Riskkapital

Riskkapital inte rätt för alla – här är 4 fallgropar och 4 alternativ

Gustaf Oscarson

Publicerades: 26 februari, 2021
Foto av: GettyImages

När ett femtiotal startups och scaleups fick gå igenom en ny typ av förberedelseprocess inför kapitalanskaffning valde hälften av företagen att inte söka externt riskkapital. Av de företag som valde att ta in kapital lyckades hälften. Här är fyra alternativ och 4 vanliga fallgropar.

Det är entreprenören och investeraren Björn Larsson med företaget Beels Consulting som närstuderat 50 svenska företag som stått i begrepp att skala upp. Som många andra bolag i liknande situation hade flera av dem tänkt söka externt kapital – något av en självklarhet för ambitiösa entreprenörer med stora planer.

Hälften valde att inte söka kapital

Men efter att ha gått igenom en ny kontrollprocess – där de bland annat fick ställa frågor till sig själva om mål och risk – blev bilden en annan. Hälften av bolagen valde en annan väg eller sköt upp planerna på att uppvakta investerare.

– Entreprenörerna fick möjlighet att tänka efter. Kontrollfrågorna gjorde att de slutade att gå på autopilot, där standardsvaret ofta är att söka externt kapital när man vill skala upp. Den här insikten är extremt värdefull strategiskt och ekonomiskt. Dessutom skulle mycket tid ha gått åt i onödan både för dem och investerare som ska sitta och titta på pitch decks”, säger Björn Larsson.

Riskkapital passar inte alla företag

Entreprenörerna fick bland annat fråga sig själva hur bolaget skulle kunna nå sina mål, om riskkapital verkligen är det bästa sättet att finansiera planen – och vad som skulle krävas för att få en investerare intresserad. Björns slutsats är att riskkapital inte passar alla företag. Eller så passar det inte precis nu. 

Hälften av dessa startups med en omsättning upp till 1 miljon valde alltså efter processen att inte söka externt kapital

– Detta är överraskande och visar tyvärr på en akilleshäl i många startups, menar Björn.

Varför valde startups att inte söka riskkapital?

Några av orsakerna till att företagen, efter processen, valde att inte söka riskkapital var:

  • ”Det var för tidigt”. Grundarna valde istället att driva vidare företaget i ett s k ”bootstrap”-läge. Detta för att först uppnå några milstolpar som gör att företaget bättre vet hur kapitalet ska användas och att kapitalet får avsedd verkan.
  • ”Det var inte rätt lösning”. Grundarna insåg att de kan lösa sina kapitalbehov på annat sätt än genom externt riskkapital, till exempel genom att förändra affärsmodellen och uppnå bättre kassaflöden, förändrade betalningsvillkor, factoring, lån, bidrag eller krediter.
  • ”Det var inte ett tillräckligt attraktivt investeringserbjudande”. Grundarna insåg att den potentiella avkastning de kan erbjuda är för liten i förhållande till den utvecklingsfas de befinner sig i, vilket gjorde att de inte ens ”på pappret” kunde erbjuda en avkastning som förväntas av den investerartyp som investerar i ”tidig utvecklingsfas”. 
  • ”De vill behålla kontrollen”. Grundarna insåg att deras behov av att ha kontroll över företagets utveckling och strategiska beslut är så central att de inte var beredda att dela med sig av inflytandet över företaget. 

Läs också: Skaffa riskkapital – fällor och möjligheter

80 % av lite större företag valde att ta in riskkapital

De företag i undersökningen som kommit något längre i sin utveckling – och omsatte 5 till 25 miljoner – visste bättre hur ett externt kapital ska användas och hur det kommer att accelerera företagets tillväxt. De kunde räkna fram en potentiell avkastning för den tilltänkta investeraren och lärde sig också att räkna med alla nyemissioners totala utspädningseffekt för grundarna.

Ett av företagen som genomfört kontrollprocessen är BinaryBrains, som analyserar data. 

– Inför den investeringsrunda vi stod inför så hade frågan kring värdering dykt upp flertalet gånger. Efter att ha ställt rätt frågor till oss själva och företaget, hade vi mycket lättare att trovärdigt förklara varför vi landat i den värdering vi gjort, säger Jacob Kihlbaum, VD och grundare av BinaryBrains. 

