<![CDATA[]]>

Reporäntan sänks till noll!

Anders Andersson

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 28 oktober, 2014

Riksbanken sänker reporäntan till noll! Det oväntade besked gav riksbankschefen Stefan Ingves  i morse.

Marknaden hade väntat sig en sänkning från 0,25 till 0,05. Dagens sänkning är historisk. Aldrig har räntan legat så här lågt.

Främst anledningen till det drastiska  beskedet är att inflationen i september var minus 0,4 procent, medan riksbankens mål är att höja inflationen till 2 procent.

Så här skriver Riksbanken i sin motivering:

– Svensk ekonomi är relativt stark och konjunkturen fortsätter att förbättras. Men inflationen är för låg. Riksbankens direktion har därför beslutat att penningpolitiken behöver bli ännu mer expansiv för att inflationen ska stiga mot målet på 2 procent. Direktionen sänker reporäntan med 0,25 procentenheter till noll procent och reviderar ned reporäntebanan påtagligt.

Räntan kommer inte att höjas på länge:

– Reporäntan behöver vara kvar på denna nivå tills inflationen tydligt tagit fart. Först i mitten av 2016 bedöms det vara lämpligt att långsamt börja höja räntan, skriver Riksbanken.

Men det finns också positiva tongångar i riksbankens motivering:

– I Sverige fortsätter konjunkturen att förbättras, framför allt driven av en god tillväxt i hushållens konsumtion och bostadsinvesteringarna. Exporten, som har hämmats av den relativt svaga ekonomiska utvecklingen i omvärlden, ökar snabbare framöver när aktiviteten stiger i de länder Sverige handlar med. Arbetsmarknaden stärks ytterligare de kommande åren och arbetslösheten sjunker tydligt.

– Trots att såväl BNP som sysselsättning har ökat i relativt god takt det senaste året har inflationen fortsatt att bli lägre än väntat. Den breda nedgången i inflationen och de återkommande nedrevideringarna av inflationsprognosen tyder på att det underliggande inflationstrycket är mycket lågt och lägre än i tidigare bedömning.

I utlandet är det sämre:

– Konjunkturen i omvärlden som helhet väntas långsamt fortsätta att förbättras men skillnaden mellan regioner är alltjämt stor. Konjunkturutsikterna för USA och Storbritannien är goda medan återhämtningen i euroområdet väntas bli ännu långsammare än i tidigare bedömning.

Även prognoserna för inflationen i omvärlden är lägre och flera av världens centralbanker väntas föra en mycket expansiv penningpolitik ytterligare en tid. Den europeiska räntan har av ECB sänkts till 0,05 procent.

Men varför är det så viktigt med inflation?

– Det är viktigt att inflationen stiger mot målet på 2 procent. Den låga räntan ökar efterfrågan i ekonomin, vilket bidrar till ett högre inflationstryck. Den mycket expansiva penningpolitiken kan även bidra till att inflationsförväntningarna förblir förankrade runt 2 procent genom att sända en tydlig signal att penningpolitiken är inriktad på att inflationen ska närma sig inflationsmålet, svarar riksbanken.

Riksbanken menar att reporäntan behöver vara kvar på denna nivå tills inflationen tydligt tagit fart. Först i mitten av 2016 väntas räntan börja höjas långsamt för att nå 1,75 procent mot slutet av 2017.

Riksbanken ser risker med en nollränta, som nu sänker den rekordlåga rörliga boräntan ännu mer:

– Att reporäntan nu sänks ytterligare för att få upp inflationen ökar riskerna förknippade med hushållens höga skuldsättning. Det är därför nu ännu mer angeläget att dessa risker hanteras. För att minska riskerna krävs åtgärder riktade direkt mot hushållens efterfrågan på krediter. Därutöver krävs reformer för en bättre fungerande bostadsmarknad.