<![CDATA[]]>

Genomskåda revisorns fem hemligheter

Annika Rosell

Publicerades: 18 mars, 2009

Revisorn vill man gärna hålla sig väl med. Men visst kan det ibland finnas anledning att klaga. Här är din revisors fem hemligheter. Läs hur du gör för att genomskåda dem.

När revisorn säger så här ska du vara på din vakt. Bakom dessa fem kommentarer kan det ligga yrkeshemligheter, som du kan ha anledning att fundera över:

1. ”Jag är revisor, så mig kan du lita på”
Titeln revisor är inte skyddad, utan det är fritt fram för vem som helst att kalla sig så. För att kalla sig auktoriserad eller godkänd revisor måste däremot verksamheten vara underkastad Revisorsnämnden. Det ställs också krav på denne revisors utbildning och praktik. Auktorisationen är personlig och följer inte arbetsplatsen. Du kan alltså inte lita på att revisorn är auktoriserad bara för att han arbetar på en aktad revisionsbyrå.

2. ”Jag har många kunder”
Revisorer med alltför hög arbetsbelastning kan ha svårt att bli klara i tid, vilket kan ställa till med bekymmer för dig. För sent inkomna uppgifter till myndigheter som medför höga förseningsavgifter är varje företagares mardröm. Om det beror på en senfärdig revisor är denne egentligen medskyldig. I lagen står att om revisorn ”av försummelse eller svek är vållande till skadan” kan han bli skadeståndsskyldig. Ändå är det är ytterst ovanligt att revisorer får stå till svars för sitt slarv.

3. ”Jag utför granskningen enligt god revisionssed”
Det ska vara en självklarhet. Det finns inga lagregler för hur en revision ska göras, utan den ska alltid följa det som brukar kallas ”god revisionssed”. Vad det innebär finns inga bestämmelser för, utan det handlar om vad som är ”god praxis hos erfarna revisorer”.

4. ”Mina klienter betalar nästan ingen skatt”
Varning för lockrop från revisorer som mest tänker på att sänka skatten. Kom ihåg att det alltid är du själv som bär ansvaret för alla smarta skattelösningar, som i värsta fall utlöser skattetillägg.

5. Faktura: ”Arvode för revision avseende räkenskapsår 2013, samt möte: 23 800 kr”
Nej, så får inte en faktura se ut från en seriös revisionsbyrå. Begär alltid att få fakturan specificerad. Hur många timmar har revisorn arbetat med ditt ärende och vad har han gjort? Som företagare kan man inte klaga hos Allmänna reklamationsnämnden, utan måste sköta sina klagomål på egen hand. Det allra bästa är givetvis att ha ett skriftligt avtal, där det framgår hur mycket tid arbetet beräknas omfatta och vad du ska betala.

Några regler eller prislistor finns inte, utan revisorn måste övertyga dig om att arvodet är skäligt med hänsyn till företagets storlek, uppdragets svårighetsgrad och annat.

Vad betalar du i arvode till din revisor – och vad får du? Kommentera!

Text uppdaterad 140521