Villkoren för sjukvårdsförsäkringen ändras. Foto: Getty Images

Snart blir det stopp för skattefri sjukvård

Samuel Karlsson

Publicerades: 19 juni, 2018

Har du sjukvårdsförsäkring? I så fall är det hög tid att fundera på att betala in premien senast 30 juni. Då träder nya regler in.

Regeringen anser att privat hälso- och sjukvård ska behandlas på samma sätt som offentligt finansierad vård. Det innebär att den anställde ska förmånsbeskattas.

Från 1 juli 2018 kommer de nya reglerna gälla, så passa på att utnyttja de förmånliga reglerna om skattefrihet genom att betala premier för sjukvårdsförsäkringar nu – och reparera din kropp senast 30 juni! 

Så funkar det idag

Offentlig eller privat sjukvård

Skattereglerna skiljer på offentligt finansierad hälso- och sjukvård och privat hälso- och sjukvård. Om en arbetsgivare betalar för offentligt finansierad vård som ges till en anställd, så är det en skattepliktig förmån för den anställde. Kostnaden för vården är avdragsgill.

Privat vård som en arbetsgivare betalar åt en anställd är inte avdragsgill för arbetsgivaren, men är heller inte skattepliktig för den anställde. Premier för sjukvårdsförsäkringar behandlas utifrån vad försäkringen ger om den nyttjas. Ger den enbart privat sjukvård är premien alltså inte avdragsgill för arbetsgivaren och skattefri för den anställde.

Detta innebär att det är oerhört förmånligt för en ägare till ett aktiebolag (som ju räknas som anställd) eftersom det enda ”tappet” är att bolaget måste betala 22 procent bolagsskatt. För dig med enskild firma eller handelsbolag blir det däremot ingen förmånlig hantering eftersom ägaren i dessa företagsformer inte räknas som anställda i sina företag.

Men det också mycket förmånligt för anställda (framför allt vid hög marginalskatt) att brutto-
löneväxla, det vill säga att arbetsgivaren betalar för den privata vården (till exempel en ögonoperation eller en försäkring), mot att den anställde avstår bruttolön (bruttolöneavdrag).

Så bruttolöneväxlar man

En bruttolöneväxling som ska vara kostnadsneutral för företaget görs normalt enligt formeln:

Bruttolöneavdrag = kostnad/0,78/1,3142

Att systemet med bruttolöneväxling kan vara väldigt lönsamt, visar följande exempel:

Annika kommer överens med arbetsgivaren att denne ska bekosta en ögonoperation på 30 000 kronor mot ett bruttolöneavdrag. Avdraget blir 30 000/0,78/1,3142 = 29 266 kronor. Annikas marginalskatt är 57 procent och hennes kostnad för operationen (den förlorade nettolönen) blir då 29 266 x 43 procent = 12 584 kronor.

Samma upplägg var tidigare väldigt populärt när det gällde privat tandvård, dessa regler ändrades dock 1 januari 2004.

Privat sjukvårds­försäkring

Skatteregeln gällande privat vård har gjort att det blivit allt mer populärt att (via sitt eget aktiebolag eller via sin arbetsgivare) skaffa en privat sjukvårdsförsäkring. Att Sverige enligt uppgift har världens högsta marginalskatt och en sviktande tilltro till den offentligt finansierade sjukvården, har säkert också haft effekt på populariteten.

Fakta

2016 hade 649 000 personer en privat sjukvårdsförsäkring – år 2000 var det drygt 100 000 stycken – och de senaste fem åren har antalet försäkringar ökat med cirka 35 procent. Av dessa betalas cirka 72 procent (468 000 stycken) av arbetsgivare.

Det innebär att cirka 10 procent av Sveriges sysselsatta (15–74 år) har en sjukvårdsförsäkring som betalas av arbetsgivaren. Den vård som dessa försäkringar ger, beräknas motsvara cirka 1 procent av samhällets kostnad för hälso- och sjukvård.

2015 var det 66 procent män och 34 procent kvinnor som hade en arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring. Dessa hade en genomsnittsinkomst som var cirka 50 procent högre än för befolkningen som helhet.

Det här gäller från 1 juli

Stopp för skattefri vård

För att undvika samhällsekonomiska snedvridningar är det enligt regeringen angeläget med en så konsekvent förmånsbeskattning som möjligt. Regeringen ser heller inte något skäl för att behandla privat vård på annat sätt än offentligt finansierad vård. 

Och vad ska man egentligen säga om det? Ganska logiskt resonerat och man kan väl snarare förundras över att reglerna varit som de varit under så lång tid. Den förmånliga skattefriheten för privat tandvård slopades ju för många år sedan nu.

Regeringen föreslår därför att skattefriheten för förmån av privat hälso- och sjukvård i Sverige slopas. Skattefriheten slopas även för förmån av vård och läkemedel utomlands.

Om en anställd får vård och läkemedel vid insjuknande i samband med tjänstgöring utomlands betald av sin arbetsgivare, så kommer det dock även i fortsättningen att vara en skattefri förmån. Skattefritt blir det även i fortsättningen för statligt anställda (samt för medföljande familjemedlemmar) som är stationerade utomlands.

Värdering – förmån av sjukvårdsförsäkring

När en arbetsgivare betalar för direkt tillhandhållen sjukvård (till exempel en operation) åt en anställd, ska beskattning ske till marknadsvärdet (vad det skulle kostat den anställde), oavsett om arbetsgivaren fått någon form av rabatt.

När det gäller förmån av sjukvårdsförsäkring vill dock regeringen, av förenklingsskäl, att förmånens värde ska motsvara arbetsgivarens kostnad för förmånen, normalt premien för försäkringen. Anledningen är att premier för sjukvårdsförsäkringar varierar kraftigt, till exempel beroende på den anställdes ålder, och att det skulle innebära mycket jobb både för arbetsgivaren och Skatteverket att fastställa vilket pris på orten som den anställde skulle ha fått betala om denne själv skaffade motsvarande försäkring.

Betala senast 30 juni!

De nya reglerna föreslås börja gälla 1 juli 2018 och tillämpas på förmån av hälso- och sjukvård och läkemedel som tillhandahållits efter 30 juni 2018. För sjukvårdsförsäkringar ska de nya reglerna gälla premier som betalats efter detta datum.

Att de nya reglerna ska gälla för sjukvårdsförsäkringar som betalas från och med ikraftträdandet, innebär att om man har betalat en premie senast 30 juni 2018, så blir den fortsatt skattefri för den anställde. Det innebär förvisso enklare administration och klarare spelregler för de som till exempel betalat en årspremie i början av januari. Men det innebär också att om man betalar en premie för en längre tid framåt, så blir ändå hela premien skattefri.