Ett kassaflöde som flyter lika bra som ett vattenfall är varje företagares dröm. Foto: Getty Images

Få koll på kassaflödet

Samuel Karlsson

Publicerades: 7 maj, 2018

Ta tid att analysera kassaflödet så får du en  bra bild av hur det kan effektiviseras. Var binds pengar och var gör insatser störst skillnad? Med relativt enkla medel kan du öka lönsamheten.

Av analysen kan du utläsa vilka delar av verksamheten som bidrar till det positiva kassaflödet och var ni binder mycket kapital. Ökar till exempel företagets kundfordringar binder företaget mer kapital och då kan det vara bra att se över kredittider till kunder och så vidare. Om företaget tar ett lån ger det ett positivt kassaflöde medan amorteringarna på lånet ger ett negativt kassaflöde. Ett annat område som kan binda mycket kapital är varulager.

Det är inte helt ovanligt att företag som genererar vinster och expanderar får likviditetsproblem. För sådana företag är det bra att se över kassaflödet för att se var kapitalet binds och var det finns möjlighet att förbättra flödet. Ett positivt redovisat resultat behöver alltså inte innebära att företaget har ett bra kassaflöde.

Placering i årsredovisningen

Väljer du att ta med en kassaflödesanalys i årsredovisningen ska den placeras mellan balansräkningen och noterna. Då blir ordningen som följer:

 • Förvaltningsberättelse
 • Resultaträkning
 • Balansräkning
 • Kassaflödesanalys
 • Noter

Den indirekta metoden

I K2-regelverket för årsredovisning ska kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden. Analysen ska innehålla uppgifter om förändringarna av de likvida medlen under räkenskapsåret. Kassaflödena ska delas upp i tre kategorier:

 • från den löpande verksamheten
 • från investeringsverksamheten
 • från finansieringsverksamheten. 

Kassaflöden är in- och utbetalningar av likvida medel. Med likvida medel menas:

 • Kassamedel (kontanter, postväxlar och andra betalningsaviseringar som omedelbart kan omsättas i pengar).
 • Tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut.
 • Kortfristiga, likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatta för en obetydlig risk för värde-fluktuationer. 

Om företaget har en kontokredit (checkräkningskredit) hör den utnyttjade checkräkningskrediten precis som vanliga lån normalt till finansieringsverksamheten. En outnyttjad kontokredit är inte likvida medel och ska därmed inte redovisas i kassaflödesanalysen.

En placering (aktier, fonder med mera) kan normalt bara räknas som likvida medel om löptiden är kort. Med kort löptid menas normalt en löptid på högst tre månader.

Vissa kassaflöden får nettoredovisas

De olika in- och utbetalningarna bruttoredovisas, det vill säga inbetalningarna och utbetalningarna redovisas separat. I vissa fall är det dock tillåtet att nettoredovisa. Det gäller:

 • in- och utbetalningar för kunders räkning om betalningarna mer återspeglar kundernas verksamhet (till exempel redovisningsmedel)
 • in- och utbetalningar av stora belopp som avser poster som omsätts snabbt och har kort löptid (köp och försäljning av placeringar och omplacering av kortfristiga lån).

Löpande verksamhet

Under den löpande verksamheten redovisar du transaktioner som påverkar företagets resultat. Då utgår du från rörelseresultatet och justerar för:

 • poster som inte innebär in- eller utbetalningar såsom avskrivningar, avsättningar, orealiserade valutakursvinster/valutakursförluster och realisationsresultat
 • poster som ska hänföras till investerings-
  eller finansieringsverksamheten 
 • periodens förändringar av varulager, kundfordringar, leverantörsskulder samt andra rörelsefodringar och rörelseskulder.

Räntor och erhållna utdelningar ska normalt redovisas under kassaflödet från den löpande verksamheten, men under vissa förutsättningar får de redovisas under investeringsverksamheten eller finansieringsverksamheten (se längre fram). 

Betalningar som avser bolagets inkomstskatt ska redovisas separat under den löpande verksamheten. Det gäller om inte betalningarna särskilt identifieras och specifikt hänförs till investerings- eller finansieringsverksamheten. 

Exempel på inbetalningar i den löpande verksamheten är inbetalningar från sålda varor och tjänster, royalty, arvoden, provisioner och liknande. 