Större företag hittade andra vägar för kapitalanskaffning

Bland de större företagen i undersökningen (med omsätning över 25 miljoner) valde en fjärdedel att söka externt riskkapital och hälften valde en annan lösning för kapital. Det fanns flera typer av alternativa lösningar, bland annat:

Alternativ 1: Fusion

Ägarna såg att det som behövs för att växa uppnås effektivare genom att söka ett samgående med ett kompletterande företag, snarare än att ta in kapital för att försöka bygga upp allt själva

Alternativ 2: Kompanjonutköp

Grundarna insåg att de har olika syn på företagets potential och enades om att gå skilda vägar

Alternativ 3: Extern VD

Grundaren och tillika Vd:n valde att ersätta sig själv som Vd istället för att ta in kapital, och tillför därmed en mer relevant kompetens. Detta gör att företaget senare ökar omsättningen med bättre resultat, samtidigt som ägaren kan arbeta mindre tid och med mer värdeskapande uppgifter för företaget

Alternativ 4: Försäljning

Grundaren och huvudägaren insåg att marknaden de är verksamma på är i strukturell omvandling där konsolideringar söks, varför risken för att bli omsprungen ökar om bolagets drivs vidare på egna meriter. Ägaren valde att sälja företaget med gott resultat till ett större företag.

Hälften av företagen lyckades ta in riskkapital

25 av de 50 företagen i undersökningen valde att söka kapital efter kontrollprocessen. Resultatet: 50 procent av dem som sökte kapital lyckades.

– Min bedömning är att 50 procent är en hög siffra när det gäller kapitalanskaffningar. Genom att bara göra ett enkelt grundarbete har företaget större förutsättningar att lyckas. Det visar också en potential – med enkla medel och rätt frågor skulle många svenska startups och scaleups kunna ligga längre fram, säger Björn Larsson.

Störst andel av de som lyckades hitta riskkapital var de med en omsättning från 5-25 miljoner. Där lyckades närmare 70 procent erhålla investering.

Många företag kan förbereda sig bättre inför kapitalrundan

Undersökningen visar på brister i företagarnas förberedelse inför en kapitalanskaffning, och de hade därför nytta av en kontrollprocess oavsett om det tog in kapital eller inte.

Läs också: Attrahera pengar till ditt företag? Så gör du!

Detta gjorde företagen fel när de sökte riskkapital

  • Företagen var generellt sätt ovana att beskriva vad som driver värde på sikt och sätta mål.
  • Många hade inte gjort en ordentlig analys av kapitalbehovet eller  utvärderat andra finanseringsalternativ.
  • Tillväxtplanerna var ofta för opportunistiska, framförallt vad gäller intäkter.
  • Merparten hade inte förmågan att beskriva en relevant finansieringsplan och potentiell avkastning för investerare.

– Att hälften av de 50 företagen valde att inte söka externt riskkapital ser vi som ett lika gott resultat som att hälften av de som valde att ta in kapital lyckades. Jag brukar säga att kapitalet tar slut och investerarna finns kvar. Därför är det sunt att göra förarbetet grundligt, och inte bara leta kapital på autopilot, avslutar Björn Larsson. 

Om studien

50 startups och scaleups har genomfört en strukturerad och standardiserad kontrollprocess där grundarnas mål och plan med bolaget ställs inför ett antal frågeställningar. Dessa verifierar vilken typ av finansiering som passar bäst. Om externt riskkapital är ett av dem så bidrar processen också till att bolaget formulerar ett investeringserbjudande som effektivt kan matchas mot rätt typ av investerare. Företagen var verksamma inom olika branscher och med olika kundsegment. Från rena startups utan påbörjad försäljning till scaleups med en omsättning över 25 miljoner kronor. 

Processen heter Investment Readiness Process och genomförs av företaget Beels Consulting. Ta del av hela rapporten här.

Björn Larsson, Beels Consulting
Björn Larsson, Beels Consulting

Om Beels Consulting

Beels Consulting är ett företag som hjälper startups och scaleups att säkerställa att de har det som krävs för att ta in riskkapital. Beels hjälper dem att matcha sitt erbjudande mot rätt investerare vilket effektiviserar investeringsprocessen för såväl investerare som bolag.