Förstärkt omställningsstöd

Förlängning av förstärkt omställningsstöd – allt du behöver veta

Gustaf Oscarson

Uppdaterades: 18 augusti, 2021
Publicerades: 20 augusti, 2021
Foto av: AdobeStock

Nyligen kom beslutet att regeringen förlänger förstärkt omställningsstöd för företag som drabbats extra hårt av restriktionerna under coronapandemin.

För att kunna få stödet ska företaget ha tappat väsentligt i nettoomsättning. Minst 25 procent av nedgången i företagets nettoomsättning ska vara orsakad av att företaget inte har kunnat bedriva sin verksamhet i samma omfattning som tidigare till följd av:

  • Begränsningar i antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
  • Tillfälligt inreseförbud till Sverige
  • Utrikesdepartementets avrådan från resor som har utfärdats med anledning av spridningen av covid-19
  • Tillfälligt förbud mot servering av alkohol eller
  • Begränsning av öppettider för serveringsställen

Förteckningen över restriktioner som kvalificerar för stöd utökas med det tillfälliga serveringsförbud av alkohol som gällde till och med den 11 april och den begränsning av serveringsställens öppettider som gällde till och med den 30 juni.

Vilka månader avser förlängningen av förstärkt omställningsstöd?

Förlängningen avser perioden mellan augusti 2020 och april 2021. Förlängningen innebär att förstärkt omställningsstöd kan sökas för fem nya stödperioder: augusti–oktober 2020, november och december 2020, januari och februari 2021, mars 2021 respektive april 2021.

Läs också: Ny miljonärsskatt kan drabba företagare – här är förslaget

När kan stödet sökas?

Förstärkt omställningsstöd för ovan beskrivna månader kan sökas från och med den 16 augusti 2021. Sista ansökningsdag är den 31 oktober 2021. Denna gång kan stödet uppgå till högst 40 miljoner kronor per företag och månad.

Vad gäller för säsongsföretag?

En särskild regel införs nu för säsongsföretag. Denna typ av företag kan välja att söka stöd för hela niomånaders-perioden som en enda stödperiod. För att räknas som säsongsföretag ska företaget ha haft minst 75 procent av räkenskapsårets omsättning under en period på sex sammanhängande kalendermånader.

Var söker mitt företag förstärkt omställningsstöd?

Ansökningarna görs via e-tjänsten Ansök om omställningsstödMina sidor på Skatteverket.se

Vad krävs för att få stödet?

  • Företaget har förlorat mer än 30 procent av sin omsättning jämfört med referensperioden (motsvarande månad eller månader 2019). För stödperioden augusti–oktober 2020 är kravet 40 procent.
  • Ett omsättningstapp på minst 25 procent av referensperiodens omsättning har orsakats av en eller flera kvalificerande restriktioner.

Tänk också på att ditt företag måste uppfylla följande kriterier för att ha rätt till förstärkt omställningsstöd.

  • Företaget bedriver näringsverksamhet i Sverige och har godkänts för F-skatt.
  • Omsättningen uppgick till minst 250 000 kr under det räkenskapsår som avslutats närmast före 1 maj 2020.
  • Stödet, beräknat som en andel av de fasta kostnaderna, är minst 5 000 kr.
  • Företaget har uttömt möjligheterna till andra motsvarande stöd och försäkringsersättningar.
  • Företaget lämnar in ett revisorsintyg, om det sökta beloppet är minst 100 000 kr.
  • Företaget var inte i svårigheter enligt definitionen i EU:s statsstödsregler den 31 december 2019.

Vilka kostnader ersätter förstärkt omställningsstöd?

Precis som tidigare lämnas stödet som en andel av företagets fasta kostnader. Hur stor andel som ersätts beror på hur stort procentuellt omsättningstapp som orsakats av de kvalificerande restriktionerna (se exempel nedan). KOM IHÅG! Om ditt företag har fått ordinarie omställningsstöd för samma period, ska sådant stöd avräknas.

Exempel på beräkning för stödperioden augusti-oktober 2020

Detta exempel kommer från Skatteverket.se

Referensperiodens nettoomsättning: 1 000 000 kr
Stödperiodens nettoomsättning: 300 000 kr
Företagets nedgång i nettoomsättningen är 700 000 kr (1 000 000 kr – 300 000 kr). Av denna nedgång uppger företaget att 70 procent beror på restriktionerna.

Stödperiodens fasta kostnader: 500 000 kr
Det första steget är att kontrollera att den procentuella nedgången i nettoomsättningen är tillräckligt stor. Detta sker genom att företagets nedgång divideras med referensperiodens nettoomsättning. Detta beräknas på följande sätt:

(700 000 kr/1 000 000 kr) = 0,7 vilket innebär en nedgång i nettoomsättningen med 70 procent. Detta innebär att kravet på att nettoomsättningen har sjunkit mer än 40 procent är uppfyllt.

Det andra steget är att kontrollera om en tillräckligt stor del av nedgången i nettoomsättningen beror på restriktionerna. Denna del måste motsvara minst 25 procent av referensperiodens nettoomsättning, det vill säga 250 000 kr (0,25*1 000 000 kr).

Av företagets nedgång i nettoomsättningen om 700 000 kr är det 70 procent som beror på restriktionerna. Det innebär att 490 000 kr (700 000 kr x 0,7) beror på restriktionerna. Vilket gör att kravet på att en tillräckligt stor del av nedgången i nettoomsättningen som ska bero på restriktionerna är uppfyllt.

När dessa två krav är uppfyllda kan du beräkna hur stor del av de fasta kostnaderna för stödperioden som företaget kan få stöd för.

Detta beräknas på följande sätt:
Den del av nedgången som beror på restriktionerna ska ställas i relation till referensperiodens nettoomsättning (490 000 kr/1 000 000 kr) = 0,49 det vill säga 49 procent.

Därefter räknar du fram hur stor del 49 procent är av stödperiodens sammanlagda fasta kostnader. Detta sker på följande sätt:

(500 000 kr x 0,49) =245 000 kr

Slutligen multipliceras 245 000 kr med 0,75 vilket motsvarar en stödnivå på 75 procent av den andel av de fasta kostnaderna som ger rätt till stöd. Detta ger ett stöd på 183 750 kr (245 000 kr x 0,75).

Källor för information om förstärkt omställningsstöd: Skatteverket.se och regeringen.se