Sänk skatten på avgångsvederlag

Anders Andersson

Publicerades: 2 maj, 2013

Många nya företagare slut sitt liv som anställd med ett avgångsvederlag. Skatten på sådana stora engångsbelopp kan sänkas i deklarationen.

Om ett sådant engångsbelopp läggs till den övriga inkomsten blir det oftast högsta marginalskatt på hela beloppet. Med ackumulerad inkomst sprids i stället inkomsten ut på 2–10 år. Förhoppningsvis kan en del då ligga under gränsen för uttag av statlig skatt och beskattas med en lägre marginalskatt.

Den ackumulerade inkomsten måste dock vara minst 50 000 kr och den totala årsinkomsten måste överstiga brytpunkten för statlig skatt med minst detta belopp.

Skriv under Övriga upplysningar på deklarationsblanketten att du yrkar ackumulerad inkomst och ange belopp och antal år som inkomsten ska fördelas på. Fördelningen görs över det antal år som pengarna intjänats – tre år om inget annat kan visas.

Förutom avgångsvederlag kan reglerna om ackumulerad inkomst användas när skatt tas ut på skadestånd, royalty, retroaktiv pension, pengar från vinstandelsstiftelse eller försäkringsersättning.

Den del av reavinst och utdelning som räknas som inkomst av tjänst för fåmansföretagare får också beräknas på detta sätt.