Läs politikernas svar på dina frågor om karensdagar

Camilla Björkman

Publicerades: 10 juni, 2010

När Driva Egets igår skrev om att du nu har minst sju karensdagar orsakade det en läsarstorm. Nu har vi kontaktat Näringsdepartementet för att få ordentliga svar. Läs dessa här.

Bakgrunden är följande: Fram till nu har du kunnat välja hur många karensdagar du vill ha själv. Men från och med den 1 juli i år ändras lagen så att du har minst sju karensdagar – även om du skulle vilja ha färre. För att kompensera för detta har sjukförsäkringsavgiften sänkts med 0,74 procentenheter, vilket kan betyda en kostnadssänkning på 1 800 kr per år.

Efter att Driva Eget publicerade en artikel om de nya reglerna igår strömmade reaktioner från läsarna in via forum, mejl och kommentarer. Många menar att minst sju karensdagar är ett hån mot småföretagare som nästan aldrig kan stanna hemma från jobbet. De som vill ha färre karensdagar borde alltså få kunna välja detta.

För att få ett ordentligt svar kontaktade Driva Eget Kent Ivarsson på Näringsdepartementet, som via mejl sammanställde svar från departementet. Läs här våra frågor och deras svar till er läsare.


FRÅGA 1: Visst är det bra att sjukförsäkringsavgiften sänks, eftersom 85 procent av företagarna inte utnyttjar den. Men varför kan man inte själv få välja ett lägre antal karensdagar om man vill – även om man får betala en lite högre avgift? Det borde ju rimligen inte innebära några extra kostnader för er.

Svar: I utredningen Trygghetssystemen för företagare (SOU 2008:89) skrivs ”eftersom företagare inte nyttjar sjukförsäkringen i paritet med de avgifter de erlägger önskas sänkning av de sociala avgifterna och främst då sjukförsäkringsavgiften”.

I utredningen konstateras också att eftersom företagarkollektivet eftersträvar en generell sänkning av socialavgifterna, i detta fall sjukförsäkringsavgiften, anser utredningen efter samråd med företagarnas organisationer, att en förlängning av den grundläggande karenstiden från en dag till sju dagar skulle gynna företagarkollektivet. Med en sådan regel kan den sjukförsäkringsavgift som idag gäller vid en karensdag sänkas.

I utredningen skrivs även följande: Från företagarhåll har framförts att det absolut viktigaste för en företagare som råkar ut för sjukdom eller skada är att denne får tillgång till snabb vård och rehabilitering för att säkerställa ett snabbt tillfrisknande och återgång till aktiv tjänst i företaget. En sänkning av sjukförsäkringsavgiften skulle därför ge fler företagare finansiell möjlighet att köpa en sjukvårdsförsäkring. När betänkandet remitterades var majoriteten av remissinstanserna positiva till införande av sju dagars karens (Mer info om remissinstansernas synpunkter finns i propositionen Trygghetssystemen för företagare).

Så här motiverar regeringen förslaget i propositionen Trygghetssystemen för företagare:

Egenföretagare har i normalfallet en karensdag i sjukförsäkringen. Från och med dag två är en egenföretagare berättigad till sjukpenning från Försäkringskassan. Försäkringsinnehållet är därmed mer omfattande för egenföretagare än vad som gäller för arbetstagare, där ersättning från
Försäkringskassan betalas ut först efter fjorton dagars sjukdom. Försäkringen har därmed också motiverat en högre sjukförsäkringsavgift för egenföretagare än för anställda. Sammantaget bedöms det som lämpligt att minska försäkringsinnehållet och samtidigt sänka sjukförsäkringsavgiften för egenföretagare. Karenstiden föreslås därför höjas till sju dagar, samtidigt som en motsvarande sänkning av egenavgifterna föreslås (se avsnitt 7.3.2).

Ekonomiska konsekvenser: Genom en sänkning av egenavgifterna med 0,74 procent får egenföretagarna totalt behålla 190 miljoner mer, beräknat på årsbasis för åren 2011 och 2012.


FRÅGA 2: Om nu så mycket som 85 % av alla företagare inte utnyttjar sjukförsäkringen, varför kan ni inte bara sänka avgiften utan att höja antalet minimumkarensdagar?

SVAR: Det är fel att säga att 85 % av företagarna inte använder sjukförsäkringen, det gäller utbetalning av sjukpenningen. Sjukförsäkringsavgiften finansierar inte bara sjukpenningen, utan även sjukersättning, aktivitetsersättning, rehabiliteringspenning m.m. Det är alltså en liten del av sjukförsäkringsavgiften som går till just sjukpenningen.

Regeringen har totalt sänkt egenavgiften från 30,71 procent 2008 till 28,97 1 juli 2010. Därutöver har regeringen från den 1 januari 2010 gett möjlighet att få nedsättning av egenavgifterna med 5 procentenheter dock högst 10 000 kronor per år (Prop 2009/10:11). Detta innebär att för de flesta egenföretagare blir egenavgiften 23,97 procent 2010. De sänkta egenavgifterna tillsammans med jobbskatteavdragen innebär att en egenföretagare med en inkomst på cirka 26 500 per månad fått sänkta egenavgifter och skatter med cirka 23 400 kronor per år.


FRÅGA 3: Ni säger att den nya regeln ska göra att det blir mer jämställt mellan anställda och företagare, men anställda har ju bara en karensdag? Hur hänger det ihop?

SVAR: När en anställd är sjuk är det arbetsgivaren som betalar sjuklön de första 14 dagarna. Därefter är det Försäkringskassan som betalar sjukpenning. Man kan alltså säga att anställda har 14 dagars karens där arbetsgivaren går in och betalar sjuklön som ersätter lönen. Genom att öka egenföretagares karenstid till 7 dagar blir villkoren mer lika för dem som är anställda. Samma som för anställda gäller även för företagare som bedriver aktiebolag som själva betalar sjuklön under de 14 första dagarna.

Nuvarande regler för återinsjuknande fortsätter att gälla. Det innebär att om en egenföretagares sjukperiod börjar inom 20 dagar efter föregående sjukperiods slut, ska de båda perioderna anses som en sjukperiod vid beräkning av den valda karenstiden. Reglerna om allmänt högriskskydd innebär att en egenföretagare som haft fler än 21 karensdagar under sammanlagt minst fem sjukperioder under en löpande tolvmånadersperiod kan få sjukpenning redan första dagen i den sjätte sjukperioden. Det allmänna högriskskyddet gäller egenföretagare som har valt sju dagars karens. Syftet är att ge trygghet åt dem som ofta är sjuka. För dem som har viss kroniska sjukdomar finns möjlighet att slippa karensdagar helt genom det sk. särskilda högriskskyddet. Det gäller på samma sätt oavsett om du är anställd eller egenföretagare.


Vad tycker du om regeringens höjning av minst antal karensdagar? Diskutera i vårt forum.