<![CDATA[Underskott hanteras olika olika bolagsformer. Foto: Getty Images]]>

Så hanterar du underskottet

Redaktionen

Publicerades: 5 juni, 2017

Underskottet i din verksamhet hanteras olika beroende på vilken bolagsform du väljer. Här kan du se vilka regler som gäller för just din verksamhet.

Underskott i aktiebolag

Ett underskott i ett aktiebolag kan bara rullas vidare till kommande år, någon möjlighet att nyttja underskottet av ägaren eller på annat sätt finns inte. Här är handelsbolag och enskild firma flexiblare tack vare reglerna om kvittning vid nystartad verksamhet och avdrag för förlust på en handelsbolagsandel respektive avdrag för slutligt underskott i enskild firma. I en koncern med koncernbidragsrätt kan dock resultat föras mellan koncernbolagen. Läs också: Så hanterar du vinsten smartast För aktiebolag gäller särskilda begränsningar i möjligheterna att dra av underskott på grund av förluster på kapitalplaceringsaktier och liknande. Förlusterna får bara dras av mot vinster på motsvarande tillgångar. Dock får förlusterna sparas och användas senare år (utan tidsbegränsning). Man brukar säga att förlusterna hamnar i ”aktiefållan”. Motsvarande regler finns för fastigheter (”fastighetsfållan”) – förluster på fastigheter som inte räknas som rörelsefastigheter får bara dras av mot vinster på motsvarande fastigheter. Läs också: Få koll på reglerna för socialavgifter

Kan inte föras över

Ett underskott kan inte föras över till någon annan. Finns det t ex ett underskott från ett handelsbolag eller från en enskild firma kan det inte föras över till ett aktiebolag. Det beror på att underskottet är knutet till en viss näringsverksamhet och till näringsidkaren personligen. Om det finns ett underskott kvar när ett aktiebolag upplöses (genom konkurs eller likvidation) går underskottet förlorat. Om det däremot finns ett kvarvarande underskott från ett handelsbolag eller en enskild firma går det inte helt förlorat. Det slutliga underskottet kan dras av enligt reglerna om kvittning vid nystartad verksamhet, och/eller avdrag för förlust på handelsbolagsandel respektive slutligt underskott i enskild firma.

Slutligt underskott i en enskild firma

Det finns särskilda regler om slutligt underskott vid nedläggning av en enskild näringsverksamhet. 70% av underskottet får utnyttjas i nästkommande års deklaration (eller fördelat under ytterligare två år) som förlustavdrag i inkomstslaget kapital. Möjligheterna till avdrag för slutligt underskott är dock begränsade vid en ombildning till ett aktiebolag eftersom tillgångarna förs ut ur den enskilda firman till underpris och det inte blivit någon uttagsbeskattning.

Slutligt underskott i handelsbolag

Slutligt underskott i handelsbolag hanteras inte på samma sätt som slutligt underskott i en enskild firma. Underskottet faller bort kan man säga och får istället nyttjas indirekt via kapitalvinstberäkningen för handelsbolagsandelen (andelen anses avyttrad när handelsbolaget läggs ned). För att täcka underskottet har delägaren tvingats skjuta till medel och därmed har den justerade anskaffningsutgiften höjts vilket medför en kapitalförlust för andelen eller en lägre kapitalvinst. Denna kapitalvinstberäkning görs i deklarationen för nedläggningsåret och en förlust på andelen är avdragsgill i inkomstslaget kapital till 70%. Någon möjlighet att fördela förlustavdraget på ytterligare år som i enskild firma finns inte.

Nystartad verksamhet

Om handelsbolaget eller den enskilda firman är nystartad och du driver aktiv näringsverksamhet, har du även möjlighet att kvitta underskottet mot andra förvärvsinkomster, t ex mot ett löneuttag som görs under beskattningsåret. Det gäller underskott upp till 100 000 kr för vart och ett av de första fem åren. Denna regel ger bättre avdragseffekt än regeln om slutligt underskott eftersom du minskar den beskattningsbara inkomsten. Den del av underskottet som återstår efter att du har utnyttjat möjligheten att kvitta underskottet mot andra förvärvsinkomster kan du göra avdrag för enligt reglerna om slutligt underskott respektive förlustavdrag för handelsbolagsandelen.

Kulturarbetare

För kulturarbetare gäller särskilda regler om kvittning av underskott i handelsbolag och enskild firma mot andra förvärvsinkomster. Enligt dessa regler finns ingen femårsgräns och inte heller något årligt tak på 100 000 kr.]]>