Statistiken visar på fler företag men färre företagare sedan valet 2006

Janne Näsström

Publicerades: 22 februari, 2014

Företagandet minskar i Sverige, både mätt i antal företagare och som andel av den arbetande befolkningen.

Det visar färsk statistik från SCB.

Sedan valet i september 2006 är minskningen fram till januari 2014 cirka 20 000 företagare.

Så skulle en journalist ha skrivit ingressen till den här nyheten. Men ingen har gjort det, eftersom alla tycks vara förblindade av regeringens tricksande med statistik. Deras siffror visar att antalet aktiva företag har ökat från 853 850 vid ingången av 2006 till 1 041 057 idag.

Ökningen av antal företag beror på att definitionen av aktivt företag har luckrats upp och att lägre aktiekapital och slopad revisionsplikt för små aktiebolag gjorde att många enskilda näringsidkare startade bolag och behöll den enskilda firman.

Men den relevanta frågan är hur många som försörjer sig i eget företag. Det undersöker SCB flera gånger om året i AKU, arbetskraftundersökningen. Även dessa siffror är överdrivna, men eftersom samma metod används varje gång är förändringarna säkerställda.

AKU mäter företagare och medhjälpande familjemedlemmar. Villkoret för att räknas som medhjälpande familjemedlem är att man arbetat minst en timme utan ersättning i familjeföretaget under undersökningsveckan.

En konsekvens av hur medhjälparna definieras är att antalet företagare varierar kraftigt mellan undersökningsperioderna. Mitt påstående att företagandet minskar är giltigt för januari 2014. En månad tidigare var antalet 40 000 högre än vid valet 2006. Å andra sidan, väljer man januari 2006 som referens så blir det 25 000 företagare färre idag.

Tittar man på en graf över hela tidsperioden finns två tydliga trender. En svag minskning av antalet företagare inklusive medhjälpande familjemedlemmar i åldern 16-64 år. Men vidgar man spannet till 74 år, så är trenden svagt positiv.

Slutsats: Företagandet minskar i arbetsför ålder men ökar bland pensionärer.

Vill du själv studera statistiken så finns underlaget här.

Tyvärr finns ingen aktuell statistik om bara företagare, utan familjemedlemmar som arbetar gratis. Jag fick fram sådan statistik i samband med förra valet och har gott hopp om att snart få motsvarande idag. Min gissning är att företagande mätt i antal individer står stilla och minskar som andel av befolkningen.

Hur vore det om regeringen, oavsett vilken det blir efter valet, upphör med att tricksa med företagarstatistiken och ser till att det blir mer attraktivt att vara företagare?