Nu är det karensavdrag som gäller, inte karensdag. FOTO GETTY IMAGES

Du har väl inte missat? Det här gäller från i år!

Yasemin Bayramoglu

Publicerades: 4 februari, 2019

Nytt år, nya regler. Här är nya nyheterna i kort sammanfattning.

Begränsade ränteavdrag
Begränsningen ska ske enligt den så kallade EBITDA-regeln. Utrymmet för att göra avdrag uppgår till 30 procent. Dessutom får företag dra av negativa räntenetton på upp till fem miljoner kronor. Det blir avdragsförbud för ränteutgifter i vissa situationer.

LÄS OCKSÅ: NO-NO NÄR DU REKRYTERAR

Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI)
I somras infördes regler för AGI för företag med krav på personalliggare och fler än 15 anställda. Men från och med 1 januari omfattas alla företag med anställda.

Ändrade regler för hyreshus
Utöver ordinarie avdrag för värdeminskning får 12 procent av byggnadens anskaffningsvärde dras av inom en sexårsperiod från det att hyreshuset byggts klart.

Reduktion av avgift vid bygglov
Den som ansöker om bygglov eller förhandsbesked har rätt att få besked inom vissa tidsfrister. Om så inte sker ska den sökande ha rätt till minskade avgifter. Avgiften ska reduceras med en femtedel för varje vecka som tidsfristerna överskrids.

Sänkning av bolagsskatten
Som vi tidigare skrivit om sänks bolagsskatten i flera steg från och med 1 januari 2019. I första steget sänks skatten till 21,4 procent från dagens
22 procent. 2021 ska bolagsskatten vara 20,6 procent. Då sänks även expansionsfondsskatten till samma nivå.

Medlemsinsatser i arbetskooperativ
Nu kan en medlem i ett arbetskooperativ som väljer att lämna kooperativet tillgodoräkna sig en värdeökning när insatsen återbetalas. Ändringen omfattar alla ekonomiska föreningar där medlemmarna är anställda av föreningen eller på annat sätt deltar med en arbetsinsats i föreningens verksamhet.

Nya tillståndskrav inom välfärden
Det krävs nya tillstånd för den som vill bedriva verksamhet inom hemtjänst, ledsagarservice, biträde av kontaktperson, skolverksamhet eller avlösarverksamhet inom hemmet. Syftet är att säkerställa att de som erbjuder tjänsterna också har förutsättningar att erbjuda god kvalitet. Företag som redan bedriver verksamhet ska senast den 1 mars ansöka om tillstånd.

Skärpta straff i livsmedelskedjan
Brott som innebär eller kan innebära fara för människors eller djurs liv eller hälsa ska skärpas från böter till fängelse i högst två år. Detta gäller brott mot livsmedelslagen och lagen om foder och animaliska biprodukter.

Nya momsregler för värdebevis
Värdebevis, så kallade vouchers, ska få gemensamma regler i EU. Fram till nu har det varit otydliga regler, vilket gjort att företag kunnat drabbas av dubbelbeskattning eller inte betalat skatt alls. Hur och när momsen ska betalas avgörs av voucherns funktion.

Krav på licens på spelmarknaden
Alla som bedriver verksamhet på den svenska spelmarknaden ska numera ha en licens som gäller för spel i Sverige och nätspel som riktar sig mot den svenska marknaden.

Entreprenörer ansvariga för löneutbetalningar
En arbetstagare inom bygg- eller anläggningsentreprenad som inte får betalt av sin arbetsgivare ska kunna få betalt av en annan entreprenör högre upp i kedjan.

Karensavdrag i stället för karensdag
Karensavdraget blir 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön. För den som inte omfattas av sjuklönelagen blir karensaavdraget en hel dag med kalenderdagsberäknad sjukpenning. Förslaget gäller inte personer som enbart får inkomst som egenföretagare.

Ny leasingstandard – IFRS 16
Begreppen finansiell respektive operationell leasing försvinner.
I stället införs en modell där tillgångar och skulder för alla leasingavtal ska redovisas i balansräkningen. För avtal som löper max 12 månader eller där den underliggande tillgången är av lågt värde, kan man nyttja en lättnadsregel. Med nya standarden följer också ny vägledning kring vad som är ett leasingavtal.

Det här gäller från 1 april

Ny djurskyddslag
Djurens välmående och rätt att kunna utföra naturliga beteenden stärks liksom krav på att djurskötaren har tillräcklig kompetens för att se djurens behov. Dessutom får personal inom exempelvis hälso- och sjukvården samt socialtjänsten lämna uppgifter om djurskyddsproblem, trots tystnadsplikt.

Bara e-fakturor vid offentlig upphandling
Alla företag som är leverantörer till offentlig sektor måste börja skicka elektroniska fakturor. Gäller alla offentliga upphandlingar och direktupphandlingar som påbörjas efter detta datum.