Ny förenklingsreform löser momsproblem

Anders Andersson

Publicerades: 14 januari, 2009

Småföretagarna ska äntligen få vänta med att bokföra sina intäkter tills pengarna kommit in. Detta glädjebud i ett delbetänkande från justitiedepartementet betyder inte bara förenklingar utan också att vissa företagares momsproblem är lösta.

Det viktigaste i utredningen om enklare redovisning som lämnats till justitiedepartementet är att företagare med mindre än 50 anställda och mindre än 83 miljoner i omsättning ska kunna tillämpa kontantmetoden vid i bokföringen fr o m den 1 juli 2009.

I dag måste en småföretagare med aktiebolag normalt bokföra en faktura när denna skickas ut. När pengarna kommer in ska en ny transaktion bokföras. Det är när fakturan skickas ut som avgör när momsen ska betalas.

Detta system med bokföringar vid två tillfällen betyder inte bara extra arbete för småföretagaren eller redovisningsbyrån. Det kan också betyda likviditetsproblem när småföretagaren tvingas redovisa och betala moms för fakturor som inte betalats. Med kontantmetoden uppstår aldrig det problemet.

– Utredningens främsta syfte har varit att förenkla redovisningen, men lagen kan också få andra konsekvenser när lagar kring redovisningar och skatter samordnas, säger utredningens sekreterare kammarrättsassessorn Johan Krantz.

Utredningen föreslår en rad förenklingar och andra lättnader i redovisningsreglerna. När de har utformats har man tagit hänsyn till nya EU-direktiv och de krav på upplysningar som krävs för att investerarnas och borgenärernas intresse ska tillvaratas.

Reglerna om ”vanliga” årsbokslut slopas och alla företag som inte behöver upprätta en årsredovisning får upprätta vad som idag kallas förenklat årsbokslut.

Mindre företag ska inte längre behöva upprätta förvaltningsberättelse och ges möjlighet att upprätta förkortad balansräkning. Följande uppgifter ska heller inte behöva lämnas:

– Medelantalet anställda under året.
– Specifikation av årets personalkostnader.
– Specifikation av löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare.
– Pensioner och liknande förmåner samt avtal om avgångsvederlag till ledande befattningshavare,
– Ersättning till företagets revisor.

Varken stora eller små företag ska i sin årsredovisning rapportera hur stor sjukfrånvaron varit eller om hur könsfördelningen bland de anställda är. Arkiveringstiden begränsas till sju år.

Utredningen förslår att ändringarna träder ikraft den 1 juli 2009, men den som har kalenderåret 2009 som räkenskapsår ska redan då få lättnader i upplysningsskyldigheten. Men kontantmetoden ska inte kunna börja tillämpas förrän på räkenskapsår som börjar efter den 30 juni nästa år.

Nutek har kommit fram till att utredningens förslag minskar företagens kostnader med nästan en halv miljon, 478 miljoner.