Leader of company organization. Human resource management and leadership concept. Businessman drawing pyramid structure on chalkboard.

Anställa vd? Gör rätt från början – ladda ner mall här

Yasemin Bayramoglu

Publicerades: 6 september, 2019
Foto av: Adobe Stock

Ansvar, bonus och avgångsvederlag. Det finns saker som skiljer ut sig när man anställer en vd jämfört med en underordnad och som bör vara med i ett vd-avtal. Ta hjälp av vår mall för vd-avtal och gör rätt från början.

Lagen om anställningsskydd, LAS, reglerar som bekant uppsägningar. Men risken är att man glömmer att även en vd kan omfattas av LAS. För att LAS inte ska kunna tillämpas krävs antingen att man skrivit in i anställningsavtalet att LAS åsidosätts eller att personen har arbetsuppgifter som tydligt särskiljer sig och anställningsvillkor som övriga anställda inte åtnjuter. Det kan handla om bonus, tjänstepension och en längre uppsägningstid än normalt.

Allt sådant ska alltså tas med i ett vd-avtal. Men det finns mer:

8 punkter du inte får missa i vd-avtalet

  1. ANSTÄLLNINGSVILLKOR OCH ARBETSUPPGIFTER. När börjar anställningen gälla, i vilket bolag, vilka är uppgifterna och vem ska vd rapportera till?
  2. LÖN OCH FÖRMÅNER. Ska vd få bonus eller dylikt utöver månadslönen? Och hur ofta är det lönerevision?
  3. ANSVARSFÖRSÄKRING. Som vd är ditt ansvar större än för andra anställda. I vd-avtalet kan man bestämma att företaget ska teckna en ansvarsförsäkring.
  4. UPPSÄGNING. Hur lång uppsägningstid har vardera part?
  5. AVGÅNGSVEDERLAG. Hur länge ska ett vederlag utgå?
  6. SEKRETESS. Här gäller det inte bara sekretessregler under anställningstiden, utan även efter en avslutad anställning.
  7. SKADESTÅND. Vad händer om vd bryter mot sekretessen? Skriv in vite i avtalet.
  8. KONKURRENSFÖRBUD. Vad händer när en vd lämnar sin anställning? Man vill inte gärna att personen ifråga tar med sig all kunskap från företaget och går direkt till en konkurrent. Alltså är det vanligt med konkurrens- och värvningsförbud i ett vd-avtal. Förbudet brukar begränsas geografiskt och brukar i regel inte gälla mer än 18 månader. Som kompensation för förbudet kan man en lång uppsägningstid till exempel.

LADDA NER AVTALSMALLEN HÄR.