<![CDATA[]]>

Kent Persson (V): ”Vänsterpolitik gynnar småföretagare”

Redaktionen

Publicerades: 10 september, 2014

Ge fler småföretag på landsbygden möjlighet att ta del av statligt riskkapital. Det är en av tio punkter som Vänsterpartiet vill driva för ett bättre småföretagarsverige, skriver Kent Persson (V) i ett debattinlägg på driva-eget.se.

Vänsterpartiet har sedan lång tid arbetat för att ta bort sjuklöneansvaret för de minsta företagen och vi vill göra det lättare för nya företag att erhålla finansiering. Vi vill också skapa ett likformigt regelsystem, bättre förutsättningar och ökad trygghet för Sveriges småföretagare.

Småföretagen är Sveriges motorer. De står för en stor del av Sveriges tillväxt, hur det går för ett mindre företag kan spela en roll för en hel orts utveckling. För landsbygdens framtid och för jobben är småföretagen helt avgörande.
Men småföretagens utveckling är också starkt beroende av hela samhällets utveckling.

Mellan 2006 och 2014 har Högerregeringen lagt 27 gånger mer på skattesänkningar än vad de lagt på den gemensamma välfärden i kommunsektorn. Samtidigt har Sverige förvandlats till ett risksamhälle där ingen längre vågar lita på att de gemensamma trygghetssystemen. Denna utveckling gynnar inte på något sätt småföretagarna i Sverige, och det gör inte heller den numera cementerade svenska massarbetslösheten.

Vänsterpartiet har i riksdagen valt att lägga fram ett budgetalternativ som bryter denna nedåtgående spiral och istället leder till fler jobb. Att få fler i arbete är inte bara ett socialt mål, det är också grundläggande för den framtida finansieringen av välfärd och pensioner.

Starka statsfinanser är avgörande när en ekonomisk politik för ökad jämlikhet och full sysselsättning ska genomföras. Och även för att staten ska kunna genomföra och ge stöd till småföretagare. En tydlig politik för full sysselsättning är en politik som gynnar småföretagen. Ökad sysselsättning förbättrar möjligheterna för småföretagare i hela landet att överleva och att växa.

Som ett svar på högerns skattesänkar- och arbetslöshetspolitik presenterar Vänsterpartiet här 10 av de förslag som vi kommer att driva för ett bättre småföretagarsverige, efter regeringsskiftet i september.

1. Sjuklöneansvaret är en av de mer betungande delarna för ett litet företag. Det är också en av frågor som anses ha störst betydelse för mindre företags möjlighet till nyanställningar. Vänsterpartiet arbetar för att företag med upp till tio anställda helt ska slippa betala 14 dagars sjuklön. Företag med 11–15 anställda ska också delvis omfattas av en sådan reform.

2. Även småföretagare ska kunna känna trygghet vid sjukdom och föräldraledighet. Vänsterpartiet vill ha ett socialförsäkringssystem där människor som driver eget företag inte har sämre villkor än anställda.

3. Vänsterpartiet vill ha ett enhetligt och likformigt regelsystem för småföretagare, med få undantag och som är enkelt att förstå. Vi vill ha ett likformigt skattesystem som hindrar inlåsningseffekter och snedvriden konkurrens.

4. För ett dynamiskt näringsliv är det avgörande med en väl fungerande kapitalförsörjning. Vänsterpartiet vill slå ihop de statliga insatserna på området till en ny organisation vars uppgift ska vara att stimulera finansiering i de riktigt tidiga faserna. Vi vill också ge fler småföretag på landsbygden möjlighet att ta del av statligt riskkapital.

5. När bankerna gör för snäva bedömningar, för att de saknar förmågan att bedöma små företag, blir ett litet företag per definition alltid en risk som ingen vill satsa på. Framförallt kan detta vara problematiskt på landsbygden. Ju längre från kreditgivare småföretagaren befinner sig, desto svårare är det att skaffa kredit. De lokala Sparbankerna finns där människor finns. Vänsterpartiet vill därför stärka deras möjligheter att konkurrera med storbankerna, för att på så vis kunna bidra till utvecklingen av det lokala näringslivet.

6. Företag ska startas av lust, inte för att någon är tvingad på grund av arbetslöshet. Ofta är det lättare för den som redan har ett arbete att starta eget än för den som är arbetslös. Vänsterpartiet vill därför att den som får tjänstledigt för att starta eget ska kunna få stöd för start av näringsverksamhet, under förutsättning att arbetsgivaren anställer en arbetslös person som vikarie.

7. Generationsväxling av småföretag är viktigt för att behålla arbetstillfällen och service i hela landet. Vänsterpartiet vill ge Almi en tillfällig förstärkning för att de särskilt ska kunna fokusera på frågan om att underlätta för företagare då det gäller att växla över företaget till nya generationer.

8. Vänsterpartiet ser en stor potential inom lokal livsmedelsförädling och småskaligt mathantverk. En miljöanpassad upphandling i offentlig sektor skulle gynna lokalproducerade och ekologiska livsmedel och skapa jobb lokalt. En förenkling av regelverket för småskalig livsmedelsproduktion och servering skulle underlätta för landsbygdens småföretag. Vi vill förändra Lagen om offentlig upphandling (LOU) genom att öppna för större möjligheter att upphandla ekologiskt hållbart och när-/lokalproducerat.

9. Vi vill satsa på besöksnäringen. Det är en växande bransch som ger jobb i hela landet och ofta handlar det om mindre företag. Exempelvis landsbygdsturismen skapar långsiktiga arbetstillfällen och utvecklar den lokala miljön, varför den behöver få sina intressen bättre beaktade vid planering av markanvändning, skogsbruk och infrastruktur.

10. Vänsterpartiet vill stärka den grundläggande servicen till hela befolkningen. Lanthandlare och lokala drivmedelsmackar på landsbygden är en oerhört viktig form av småföretag eftersom de bidrar till att hela Sverige kan leva. I Vänsterpartiets landsbygdsplattform föreslår vi en rad åtgärder för att gynna dessa företag. Bland annat vill vi införa ett logistikstöd för att bedriva lanthandel, detta för att kompensera vissa av de sämre förutsättningar som en lanthandel har att leva med. Vi föreslår också utökade statliga medel för hjälp till etablering av drivmedelsmack på landsbygd.

Kent Persson, näringspolitisk talesperson, Vänsterpartiet