<![CDATA[]]>

Nytt högkostnadsskydd kan halvera din sjuklönekostnad

Camilla Björkman

Publicerades: 1 april, 2014

Annie Lööf (C) föreslår ett nytt högkostnadsskydd för företagare som ska gälla redan från de första dagarna när medarbetarna är sjuka. För ett litet företag med fem anställda kan sjuklönekostnaden halveras.

Det skriver näringsministern och C-ledaren Annie Lööf på DN Debatt idag.

Bortsett från den första karensdagen är det idag arbetsgivarna som betalar sjuklön för sina anställda under de första två veckorna.

Det högkostnadsskydd som finns idag upplevs som krångligt och småföretagare missgynnas eftersom ersättningen från staten beräknas utifrån snittlönekostnaden för samtliga arbetsgivare, skriver Annie Lööf.

– Eftersom sjukfrånvaron generellt är lägre i mindre företag är det få små företag som får del av dagens högkostnadsskydd, skriver hon.

Det nya förslaget, som väntas träda i kraft från årsskiftet, innebär stora förbättringar för de mindre företagen på detta sätt:

  • Arbetsgivare delas in i fem storleksklasser utifrån sina lönesummor.
  • Hos företag med färre anställda träder ersättningen in tidigare. Små företag kommer alltså att gynnas mer än större.
  • I den minsta storleksklassen, som omfattar de flesta företagen med anställda, ska högkostnadsskyddet träda in efter cirka två sjukdagar. Resterande sjukdagar får företagen full ersättning för.
  • För att minska krånglet kommer utbetalningarna att automatiseras, så att pengarna kvittas direkt mot skattekontot.

Se ett exempel på hur det nya högkostnadsskyddet kan slå ut i rutan till höger.

Förslaget går nu på remiss och väntas finnas med i regeringens budgetproposition till hösten.

Uppdatering:

När Driva Eget når Magdalena Andersson, Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson, säger hon att hon är positiv till det nya högkostnadsskyddet.

– Jag tycker att det är bra att det ses över. Men det är synd att den stora reformen att peta bort den andra sjuklöneveckan inte gått igenom, säger hon.

Om det blir regeringsskifte, vad händer då med det här förslaget?

– Det här ska först remissas och så får vi se vad remissinstanserna säger. Men vi har inga problem att titta på det, även om det är viktigt att se till en större, strukturell reform som slopad andra sjuklönevecka skulle innebära. Det är synd att inte Annie Lööf har fått gehör för det.

Vad vill du göra i stället?

– Ta bort andra sjuklöneveckan, men vi är absolut beredda att titta på det är också.