<![CDATA[]]>

Aldrig har lagrådet varit hårdare

Anders Andersson

Publicerades: 20 juni, 2013

Anders Borg backar från sitt hårt kritiserade förslag om ändrade 3:12-regler. Han gör det sedan lagrådet gett honom tidernas största bakläxa.

Sällan eller aldrig har landets högsta jurister som sitter i lagrådet varit kraftigare i sin kritik. De ska pröva lagförslag innan dessa behandlas av riksdagen. Och Anders Borgs och Annie Lööfs förslag att radikalt skärpa 3:12-reglernas lönedel kritiseras nu hårt på främst tre olika sätt:

  1. Lagrådet menar att det är tveksamt om förslaget utformats så att det kan tillgodose sitt syfte.
  2. Det är mycket svårt för att inte säga omöjligt att överblicka konsekvenserna av förslaget.
  3. Remisstiden på tre veckor var för kort. Något skäl till varför det var bråttom har inte angetts. Hur reglerna har fungerat har varit känt länge. Regeringsformens krav på ordentlig beredning måste tas på allvar.

Det är mycket ovanligt med så hårda ord från lagrådet.

– Jag har aldrig varit med om så kraftfull kritik. Det är en stark markering från en viktig instans, säger Mats Odell (kd), ordförande i riksdagens näringsutskott.

Anders Borg tar till sig av bakläxan och skriver så här i en kommentar:

”Vid den fortsatta beredningen kommer regeringen bland annat att pröva om det alls är lämpligt att gå vidare med förslaget om det höjda löneuttagskravet, eller om det kan behöva förändras, för att möta lagrådets synpunkter”.

Men han lägger till:

”Att vissa grupper kan komma att finna nya vägar att få lägre skatt motiverar inte att kända brister inte åtgärdas. Det är angeläget att motverka överutnyttjandet av det befintliga regelverket samtidigt som den kritik lagrådet riktar bör tas på allvar.”

Han har tidigare fått mycket kraftig kritik för sitt förslag till att det krävs minst 4 procents ägarandel för att använda 3:12-reglernas löneregel. När han backade på en mycket liten del av förslaget växte kritiken. Nu signalerar han alltså ännu en reträtt.

Han konstaterar nu enligt nyhetsbyrån Direkt att lagrådets yttrande kring de föreslagna förändringarna av 3:12-regelverket belyser de svårigheter som är förknippade med att motverka det överutnyttjande som i dag sker.

Han noterar att flera remissinstanser och även lagrådet påpekar att förslagen kan motverka ägarens incitament att knyta medarbetare närmare företagen genom att erbjuda dem att förvärva mindre aktieposter.

Samtidigt aviserar han en ny utredning:

”Regeringen kommer att låta utreda skattereglerna för finansiella instrument, till exempel optioner och andra aktierelaterade incitament, som företag ger till nyckelpersoner som en del av sin ägarstyrning.”

LÄS MER: ”Borg är ohederlig och arrogant”

LÄS MER: Anders Anderssion skarpa kritik i ledaren i Driva Egets juninummer och här.