Äntligen minskar krånglet

Redaktionen

Publicerades: 4 juni, 2009

Äntligen minskar företagens kostnader för krånglet. Det kan vara ett trendbrott. Men regeringens mål att minska krånglet med 25 procent till 2010 är långt borta.

Det är 46 myndigheter och elva departement som har regeringens uppdrag att minska krångel och byråkrati på alla upptänkliga sätt.

Mycket har satts igång för länge sedan. Men först nu syns resultat. Uppdateringen för år 2008 visar att företagens administrativa kostnader minskade med fyra procent, eller nästan fyra miljarder kronor jämfört med 2007.

– Regelförenkling tar tid. Det trendbrott som vi ser nu är resultatet av ett långsiktigt arbete. Nu jobbar vi vidare och ser över kommunernas och länsstyrelsernas roll i mötet med företag och tillämpningar av regler. Här finns det stora möjligheter att påverka företagen vardag i en positiv riktning, säger Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet.

På regeringens uppdrag mäter Tillväxtverket företagens administrativa kostnader. Totalt ingår 17 regelområden i mätningarna, de sträcker sig över elva departement och 46 myndigheters ansvarsområden.

Inom sex områden (arbetsrätt, kommunikation, livsmedel, miljö, produkt, konsument och skatt) har de administrativa kostnaderna minskat med 4,3 miljarder kronor sedan förra uppdateringen. Den största minskningen i kronor märks inom livsmedelsområdet där kravet på inre spårbarhet på livsmedel har tagits bort.

Inom ett område, hälso- och sjukvård, har de administrativa kostnaderna ökat med 318 miljoner kronor. Det beror främst på en ny tandvårdsreform som började gälla 2008. Tillväxtverket samordnar och stödjer det nationella regelförenklingsarbetet. Myndigheten driver arbetet framåt tillsammans med andra myndigheter, departement ochbranschorganisationer.

Regeringen har satt som mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen med 25 procent till och med 2010. EU:s mål är att minska de administrativa kostnaderna för företagen med 25 procent till och med 2012.

Hämta hela rapporten här