Magdalena Andersson, finansminister. FOTO KRISTIAN POHL

16 punkter i vårbudgeten som påverkar företagen

Yasemin Bayramoglu

Uppdaterades: 17 april, 2019
Publicerades: 10 april, 2019

I dag la regeringen fram sin vårproposition och sin vårändringsproposition, som förhandats fram med Centerpartiet och Liberalerna. Många av punkterna påverkar företagandet. Vi går igenom.

Ökat stöd till export: En ökning med 65 miljoner varav 5 miljoner öronmärks för livsmedelsexport.

340 miljoner till arbetssökande: Här vill man se lokala jobbspår som Arbetsförmedlingen, kommuner och arbetsgivare samarbetar kring. En särskild prioritet är att få utrikes födda kvinnor i arbete.

Förlängt växa-stöd: Sänkningen av arbetsgivaravgifterna för ett företags första anställda förlängs från ett år till två år. Gäller anställningar som påbörjas efter den 28 februari 2018. (Växa-stödet innebär att man bara betalar ålderspensionsavgiften på 10,21 procent, inte övriga delar.)

Sänkt arbetsgivaravgift på ungas lov- och helgjobb: Den som anställer unga mellan 15 och 18 år får sänkt arbetsgivaravgift med omkring två tredjedelar. Gäller lön och andra ersättningar upp till 25 000 kronor i månaden. (Får ej ha fyllt 18 år vid månadens ingång.) Man betalar då bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent. Tillämpas på löner som betalas ut efter den 31 juli.

Oförändrad moms på naturguidning: Småföretag som livnär sig på naturguidning slipper den höjning av momsen från 6 till 25 procent som tidigare aviserats.

Fler nystartsjobb: Man tar bort kravet om att andra anställningsförmåner än lön ska följa av kollektivavtal vid nystartsjobb. På detta vis hoppas man att fler företag ska erbjuda nystartsjobb till personer som haft tufft att ta sig in på arbetsmarknaden.

Fler får assistansersättning: Kritiken mot indragen assistansersättning till personer som behöver hjälp med andning och sondmatning gör att man nu förstärker assistansersättningen med 150 miljoner 2019. Just hjälp med dessa saker ska räknas som grundläggande behov som kan ge rätt till assistans.

Fler lärarassistenter i skolan: 475 miljoner skjuts till skolan 2019 för att man ska kunna anställa lärarassistenter, som i sin tur ska avlasta lärarna så att de kan utveckla sin undervisning. Från 2020 blir detta stöd 500 miljoner kronor per år.

Ökat stöd till lantbruket: Med anledning av torkan förra sommaren stöttar man lantbruket med ytterligare 350 miljoner kronor.

Fortsatt flygskatt: Förutom att regeringen kör över beslutet i M/KD-budgeten om avskaffad flygskatt, förbereder man dessutom åtgärder för att minska flygets miljöpåverkan, till exempel ett obligatoriskt krav på att blanda in biodrivmedel i flyg.

Nattåg till Europa: Regeringen anslår 50 miljoner kronor som får användas för utgifter för av staten upphandlad tågtrafik från Sverige till destinationer i andra länder. Får även användas för utgifter för expertis vid ingående av nya avtal.

Stöd till markägare med nyckelbiotoper: 150 miljoner kronor avdelas för kompensation till markägare som får sin ägande- och brukanderätt inskränkt på grund av att de har en stor andel registrerade nyckelbiotoper. Detta för att kunna skydda rödlistade arter.

Nytt investeringsstöd för minusutsläpp av växthusgaser: Regeringen satsar 100 miljoner i nytt investeringsstöd för åtgärder som bidrar till negativa utsläpp av växthusgaser. Hit räknas forskning, utveckling, test, demonstration och investeringar. 2045 ska Sverige ha ett nollutsläpp av växthusgaser, därefter minusutsläpp.

Mer stöd till solceller: Ytterligare 300 miljoner avsätts till utbyggnaden av solceller. Samtidigt ändrar man i ersättningen till det stöd som lämnas ut. Nu kan man få upp till 20 procent av de stödberättigande kostnaderna. Detta gäller även projekt som nu ligger i kön.

Höjda miljöskatter: Höjd skatt på diesel i gruvfordon, höjd skatt på fossila bränslen i kraftvärmeverk samt höjd kemikalieskatt blir det den 1 augusti 2019

Två miljarder till miljö- och klimat: Innehåller många punkter som bland annat förstärkning av Klimatklivet och ladda hemmastödet med 750 miljoner kronor, förstärkning av biologisk mångfald, bekämpning av översvämningsmygg, sanering av förorenade vattendrag och en stärkt miljöövervakning.

(Denna text är uppdaterad.)