Exempel på utbetalningar från den löpande verksamheten är utbetalningar till leverantörer för varor och tjänster och utbetalningar för löner till anställda.

Investeringsverksamhet

Under kassaflödet från investeringsverksamheten ska du redovisa väsentliga in- och utbetalningar brutto och separat i respektive kategori. In- och utbetalningar som avser köp eller försäljning av dotter-
företag (eller andra affärsenheter) ska alltid redovisas separat.

 • Till investeringsverksamheten hör inköp och försäljningar av anläggningstillgångar, som försäljning av maskiner, inventarier och fastigheter. Till investeringsverksamheten hör även placeringar, exempelvis olika former av värdepapper såsom aktier och fondandelar (kortfristiga placeringar kan i vissa fall anses vara likvida medel).

Räntor och mottagna utdelningar ska normalt redovisas under kassaflödet från den löpande verksamheten. Dessa får dock redovisas under investeringsverksamheten eller finansieringsverksamheten om de anses vara kostnader för finansiering eller är avkastning på placeringar. Om du väljer att hänföra räntor och
erhållna utdelningar till investerings-
eller finansieringsverksamheten måste du tillämpa denna princip konsekvent.

Exempel på in- och utbetalningar som ska redovisas under investeringsverksamheten är:

 • utbetalningar som avser köp av materiella och immateriella anläggningstillgångar
 • inbetalningar som avser försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar
 • utbetalningar som avser köp av aktier och andra värdepapper (ej om värdepapperen är lager eller ska räknas som likvida medel)
 • inbetalningar från försäljning av aktier eller andra värdepapper (ej om värdepapperen är lager eller ska räknas som likvida medel) 
 • inbetalningar som avser amorteringar av lån och mottagna förskott från utomstående
 • utbetalning som avser lämnade lån och förskott till utomstående
 • inbetalningar och utbetalningar som avser termins- och optionsavtal samt swap-avtal (inte sådana som företaget har för handel eller som ska anses höra till finansieringsverksamheten).

Finansieringsverksamhet

Kassaflödet från finansieringsverksamheten består av upptagande av nya lån, amorteringar på befintliga lån samt åtgärder som innebär en förändring av storleken på och sammansättningen av företagets eget kapital. Du ska redovisa väsentliga in- och utbetalningar brutto och separat i respektive kategori.

Räntor och erhållna utdelningar ska normalt redovisas under kassaflödet från den löpande verksamheten. Dessa får dock redovisas under investeringsverksamheten eller finansieringsverksamheten om de anses vara kostnader för finansiering eller är avkastning på placeringar. Om du väljer att hänföra räntor och erhållna utdelningar till investerings- eller finansieringsverksamheten måste du tillämpa denna princip konsekvent.

Exempel på in- och utbetalningar som hör till finansieringsverksamheten är:

 • inbetalningar vid nyemission av aktier
 • utbetalningar i samband med återköp eller inlösen av företagets egna aktier, till exempel vid nedsättning av aktiekapital genom indragning av aktier
 • utbetalda utdelningar till ägare
 • inbetalningar vid upptagande av lån eller vid emission av obligationslån
 • utbetalningar vid amortering av lån.

In- och utbetalningar i utländsk valuta

Enligt reglerna ska du på balansdagen värdera fordringar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs. Effekten av de orealiserade valutakursförändringarna i likvida medel som uppkommer vid omräkningen till balansdagens kurs ska du redovisa separat, de ska alltså inte hänföras varken till den löpande verksamheten, investeringsverksamheten eller finansieringsverksamheten. I stället lägger du till en justeringspost i samband med att du stämmer av kassaflödet vid årets början och slut. I och med att de redovisas separat blir det möjligt att stämma av de likvida medlen mellan årets början och årets slut.

Transaktioner som inte medför betalningar

Det finns vissa typer av transaktioner som inte innebär några in- och utbetalningar men som påverkar företagets kapital- och tillgångsstruktur. Sådana transaktioner ska inte tas med i kassaflödesanalysen eftersom de inte ingår i kassaflödet under räkenskapsåret. Exempel på det är:  

 • förvärv av tillgångar genom att överta en skuld som är direkt relaterad till tillgången
 • förvärv av ett företag genom apportemission 
 • konvertering av en skuld till eget kapital (vanligt vid till exempel aktieägartillskott).

AV ULF SVENSSON (I samarbete med Björn Lundén information)