<![CDATA[Ups. Tänkte inte på att du kunde bli betalningsansvarig? Foto: Getty images]]>

Använd aktiekapitalet – utan att bli betalningsansvarig

Ebba Arnborg

Publicerades: 30 oktober, 2017

Se upp så du gör rätt när du använder aktiekapitalet– annars kan du både bryta lagar och riskera att bli personligt betalningsansvarig för företaget. Se här vad som gäller!

Visst kan du använda aktiekapitalet i företagets verksamhet. Men se upp om använder mer än hälften av det. Då finns det nämligen steg du måste vidta enligt lagen, och risk att du och styrelsen blir personligt ansvariga för bolagets skulder och förpliktelser.

Vad händer om jag använder mer än hälften av aktiekapitalet?

Så fort det sker måste en kontrollbalansräkning genast upprättas (du kan inte vänta till årsbokslutet), som ska granskas av revisorn om bolaget har en. Sedan ska en bolagsstämma hållas där ni beslutar om bolaget ska fortsätta sin verksamhet.

I så fall har bolaget åtta månader på sig (från stämmodagen) att se till att ha kapital som minst motsvarar hela det registrerade aktiekapitalet (inte bara hälften). Skulle inte aktiekapital återställas inom den tidsfristen måste bolaget likvideras eller så kan du driva det vidare men då är styrelse och vd personligt betalningsansvariga för bolagets skulder och förpliktelser.

LÄS OCKSÅ: Aktiebolag eller enskild firma vad är bäst för dig?

Senast efter att åtta månader har gått från den första stämman ska proceduren göras om. Med en ny kontrollbalansräkning (granskad av revisor om bolaget har en) och ny bolagsstämma. Ett ordinarie årsbokslut kan, efter kompletteringar, räknas som en andra kontrollbalansräkning.

Väljer du att likvidera bolaget och det är uppenbart att bolaget fortfarande har kapitalbrist behöver ingen kontrollbalansräkning göras, då kan styrelsen bara lämna in en likvidationsansökan. Ansökan om likvidation ska lämnas inom två veckor från den andra kontrollstämman eller, om en sådan inte har hållits, från den tidpunkt då den senast skulle ha hållits inom åttamånadersfristen.

Väljer man att driva bolaget vidare kan det personliga betalningsansvaret upphöra på två sätt. Antingen genom likvidation eller efter att en ny kontrollbalansräkning upprättas som visar att hela det aktiekapitalet är återställt, som fastställs på en kontrollstämma. Det går även bra vid en ordinarie bolagsstämma om balansräkningen i årsredovisningen visar full täckning av aktiekapitalet.

Det personliga ansvaret kvarstår dock för perioden som varit efter åttamånadersfristen och innan ansvaret upphört. Men talan för skulder som uppkommit under den perioden kan bara väckas inom tre år.

Vad är en kontrollbalansräkning?

Den görs på samma sätt som balansräkningen i årsredovisningen, men tillgångar får tas upp till ett högre värde och skulder till ett lägre värde än i ordinarie bokslut, om det är förenligt med god redovisningssed.

Till exempel får tillgångar värderas till försäljningsvärdet minus försäljningskostnaderna och inventarier och byggnader tas upp till anskaffningsvärdet minus planenliga av- och nedskrivningar, om det innebär ett högre värde än försäljningsvärdet. Förbrukningsinventarier som kostnadsförts direkt får tas med.

Hur kan jag återställa aktiekapitalet?

Alternativ är att gå med vinst och få in kapital, minska det registrerade aktiekapitalet, genomföra en nyemission till överkurs som motsvarar förlusten eller gör ett aktieägartillskott.

Källa: Bolagsverket, PWC, Björn Lundén, SRF