Fuskar du med din f-skatt. Foto: Getty Images

Regeringen jagar skattefuskare

Samuel Karlsson

Publicerades: 15 juni, 2018

I en ny utredning som presenterats av regeringen har man nagelfarit F-skattesystemets effekter för att bland annat bekämpa skattefusk.

I höstas tillsatte Regeringen en utredning för att se över F-skattesystemet. Syftet var bland annat att undersöka på vilka sätt F-skattesystemet kan missbrukas för att undvika skatter och avgifter. Nu harutredning kommit med sitt delbetänkande och i det konstaterar man bland annat följande:

  • Falska egenföretagare (egenföretagare som arbetar under anställningsliknande förhållanden) förekommer främst i branscherna bygg- och anläggning samt transport. Den närmare omfattningen av företeelsen är dock oviss.
  • Analysen om falska egenföretagare visar att det finns ett behov av åtgärder i syfte att motverka risken för skattefusk och skatteundandragande. Det finns därför skäl att överväga ändringar i bestämmelserna om F-skatt.
  • Det saknas en gemensam syn på vad som avses med egenanställning och egenanställdas villkor är inte heller alltid så tydliga. Utvecklingen på området måste därför noga följas.

– Det är mycket angeläget att utformningen av F-skattesystemet inte leder till en osund konkurrens mellan företag genom att oseriösa aktörer kringgår sina skyldigheter för skatter och avgifter eller skyddsregler för arbetstagare. I syfte att motverka detta kommer utredningen i sitt fortsatta arbete se över bestämmelserna om F-skatt, säger utredaren Lars-Erik Lövdén.

Utredningen kommer nu ligga till grund för det fortsatta arbetet med översynen av F-skattesystemet.

Mer fakta: F-skatt i siffror

Av statistiken i utredningen framgår att antalet godkända för F-skatt har ökat kraftigt under perioden 2007–2017. Drygt en kvarts miljon flera näringsidkare har under perioden blivit godkända för F-skatt, vilket motsvarar en ökning om nästan 59 procent.

Vid utgången av år 2007 var nästan 431 000 personer godkända för F-skatt. Vid ut- gången av år 2017 var antalet 685 000. I genomsnitt hade drygt 569 000 fysiska och juridiska personer per år F-skatt under den aktuella perioden.

Antalet personer med FA-skatt

År 2017 hade nästan 332 000 personer FA-skatt, varav ungefär 63 prooent var män och 37 procent kvinnor. Även antalet personer med FA-skatt har varierat under åren i perioden, från cirka 275 000 personer under år 2007 till nästan 332 000 personer under år 2017. I genomsnitt hade cirka 315 000 personer FA-skatt under perioden 2007–2017.

Under perioden 2007–2017 ökade antalet personer med FA-skatt med 56 000 personer, eller drygt 20 procent. Kvinnorna svarade för mer än hälften av den totala ökningen (53 procent), medan männens svarade för 47 procent av ökningen.

Att det är fler män än kvinnor som har FA-skatt beror på att det är klart fler män än kvinnor som både driver ett företag och har en anställning. Men under den aktuella perioden har andelen kvinnor ökat bland de som har FA- skatt medan männens andel har minskat, vilket också avspeglas i den större ökningen för kvinnor med FA-skatt.

Återkallade F-skattesedlar

Antalet återkallelser av godkännande för F-skatt har ökat mycket kraftigt under den aktuella tioårsperioden. Som lägst var antalet återkallelser av F-skatt för juridiska och fysiska personer, liksom FA- skatt för  samma grupp, nästan 35 000 år 2007.  I genomsnitt har Skatteverket återkallat 61 000 godkännanden för F-skatt och FA-skatt per år under perioden.