Frågan om företrädaransvar har varit en het potatis i debatten. Foto: Getty Images.

Var står partierna i frågan om företrädaransvar?

Samuel Karlsson

Publicerades: 10 augusti, 2018

Företrädare för juridiska personer kan under vissa förutsättningar bli betalningsskyldiga för den juridiska personens obetalda skatter/avgifter, så kallat företrädaransvar. Så här tycker partierna i frågan.

C: Förändringar måste till. Regeringen fick i uppdrag av riksdagen 2015 att utreda frågan men valde att göra en begränsad översyn. Vi vill se över företrädaransvaret i sin helhet. Det är inte en fråga som kan lösas steg för steg.

 KD: Vi behöver komma bort från den stränga tillämpning av särregleringen som idag sker hos Skatteverket och domstolarna, då den skapar en stor rättsosäkerhet för företagare. Dessutom hämmar den entreprenörskapet då reglerna avskräcker människor från att engagera sig i ett företag.

 L: Nuvarande lagstiftning har visat sig leda till ett personligt betalningsansvar som är oproportionerligt. I andra länder utgår man från att det faktum att det i aktiebolagslagen finns ett strängt personligt betalningsansvar som är tillräckligt för att hantera de situationer när företrädare har agerat allvarligt klandervärt. Regeringen bör låta utreda frågan snarast.

MP: Miljöpartiet anser inte att reglerna behöver ändras i nuläget. Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att se över bestämmelserna om hel eller delvis befrielse från företrädaransvar, analysera tillämpningen av dem och överväga behov av förändringar. Vi vill avvakta denna utvärdering.

 M: Reglerna tillämpas strängt och på ett sätt som inte är proportionerligt. Tillämpningen av reglerna kan få negativa konsekvenser på rekrytering av styrelsemedlemmar. Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att se över en mindre del av företrädaransvaret. Moderaterna och Alliansen anser att uppdraget måste utökas till att omfatta hela företrädaransvaret. 

 S: Om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat skatt eller avgift, ska företrädaren tillsammans med den juridiska personen bli skyldig att betala. Däremot kan regelverket vara i behov av översyn. Att företrädaransvaret säkrar välfärden och upprätthåller legitimiteten i skattesystemet är dock vår grundläggande inställning.

 SD: Reglerna om personligt betalningsansvar för företrädare för aktiebolag har visat sig leda till ett betalningsansvar på ett sätt som inte framstår som proportionerligt.  Regeringen bör därför låta utreda hela företrädaransvaret.

V: Vänsterpartiet anser att de nuvarande reglerna om företrädaransvar är bra och inte behöver ändras.

Fler svar inför valet 2018 hittar du här