landsbygden eller om du vill göra ditt företag bättre kan du söka pengar för det. Om du har ett företag inom jordbruk, trädgård eller rennäring kan du söka företagsstöd. Läs mer här.

Gårdsstödet: Ett generellt EU-stöd som ges till lantbrukare. För att få gårdsstöd är huvudregeln att du ska ha minst 4 hektar jordbruksmark. Alla som söker gårdsstöd söker numera också förgröningsstöd. Dina stödrätter blir nu bara värda hälften så mycket. Det blir också svårare att söka stödet för vissa företag och reglerna för hur du ska sköta din mark blir hårdare.  Läs mer här.

Stöd till unga jordbrukare: Nytt stöd till dig som är 40 år eller yngre och som har startat ett jordbruksföretag för första gången. Du kan få stödet för högst 90 hektar. Stödet kommer troligtvis att vara mellan 55–60 euro för varje hektar jordbruksmark som du får gårdsstöd för. Samma ansökningsdagar som för gårdsstödet gäller. Läs mer här.

Jordbrukarstöd: Här kan du se vilka jordbrukarstöd som går att söka 2017. Det är samma stöd som 2016, men för vissa stöd finns det förslag på små ändringar i reglerna. Du kan läsa om de viktigaste förslagen under varje stöd. Läs mer här

 ALMI

Förstudiemedel: för att verifiera innovativa idéer i projektfasen. Innovationsprojektet ska vara unikt och det ska finnas en bra affärspotential. Det ekonomiska stödet kan användas för att köpa externa tjänster. Beloppet för det ekonomiska stödet kan skilja sig åt mellan regioner och är vanligen max 25 000-50 000 kr.

Riskkapital: för drivna entreprenörer med affärsidéer som kan bygga framtidens tillväxtföretag. Bolaget är nystartat eller inne i en tidig expansionsfas.

Innovationslån: ett villkorslån som är inriktat på innovationsprojekt som befinner sig i utvecklingsfasen. Du kan låna lägst 50 000 kronor och  upp till 50 procent av det totala finansieringsbehovet. Lånar du upp till 300 000 kronor kan medfinansiering ske med budgeterad nedlagd tid i projektet till ett värde av 250 kronor per timme. För lånebelopp över 300 000 kr måste minst hälften av medfinansieringen vara i form av kapital, antingen eget kapital, bank eller annan extern finansiär. Utbetalning av lånet sker i etapper efter avstämning.

Mikrolån: för att underlätta och stimulera etablering av nya företag och att utveckla befintliga företag som har svårighet att få sitt kapitalbehov täckt på den ordinarie kapitalmarknaden. Riktar sig främst till dig som ska starta ett företag och har ett vill låna upp till 250 000 kronor. Du kan låna upp till 100 procent av kapitalbehovet. Kreditbedömningen baseras huvudsakligen på din affärsidés möjligheter.

Mikrolån med EIF-garanti: riktar sig främst till dig som vill starta och utveckla ett mikroföretag och har ett kapitalbehov upp till 150 000 kronor. Erbjuds i samarbete med Europiska investeringsfonden. Saknar krav på medfinansiering och det finns möjlighet till amorteringsfrihet i ett år. Det tas inte heller ut säkerheter i företaget.

Tillväxtlån: För innovativa små och medelstora företag. Erbjuds i samarbete med Europiska investeringsfonden.

Exportfinansiering: ett lån för dig som vill göra en internationell satsning.

Företagslån: för dig som vill köpa ett företag.

Se här vad som gäller för att söka finansiering hos ALMI i vår Webb-tv och

Läs mer och ansök hos ALMI välj ditt län i menyn: Läs mer här

NOPEF

Bidrag till förstudier: Nopef finansierar nordiska små och medelstora företags förstudier inför etablering i ett land utanför EU och EFTA. Om projektet lett till etablering i landet kan det beviljade lånet efterskänkas, annars kan hälften av det beviljade lånet omvandlas till stöd. Läs mer här.

SWEDFUND

Riskkapital och etableringsstöd: för investeringar på tillväxtmarknader i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa. Etableringsstöd ges i form av ett avskrivningslån på minst 200 000 kronor och högst ca 1,8 miljoner kronor för kompetensöverföring och investeringar i utrustning och maskiner. Läs mer här.

EU

EU-kommissionen skjuter till pengar i form av bidrag för att stödja projekt eller organisationer som arbetar för EU:s intressen eller som bidrar till att genomföra ett EU-program eller en EU-strategi. Läs mer här.

På Verksamt.se kan du läsa mer om EUs strukturfonder och offentlig finansiering. Där finns en databas att söka i.

LÄNSSTYRELSEN

Varje år får Länsstyrelsen pengar av regeringen att använda i olika program för att hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt. Läs mer på www.lansstyrelsen.se.

Tre sajter att hämta mer information från:

Läs också:

4 nya sätt att fixa finansiering

Finansiera ditt företag – här finns pengarna