Sommarens skogsbränder har drabbat skogsbruket hårt. Foto: Getty Images

110 miljoner till drabbade efter skogsbränderna

Samuel Karlsson

Publicerades: 23 augusti, 2018

Efter sommarens skogsbränder har regeringen beslutat att skjuta till 110 miljoner till drabbade skogsägare. Fördelningen av stödet kommer skötas av Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen ska i sitt uppdrag kartlägga förlusterna samt, i samråd med berörda myndigheter och intressenter inom skogsnäringen, utreda vilka stödmottagare och vilka geografiska områden som kan vara aktuella för stöd, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

– Skogen är en nyckel i omställningen från ett oljebaserat till ett fossilfritt samhälle. Skogen är också oerhört viktig för jobben på svensk landsbygd. Det här stödpaketet ska därför kompensera skogsägare, skogsentreprenörer och andra berörda som har drabbats av extra hårt av sommarens bränder, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 10 oktober 2018.

Tidigare insatser med anledning av skogsbränderna 2018:

  • Regeringen har gett MSB ökade möjligheter att ersätta drabbade kommuner för kostnader med anledning av skogsbränderna. Preliminärt kan det handla om uppemot 300 miljoner kronor.
  •  Länsstyrelsen i Jämtlands län har fått i uppdrag att samordna eftersläckningsarbetet av de stora bränderna 2018 och tilldelas 3 miljoner kronor för detta uppdrag.
  •  Regeringen bedömer att staten kommer behöva avsätta 50 miljoner kronor för efterarbetet med anledning av skogsbränderna.
  •  Förstärkta resurser till frivilligorganisationer med 25 miljoner kronor för att kompensera för kostnader som uppstått i samband med bränderna.
  •  En särskild utredare ska utvärdera de operativa räddningsinsatserna i samband med de omfattande skogsbränderna i Gävleborgs, Dalarnas och Jämtlands län sommaren 2018. Syftet med utvärderingen är att ta till vara erfarenheter och få ny kunskap inför liknande händelser i framtiden.
  •  Trafikverket och Skogsstyrelsen fick den 16 augusti i uppdrag att kartlägga skador på trafikinfrastruktur som uppstått på grund av bränder.