<![CDATA[Skärpta regler för Rut-avdrag vid flytt införs. Foto: Getty Images]]>

Nya regler kring Rut-avdrag

Redaktionen

Publicerades: 18 september, 2017

Skatteverket vill sätta stopp för allt för höga Rut-avdrag på flyttjänster. I vissa fall har skattereduktionen använts som konkurrensmedel men nu införs nya regler för att få en mer enhetlig beräkning av arbetskostnaden.

Skatteverket har uppmärksammat att företag som utför flyttjänster ofta har haft svårigheter att ta fram enhetliga underlaget för rutavdrag och att skattereduktionen i vissa fall används som konkurrensmedel för att locka till sig kunder.

I samband med Skatteverkets kontroller av Rut-avdragen för flyttjänster har det uppstått frågor kring hur arbetskostnaden bör beräknas. Skattereduktionen har ofta varit för högt beräknad vilket har lett till att den som utfört arbetet har fått betala tillbaka för mycket utbetalad ersättning till Skatteverket.

LÄS OCKSÅ: Här är branscherna som Skatteverket specialgranskar

Det nya ställningstagandet presenteras på Skatteverkets hemsida och där skriver man att Skattereduktion som berör flyttjänster ska medges med 50 procent av arbetskostnaden som i det här sammanhang avser utbetalad lön per timme uppräknat med 250 procent plus moms.

Om uppgift om utbetald lön per timme saknas kan istället en genomsnittlig timkostnad för branschen användas. I ansökan om utbetalning ska det framgå hur många arbetstimmar som har utförts.

Debiterat belopp utöver det uppräknade timpriset multiplicerat med antalet arbetade timmar ger normalt inte rätt till skattereduktion.

Om arbetskostnaden beräknats på annat sätt än Skatteverkets rekommendation måste utföraren vid förfrågan kunna visa hur den har räknats fram. Om underlag för beräkning av arbetskostnad för utfört arbete saknas eller är bristfälligt kommer Skatteverket medge ett skäligt belopp och i när det blir aktuellt även återkräva för mycket utbetalat belopp.

En beräkning av arbetskostnad som innebär att material och kostnad för fordon och drivmedel räknas bort från totalpriset ska i normalfallet inte godtas eftersom en sådan beräkning inte klargör priset per arbetad timme samt antalet arbetade timmar.

LÄS MER: Om de nya reglerna på Skatteverkets hemsida