Få koll på EU:s nya momsreform

Redaktionen

Uppdaterades: 17 april, 2019
Publicerades: 8 april, 2019

2022 ska EU:s nya momsreform gälla är det tänkt, men på vägen dit ska EU-
länderna införa quick fixes för att förenkla för företag och för att minska momsbedrägerier. I Sverige sker det med start den 1 januari 2020.

NYTT MOMSSYSTEM

EU-kommissionens plan ska förnya, modernisera och förbättra momssystemet. Målet med reformen är att skapa ett system som underlättar för både företag och myndigheter, och som väntas minska momsbedrägerier med 80 procent.

LÄS OCKSÅ: LYSSNA PÅ NYA STARTA EGET-PODDEN!

Varje år beräknas momsbelopp på cirka 150 miljarder euro gå förlorade inom EU. Av dessa pengar handlar en tredjedel om gränsöverskridande momsbedrägerier. En del av dessa består av ”missing trader fraud” (MTIC) och momskaruseller (VAT carousel fraud).

Bedrägerierna går ut på att göra momsfria unionsinterna förvärv för att därefter sälja dessa vidare och ta ut moms från sin köpare, men att aldrig betala in momsen till staten utan i stället försvinna (MTIC).

Momskarusellerna fungerar på samma sätt, men går ut på att köpa och sälja samma varor flera gånger via mellanhänder.

FYRA HÖRNSTENAR

Kommissionen utgår från fyra grundprinciper/hörnstenar för det nya momssystemet:

  • Bekämpning av bedrägerier. Gränsöverskridande handel mellan företag (B2B) ska bli momspliktig. Dagens regler med momsfri försäljning vid unionsintern gränsöverskridande handel gör det lätt för bedragare att missbruka systemet.
  • En enda kontaktpunkt (OSS – One Stop Shop). Momsdeklarationer och betalningar av moms till andra EU-länder ska skötas via en enda nätportal på det egna språket och enligt samma regler som gäller vid handel inom landet (jämför med systemet med MOSS som gäller sedan några år tillbaka, Mini One Stop Shop som gäller vid försäljning av elektroniska tjänster med mera till konsumenter i andra EU-länder).
  • Köparens moms gäller. Moms ska betalas i slutkonsumentens medlemsstat till den momssats som gäller där (genom systemet med One Stop Shop). Samma regler gäller redan idag för elektroniska tjänster (MOSS).
  • Mindre byråkrati. Faktureringsreglerna ska förenklas. Fakturor ska utformas enligt reglerna i hemlandet även vid gränsöverskridande handel. Kravet på periodiska sammanställningar slopas.

För företag som bedriver EU-handel innebär momsreformen att de administrativa systemen kan behöva utvecklas eller att man behöver byta system. Den som säljer många olika typer av produkter eller som säljer till köpare i många olika EU-länder kan få mest jobb med systemanpassning.

CERTIFIERAD BESKATTNINGSBAR PERSON (CTP)

Företag som bedöms vara tillförlitliga ska omfattas av begreppet certifierad beskattningsbar person (certified taxable person, CTP) och vara särskilt gynnade när det gäller enklare och mindre tidskrävande bestämmelser.

QUICK FIXES

EU-kommissionen beslutade i december 2018 om fyra Quick fixes för CTP-företag. Sverige planerar att införa dessa quick fixes 1 januari 2020 (läs mer nedan).

Quick fixes-reglerna innebär förenklingar när det gäller försäljning från avropslager i annat EU-land (call-of stock), vid kedjetransaktioner (försäljning i flera led) och vid bevisning av att varor flyttats mellan olika EU-länder. Dessutom ska VAT-nummer på köparen alltid krävas för att moms inte ska behöva läggas på vid unionsintern försäljning av varor (försäljning av varor till andra EU-länder).

Efter reformens genomförande är det endast CTP-företag som ska kunna tillämpa omvänd momsskyldighet vid unionsintern handel med varor, det vill säga inte behöva lägga på moms vid försäljningen. Alla andra företag måste då lägga på moms och tillämpa One Stop Shop-reglerna.

DÅ INFÖRS NYA SYSTEMET

Det nya momssystemet ska enligt planerna kunna träda i kraft 2022.
Förslaget till det nya momssystemet har överlämnats till ministerrådet för beslut, och till EU-parlamentet för samråd. Samtliga medlemsländer måste dock vara överens för att förslaget ska kunna träda i kraft så det lär dröja innan ett beslut kan fattas av EU.

I Sverige har förslaget varit ute på remiss under 2018 och regeringen jobbar för fullt med frågan. Kanske gjorde den utdragna regeringsbildningen att vi inte hann införa quick fixes redan 2019, men nu har i alla fall ett förslag kommit från regeringen om nya regler för detta från 1 januari 2020.

FÖRSLAG PÅ SVENSKA QUICK FIX-REGLER

Förslaget om svenska quick fix-regler innebär:

  • Förenklingsregler om överföring av varor till avropslager införs. Överföringen i sig ska inte anses som en omsättning. Det är i stället först när varorna överlåts till köparen som en omsättning och ett unionsinternt förvärv ska uppstå. En ny registerskyldighet införs för den som överför varor till avropslager i ett annat EU-land samt den som köper varor från ett avropslager i Sverige. Att tillämpa denna nya regel blir dock frivilligt, det vill säga det går att fortsätta tillämpa de regler som gäller idag.
  • Kraven för att säljaren inte ska behöva lägga på moms vid leveranser av varor till andra EU-länder skärps genom att det införs krav på att köparen ska vara momsregistrerad i ett annat EU-land och att köparen har meddelat momsregistreringsnumret till säljaren samt att säljaren har lämnat korrekta uppgifter i den periodiska sammanställningen. För de flesta känns inte detta som något nytt, att ange köparens VAT-nummer på fakturan har de flesta trott vara kravet för att inte lägga på moms, men så har det alltså egentligen inte varit.
  • Vid gränsöverskridande kedjetransaktioner inom EU ska transporten endast hänföras till en av omsättningarna i kedjan. När en mellanman transporterar eller låter transportera varorna ska transporten hänföras till den omsättning som görs till mellanmannen. Om mellanmannen har meddelat sin leverantör sitt momsregistreringsnummer i det EU-land som varan transporterades från ska dock transporten hänföras till den omsättning som görs av mellanmannen.
  • Den fjärde quick fixen om nya bevisregler kräver ingen ny svensk lagstiftning utan gäller redan med direkt effekt i Sverige genom att EU-direktivet för moms ändrades genom EU-kommissionens beslut i december 2018.

De nya bevisreglerna gäller alltså redan och innebär en presumtion för att säljaren inte ska lägga på moms på varuförsäljningen. Presumtionen gäller om säljaren har två bevishandlingar för varje varuförsäljning och som utfärdats av en oberoende part (inte av köparen eller säljaren), till exempel transporthandlingar plus ytterligare en handling.

Sköter köparen transporten krävs dessutom att hen lämnar en skriftlig bekräftelse till säljaren och intygar att hen skött transporten av varorna. Införandet av presumtionsreglerna hindrar dock inte att säljaren på annat sätt kan styrka (bevisa) att det är EU-försäljning som inte ska momsbeläggas. i

AV ULF SVENSSON (I samarbete med Björn Lundén information)