<![CDATA[]]>

Tvärstopp för tillväxten

Anders Andersson

Publicerades: 27 februari, 2009

Nya siffror visar att det var tvärstopp i Sveriges ekonomi under fjärde kvartalet i fjol. BNP backade då med hela 4,9 procent – dubbelt så mycket som experterna väntat sig.

Detta visar staistiken för fjärde kvartalet, som SCB presenterade på fredagen. Några timmar senare komma besked om samma tendens i USA – minus 6,2 procents tillväxtfall under fjärde kvartalet.

För helåret 2008 var fallet i Sverige 0,2 procent. Aldrig sedan dessa mätningar började 1994 har tillväxten legat på minus för helår.

–  Det här är en väldigt dramatisk siffra. Jag tror vi är på väg in i en andra allvarlig fas som leder till oro för de verkligt svaga ekonomierna i Östeuropa, säger statsminister Fredrik Reinfeldt till TT.

- Vi brukar berömma oss av att ha en exportdriven ekonomi. Nu ser vi baksidan, en global nedgång som påverkar den svenska exporten.

Cecilia Skingsley, analyschef för räntor och valuta på Swedbank konstaterar att det var en betydligt svagare siffra än vad marknaden hade väntat sig:

– Det här är nog vad Riksbanken hade på känn när de gjorde den kraftiga sänkningen med 1 procentenhet för två veckor sedan. Och vår prognos är att de kommer att fortsätta med räntesänkningar med minst 0,5 procentenheter vid aprilmötet.

 - Den svenska ekonomin har krympt mycket och är nu mycket svag. Sverige är nu är i recession, SEB:s chefekonom Robert Bergqvist.

Marknadsräntorna föll och kronan försvagades ytterligare sedan statistiken publicerats.

Att BNP, som mäter den totala tillväxten i ekonomin, skulle minska hade experterna väntat sig, men de räknade med ca 2 procent. Att de skulle bli 4,9 jämfört med samma kvartal 2007 var till och med värre än vad pessimisterna trott. Jämfört med tredje kvartalet var minskningen 2,4 procent.

Raset är större än under 90-talskrisen och det största sedan 70-talet

”En kraftig minskning av lagerinvesteringarna bidrog starkast till den negativa BNP-utvecklingen, men även hushållens konsumtionsutgifter och exportnettot gav kraftigt negativa bidrag”, skriver Statistiska centralbyrån, SCB, i ett pressmeddelande.

Under kvartalet minskade hushållens konsumtion med 3,3 procent i årstakt.

”De kraftigaste minskningarna hade utgifter för inköp av fordon samt driftkostnader för fordon och svenskars konsumtion i utlandet. Utgifter för boendekostnader, teletjänster samt hälso- och sjukvård bidrog positivt till utvecklingen. Hushållens konsumtionsutgifter gav ett negativt bidrag till BNP-utveckling med 1,5 procentenheter”, skriver SCB.

SCB skriver vidare att ”kraftigt sjunkande investeringar i bostäder” ligger bakom en nedgång på posten fasta bruttoinvesteringar, som minskade med 1,2 procent.

Offentliga konsumtionsutgifter steg med 0,1 procent, medan statliga konsumtionsutgifter minskade med 1,9 procent.

En överraskande komponent var att posten lagerinvesteringar påverkade BNP med minus 1,8 procentenheter.

”Lagerminskningen var överraskande, då en lagerökning snarare var förväntad med bakgrund av den minskade efterfrågan i ekonomin. Resultatet skulle kunna vara ett uttryck för att produktionen har en hög anpassningsförmåga”, skriver SCB.

Exporten av varor och tjänster sjönk med 7,2 procent och importen var ned 5,4 procent.

Dagens skräcksiffra kan ge nya argument för riksbanken att sänka räntan ytterligare.

”Det ger Riksbanken argument att sänka igen, vilket de också flaggat för att de är villiga att göra”, konstaterar Nordea i ett marknadsbrev.

FOTNOT:
Bruttonationalprodukten, BNP, är värdet på alla varor och tjänster som producerats i ett land under ett år. BNP ger en grov bild av hur rikt eller fattigt ett land är och är också det vanligaste måttet på den ekonomiska utvecklingen

Men här ökar framtidshoppet.

MInisterns syster kräver snabba regeringsåtgärder.

Därför kan räntan sänkas till noll