<![CDATA[]]>

Här är Mauds nya trygghetsplan

Anders Andersson

Publicerades: 18 september, 2009

Näringsminister Maud Olofsson kom i budgeten med ett tiopunktersplan för att förbättra trygghetssystemen.

Tryghetsreglerna för småföretagen har kritiserats hårt av både organisationer och företagare. De är ofta både orättvisa och svårbegripliga. Näringsdepartementet har nu gjort en rejäl genomgång och kommer med dessa tio förändringar, som ska träda i kraft den 1 juli 2010:

1. Bättre sjukpenning när du startar.
För att underlätta övergången från anställning till företagande föreslås ett uppbyggnadsskede på två år i sjuk- och föräldraförsäkringen för egenföretagare med enskild firma eller handelsbolag.

Egenföretagare ska omfattas av ett generellt lagstiftat uppbyggnadsskede på två år som innebär rätt till sjukpenninggrundande inkomst (SGI) motsvarande vad en anställd skulle få.

Nuvarande regler: I dag finns inga regler hur den sjukpenninggrundande inkomsten ska beräknas under ett uppbyggnadsskede.

2. Större trygghet i arbetslöshetsförsäkringen.
Under de första två åren efter start kan företagare få arbetslöshetsersättning baserad på den inkomst som företagaren hade som anställd före starten.

Nuvarande regler: I dag kan företagare under ett år få dagsförtjänsten beräknad utifrån tidigare anställning.

3. Välja karenstid.
Karenstiden utökas från en dag till sju dagar för egenföretagare, vilket kommer att medföra sänkt egenavgift med 0,74 procentenheter. Längre karenstid (14, 30, 60 eller 90 dagar) ska pckså kunna väljas.

Nuvarande regler: I dag är den generella karenstiden een dag med möjlighet att välja tre och 30 dagars karenstid.

4. ”Jämförelseinkomsten” i sjuk- och föräldraförsäkringen tas bort.
Den sjukpenninggrundande inkomsten kan högst vara 7,5 basbelopp för såväl anställda som företagare (10 basbelopp inom föräldrapenningen). För egenföretagare finns dessutom en särskild begränsningsregel den s k jämförelseinkomsten som innebär att den sjukpenninggrundande inkomsten inte får överskrida vad en motsvarande anställd skulle ha fått. Den regeln tas bort.

5. Jämlik föräldrapenning.
Årsarbetstid vid uttag av tillfällig föräldrapenning ska vara 260 dagar och utges i högst fem dagar under en sjudagarsperiod. Ändringen medför normalt höjd ersättning för egenföretagare.
Nuvarande regler: Egenföretagare är i dag diskriminerade när det gäller beräkningsgrunder för uttag av tillfällig föräldrapenning i förhållande till anställda. I dag är beräkningsgrunden 365 dagar.

6. Havandeskapspenning och arbetsmiljön.
Idag saknar företagare möjlighet att få havandeskapspenning på grund av risker i arbetsmiljön. Därför ska Arbetsmiljöverket utreda frågan.

7. Morot att fortsätta när det tillfälligt går sämre.
Dagsförtjänsten ska baseras på den senaste taxeringen eller på genomsnittet av de två år som föregår inkomståret i den senaste taxeringen..

Nuvarande regler: Enligt nuvarande regler fastställs dagpenningen utifrån genomsnittet av de tre senaste åren före avvecklingsåret.

8. Lättare att få arbetslöshetsersättning
Verksamheten ska inte behöva avvecklas för att man ska få a-kasseersättning. Det avgörande ska vara att det inte sker någon aktivitet i företaget..

Nuvarande regler: Otydliga regler som ger upphov till tolkningar som leder till olika resultat i likartade ärenden.

9. Tydligare regler vid bisyssla.
Ökade möjligheter att driva företag som bisyssla parallellt med en heltidsanställning eller heltidsföretagande, och samtidigt få a-kasseersättning. Tydligare för dem som kombinerar anställning med företagande.

Nuvarande regler: Den förlorade anställningen (som man uppbär arbetslöshetsersättning för) ska omfatta minst 17 timmar per vecka och att verksamheten i företaget varit högst 10 timmar. Verksamheten i företaget får inte utökas vid arbetslöshet för anställningen.

10. Generellt högkostnadsskydd för sjuklönekostnader.
Det ska bli mindre riskfyllt för företagare att anställa. Generellt högkostnadsskydd för alla arbetsgivare införs. Det ger arbetsgivaren möjlighet att få ersättning från Försäkringskassan för sjuklönekostnader som överstiger två och en halv gånger den genomsnittliga sjuklönekostnaden som samtliga arbetsgivare har för sina anställda.

Nuvarande regler: I dag finns inget högkostnadsskydd.

Trygehtspaketet tas emot med blandade känslor:

– Det här är absolut ett steg i rätt riktning och det är bra att det äntligen kommer några förslag, säger Svenskt Näringslivs ordförande Signhild Arnegård Hansen om regeringens förslag.

TT: Kan det få fler att starta företag, som näringsministern säger?

– Det tror jag. Man minskar tröskeln för att ta steget. Allt man kan göra för att förbättra förutsättningarna för att få fler företagare är bra.

Hon saknar också några bitar, som att förändringarna inte gäller de som går från en anställning till att starta ett aktiebolag direkt.

– Man borde få behålla sin sjukpenninggrundande inkomst under en övergångstid, anser Signhild Arnegård Hansen.

Regeringen borde också ha erbjudit de egenföretagare, som vill, att helt stå utanför trygghetssystemen och slippa sociala avgifter och i stället låta dem säkra sitt skydd på alternativ väg.