Myndigheter ska se till den enskildes bästa – inte förhindra avundsjuka

Janne Näsström

Publicerades: 7 februari, 2016

Svenska myndigheter bryter regelmässigt mot den viktigaste lagen av alla – regeringsformen, vår motsvarighet till den amerikanska konstitutionen. Det är regeringsformen som förbjuder dödsstraff, föreskriver demokrati och att Sverige ska vara medlem av EU och så vidare.

Regeringsformen är den viktigaste av våra fyra grundlager. Om dessa skriver riksdagen följande på sin hemsida:

”Grundlagarna står över alla andra lagar. Med det menas att innehållet i våra övriga lagar aldrig får strida mot vad som står i grundlagarna”.

När riksdagen vill stifta nya lagar kontrolleras de alltid av lagråden. Den viktigaste av rådets kontroller är hur förslagen överensstämmer med grundlagarna, vanligtvis regeringsformen.

Det blev en lång inledning för att leda i bevis hur viktig regeringsformen är.

Vari består myndigheternas regelmässiga lagbrott? Bestämmelsen är första kapitlet, andra paragrafen som inleds så här:

”Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet”.

Både du och jag har massor av exempel på hur allehanda myndigheter bemöter människor utifrån deras grupptillhörighet och inte som individer. Det leder i sin tur till att människor i behov av samhällets stöd och hjälp ramlar mellan stolarna.

Vi småföretagare buntas ofta ihop i en grupp. Av Skatteverket, av försäkringskassan, av näringsfrämjande myndigheter. Trots att det uttryckligen är förbjudet i regeringsformen.

Varför? Vanligen på grund av tjänstemannalättja och den kungliga svenska avundsjukan.

I regeringsformen står det inte nämnt med ett ord att myndigheter ska undanröja orsaker till avundsjuka. Det står inte heller i någon annan lag eller förordning. Trots det tycks avundsjukeprevention vara en av myndigheternas viktigaste uppgifter.

I samma paragraf specificeras ett antal områden där diskriminering är förbjudna. Men det betyder inte att det är tillåtet att diskriminera andra för deras grupptillhörighet. Myndigheterna ska se till den enskilde individens bästa. Även om vederbörande är småföretagare.