Riskerar du att bli betalningsskyldig om du är suppleant i ett AB? Fotot: Getty Images

Vågar du vara suppleant i ett aktiebolag?

Samuel Karlsson

Uppdaterades: 31 oktober, 2019
Publicerades: 23 maj, 2018

Vilka förpliktelser och skyldigheter har man som suppleant i ett aktiebolag? Kan man bli betalningsskyldig om bolaget skulle gå i konkurs? Vi reder ut. 

Att vara styrelsesuppleant innebär att du ska träda in om någon ordinarie ledamot inte kan sköta sitt uppdrag. Huvudregeln är att det enbart är vid dessa tillfällen som du har ansvar för det som sker i bolaget. Det räknas som att du trätt in även ifall du som suppleanten har blivit kallad att ersätta den ordinarie ledamoten vid ett möte men uteblir utan giltigt förfall.

När du träder in i styrelsearbetet har du samma ställning och ansvar som andra styrelseledamöter. Det vill säga: Deltar du i styrelsearbetet kan du komma att bli personligt ansvarig om styrelsen bryter mot någon regel som genererar personligt ansvar eller om du tagit aktiv del i handlingar som kan medföra betalningsansvar.

Vad kan då det vara? Generellt kan sägas att du i ett aktiebolag inte riskerar något personligt ansvar vid en konkurs, då bolaget är en juridisk person som själv svarar för sina förbindelser.

Ansvarsskyldighet och skadeståndsskyldighet och personligt betalansvar kan däremot uppstå för styrelseledamöter om de inte uppfyllt sina plikter, eller gått utanför den behörighet de har enligt lag eller avtal och begår ett brott vid utövandet av uppdraget.

Ps. Du har väl inte missat Business Hacks – årets kanske viktigaste evenemang för oss företagare. Läs mer här.

En suppleant kan bli betalningsskyldig

Till exempel skulle du som suppleant kunna bli betalningsskyldig om du har trätt in istället för en ordinarie ledamot och ni inte skickat in årsredovisningen till Bolagsverket inom femton månader från räkenskapsårets utgång eller inte upprättat kontrollbalansräkning när det krävs.

Läs mer om reglerna kring årsredovisningen här och kontrollbalansräkningen här

En styrelsemedlem kan även personligen bli ansvarig att själv betala bolagets skatter och avgifter, om han eller hon handlat uppsåtligt eller grovt oaktsamt.

Som suppleant får du inte heller vara passiv om du får veta något som är negativt för bolaget. Om du till exempel får reda på att ägaren genom vårdslöshet skadar bolagets egendom eller gör något brottsligt måste du agera, annars kan du också hållas ansvarig.

Tänk på att det är viktigt att du som suppleant håller koll på verksamheten och dess resultat, så att du är beredd att träda i tjänst om det skulle bli nödvändigt.

Av Ebba Arnborg

Källa: Bolagsverket, Verksamt.se, Lawline