<![CDATA[Allt du behöver veta om årsredovisning. Foto: Getty Images]]>

Årsredovisning – allt du behöver veta

Ebba Arnborg

Publicerades: 22 oktober, 2017

Alla aktiebolag måste skicka in en årsredovisning till Bolagsverket. Gör du fel riskerar du att krävas på upp till 20 000 kronor eller åtalas för bokföringsbrott. Här går vi igenom det du behöver veta.

Vad är en årsredovisning?

En sammanställning av ditt aktiebolags löpande bokföring vid räkenskapsårets slut.

Vem måste årsredovisa?

Alla aktiebolag måste skicka in en årsredovisning till Bolagsverket, oavsett om de bedriver verksamhet eller inte. Det är styrelsen som ska se till att det görs.

När måste din årsredovisning skickas in?

Den ska ha kommit in till Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Har ditt aktiebolag kalenderår som räkenskapsår, 1 januari till 31 december, ska alltså årsredovisningen ha kommit in senast den 31 juli.

Vad händer om du inte årsredovisar i tid?

Då måste företaget betala en förseningsavgift. För privata aktiebolag upp till 20 000 kronor. I vissa fall kan du även åtalas för bokföringsbrott.

LÄS OCKSÅ: Så undviker du de 10 vanligaste missarna i bokföringen

Bolagsverket skickar ut en påminnelse senast sex månader efter räkenskapsårets slut till alla aktiebolag som ännu inte har lämnat in årsredovisningen.

Läs mer om förseningsavgift på Bolagsverkets webbplats. http://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/arsredovisning/2.1212/2.1213

Hur ska en årsredovisning se ut?

Mindre bolag (med till exempel under 50 anställda) kan välja att upprätta årsredovisningen enligt de förenklade K2-reglerna istället för huvudregelverket K3. Här utgår vi ifrån att du valt K2. Läs annars mer på Bolagsverkets webbplats. http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/arsredovisning

LÄS OCKSÅ: Så får du effektivare bokföringsrutiner

En årsredovisning ska vara upprättad på svenska och innehålla följande delar, i denna ordning:

 1. Förvaltningsberättelse 
  Här beskrivs de viktigaste händelserna under året som gått och som inträffat efter räkenskapsårets utgång. Företagets verksamhetsområde bör framgå. Det ska alltid finnas ett förslag till resultatdisposition med.
 2. Resultaträkning
  En sammanställning av verksamhetens intäkter och kostnader och periodens resultat (vinst eller förlust).
 3. Balansräkning
  En sammanställning av aktiebolagets tillgångar, eget kapital och skulder på balansdagen, den sista dagen på räkenskapsåret.
 4. Tilläggsupplysningar (noter)
  Här kan aktiebolaget specificera innehållet i resultat- och balansräkningen.

Läs mer om varje del i årsredovisningen här.

Dessutom ska:

 • Organisationsnumret helst stå på varje sida.
 • Det registrerade företagsnamnet skrivas ut i sin helhet, åtminstone på första sidan och i förvaltningsberättelsen. Det är inte tillräckligt med en förkortning eller en populärversion.
 • Räkenskapsåret skrivas ut tydligt, exempelvis 2014-01-01–2014-12-31.
 • Det tydligt framgå vilken enhet som används för olika belopp, exempelvis kr (kronor), tkr (tusentals kronor), mnkr (miljoner kronor) och mdkr (miljarder kronor).

Bolagsverket har tagit fram tre exempel på hur en årsredovisning kan se ut. Läs här.

Vad gäller kring underskrifter?

VD och samtliga styrelseledamöter ska skriva under originalet av årsredovisningen. Namnförtydligande och datumet för den dag då årsredovisningen undertecknades ska finnas med.

Ska jag skicka in originalet?

Nej! Originalet av årsredovisningen ska alltid finnas hos företaget.

Vad ska jag då skicka in?

En bestyrkt kopia av originalet. Det vill säga, en kopia där minst en person skriver under och intygar att kopian överensstämmer med originalet. Den namnunderskriften måste alltså vara i original på kopian du skickar in.

Behöver något mer vara med?

Ja! På årsredovisningen ska en styrelseledamot eller vd intyga att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman. Det kallas fastställelseintyg, och ska även innehålla datum för årsstämman samt uppgifter om hur den sammanlagda vinsten eller förlusten har behandlats. Intyget kan skrivas på valfri sida i årsredovisningen. Även detta ska vara i original på kopian du skickar in.

Se exempel på hur ett fastställelseintyg kan formuleras här.

Är det allt?

Ja, men tänk på att eftersom handlingarna skannas bör det inte finnas färger och tonade fält i kopian. Årsredovisningen får heller inte vara tryckt på tryckeri eller liknande, med exempelvis bunden rygg.

Hur ska årsredovisningen skickas in?

Du måste skicka in handlingarna med vanlig post till:

Bolagsverket
Årsredovisningar
851 98 Sundsvall

Om jag är sent ute?

Då kan du ÄVEN mejla handlingarna i pdf-format till arsredovisning@bolagsverket.se. Du måste också samtidigt skicka in handlingarna med vanlig post.

Skulle de mejlade handlingarna vara felaktiga, ofullständiga eller om Bolagsverket inte kan öppna och läsa innehållet i den bifogade filen, kan företaget få betala förseningsavgift även om handlingarna kom in i rätt tid.

Vad händer när årsredovisningen skickats in?

Är årsredovisningen komplett så registrerar och offentliggör Bolagsverket den, vilket innebär att den blir sökbar för dina kunder. Annars hör Bolagsverket av sig och ber dig skicka in det som saknas.

Hur vet jag om min årsredovisning kommit in?

Här kan du söka och se om den kommit in.

OBS: Kom ihåg!

Ett aktiebolag som har krav på revision ska samtidigt med årsredovisningen också skicka in sin revisionsberättelse. Läs mer hos Bolagsverket.

LÄS OCKSÅ: Betalar du för mycket för redovisningen?