Få koll på kassaflödet. Foto: Getty Images

Så analyserar Pia sitt kassaflöde

Redaktionen

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 7 februari, 2017

I Driva Eget nr 1/2018 skriver vi om hur man gör en kassaflödesanalays. Så här kan det se ut när du ska få koll på ditt kassaflöde!

Så här kan det se ut!

Trots ett positivt resultat och upptagande av nya lån har Södermalms Gräventreprenad AB det knapert i kassan i slutet av räkenskapsåret. Ägaren Pia upprättar en kassaflödesanalys för att se hur de likvida medlen har använts i verksamheten under året.

Som underlag för kassaflödesanalysen tar Pia fram företagets resultat- och balansräkning.

 • Resultaträkning
 • Balansräkning sid 1
 • Balansräkning sid 2

Kassaflödet från den löpande verksamheten

Hon börjar med att räkna kassaflödet från den löpande verksamheten. Hon utgår från företagets rörelseresultat som är –46 363 kr.

LÄS OCKSÅ: Allt du behöver veta om bokföring

Kapitalförsäkring med pensionsutfästelse till ägaren har betalats in med 14 568 kr (redovisas under investeringsverksamheten). Pensionskostnad har redovisats i resultaträkningen men ingen faktisk utbetalning har skett under räkenskapsåret. Avsättning medför att en justering måste göras med 14 568 kronor eftersom avsättningen inte innebär någon utbetalning.

Pia justerar även för årets avskrivningar på anläggningstillgångarna. Avskrivningarna uppgår till 259 678.

Företaget har under året sålt en maskin för 25 000 kr. Maskinens anskaffningsvärde var 40 000 kronor och de ackumulerad avskrivning fram till försäljningen uppgår till 12 274. Det blir en realisationsförlust på 2 726 kronor (40 000 – 12 274 – 25000). Förlusten har redovisats i posten Övriga rörelsekostnader. Förlusten innebär ingen utbetalning och Pia justerar därför för förlusten.

Av resultaträkningen framgår att företaget har erhållit ränta på 19 kr (fått betalt), utdelning på 150 kr (utbetald) samt erlagt ränta med 28 025 kr (betald under räkenskapsåret). Det finns ingen upplupen ränta eller utdelning att ta hänsyn till.

En justering ska även göras för betald inkomstskatt. För att få fram alla uppgifter tar Pia fram en balansrapport där hon kan se företagets skattefordran.

 • Redovisad inkomstskatt (framgår av RR): 32 700
 • Ökad skattefordran (IB 2 104 till UB 7 043): 4 939
 • Betald inkomstskatt: 37 639

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet uppgår till 165 114 kr.

Förändring kortfristiga fordringar

Företagets skattefordran (se ovan) ska inte räknas med i de kortfristiga fordringarna (ingår i posten övriga fordringar).

 • IB Kortfristiga fordringar: 271 028 + 24 401 – 2 104 = 293 325
 • UB Kortfristiga fordringar: 173 556 + 26 428 – 7 043 = 192 941
 • Förändring minskning: 100 384

Förändring kortfristiga skulder

I posten Övriga skulder ingår en outtagen vinstutdelning på 50 000 kr. Vinstutdelningen har inte betalats ut och tas därför inte med i analysen.

 • Leverantörsskulder: IB 7364, UB 7728
 • Övriga skulder: IB 20 814, UB 25 339
 • *Uppl. kostn. och förutsett intäkter: IB 58 700, UB 5000
 • Summa: IB 86 878, UB 38 067
 • Förändring: Skulderna har minskat med 48 811
 • * Det finns ingen upplupen ränta eller utdelning att ta hänsyn till
  i posten Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Kassaflödet från den löpande verksamheten blir 216 687 kr.

Kassaflödet från investeringsverksamheten

Under investeringsverksamheten redovisas in- och utbetalningar som avser köp och försäljningar av anläggningstillgångar.

Företaget har under året investerat i två maskiner vilket innebär följande utbetalningar:

 • Maskin 1: 410 000 kr
 • Maskin 2: 62 600 kr
 • Summa: 472 600 kr

Företaget sålde även en maskin under året för 25 000 kr (­inbetalning).

Företaget har även betalat in till en kapitalförsäkring med 14 568 kr (utbetalning).

Kassaflödet från investeringsverksamheten blir därmed –462 168 kr.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten

I samband med inköp av maskinerna tog företaget ett nytt banklån på 512 500 kr (inbetalning).

Utifrån balansräkningen kan vi se att den långfristiga delen av skulderna till kreditinstitut har öka med 164 031 kr och den kortfristiga delen med 81 996, dvs med totalt 246 027 kr. Företaget hade under året tagit upp ett nytt lån på 512 500 kr. Det innebär att företaget har amorterat totalt 266 473 kr (512 500 – 246 027).

Den utnyttjade kontokrediten har minskat från 24 287 kr till 23 891 kr vilket innebär en förändring på 396 kronor.

Företaget har lämnat en utdelning på 50 000 kr som inte har betalats ut (skuldförd). Utdelningen tas därför inte med i kassa­flödesanalysen.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten blir därmed 245 631 kr.

Årets kassaflöde

 • Årets kassaflöde blir därmed 150 kr.
 • IB likvida medel: 3 846 kr
 • UB likvida medel: 3 996 kr
 • Förändring: 150 kr

Av kassaflödesanalysen kan Pia se att kassaflödet från den löpande verksamheten var bra. Det som har förbrukat mycket likvida medel under året är investeringarna i nya maskiner samt amorteringarna på företagets lån.