Periodiseringsfond och expansionsfond avskaffas

Anders Andersson

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 7 oktober, 2014

Periodiseringsfond, expansionsfond och övriga avsättningsformer avskaffas och ersätts av en ny företagsfond. Driva Eget kan här avslöja innehållet i en ny skatteutredning för enskilda firmor som i dag läggs fram för nya finansministern.

I det förslag som den statliga Skatteförenklingsutredningen i dag lägger fram för nye finansministern Magdalena Andersson tas radikala grepp för att förenkla skattereglerna för enskild näringsverksamhet.

Det berör de flesta av landets lantbrukare och skogsbrukare, alla de som har enskild firma och de som är delägare i handelsbolag. De nya reglerna, som nu ska remissbehandlas, kan börja gälla 2016. Det totala skattetrycket blir oförändrat, men skatten tas ut efter nya enklare regler.

Driva Eget har som första nyhetsmedia tagit del av den skatteutredning som är den största för enskilda firmor sedan skattereformen 1991. I juni i år kom en företagsskattekommittén med en lika stor för aktiebolag. Sammantaget betyder detta att spelplanen för alla företag är på väg att göras om inom ett par år samtidigt som den nya regeringen ändrar skattesatserna redan från nästa år.

Ny avsättningsform

I dag kan en enskild näringsidkare skjuta upp skatten med hjälp periodiseringsfond, expansionsfond, upphovsmannakonto, skogskonto och skogsskadekonto. För alla dessa former finns snåriga regler om hur avsättnings storlek beräknas och när pengarna ska tas upp till beskattningen. Utredningen vill ersätta allt detta med ett enda begrepp – företagsfond.

Det ska då gå till så här när ett räkenskapsår är slut:

  1. Årets inkomster minus kostnader blir fördelningsbar inkomst.
  2. Upp till 40 procent av denna kan sättas av till företagsfond (dock upp till 80 procent om det gäller intäkter efter skogsskador).
  3. Resten blir antingen näringsverksamhet som beskattas efter dagens regler eller räntefördelning med 30 procentig kapitalskatt efter nya regler.

Nya regler för räntefördelning

Ju större tillgångar desto mer får beskattas som räntefördelning. I dag beräknas underlaget för räntefördelning på ett komplicerat sätt. Underlaget där skulderna har dragits av multipliceras med statslåneräntan plus sex procent, och på detta blir skatten 30 procent.

Underlaget ska nu beräknas på ett enklare sätt och multipliceras med statslåneräntan plus 4,8 procent. För alternativregeln är det taxeringsvärdet 2010 och inte 1993 som ska användas.

Det ska också finnas en förenklad form av räntefördelning som kan användas av alla. Det betyder att ett halvt prisbasbelopp (nu 22 200 kronor) av vinsten alltid får beskattas med 30 procent.

Enligt dagens regler blir det negativ räntefördelning med extra skatt om skulderna är större än tillgångarna. Detta begrepp vill utredarna avskaffa.

Återföring

Det som avsätts till periodiseringsfond beläggs i dag med ränta för aktiebolag, men inte för enskild näringsverksamhet. Utredarna föreslår nu samma ränta för enskild näringsverksamhet.

Några tidsgränser för när avsättningar till den nya företagsfonden måste tas upp till beskattning ska inte finnas. Det som återförs beskattas som inkomst av näringsverksamhet med egenavgifter.

Nya avskrivningsregler

De flesta småföretagare kan numera göra så kallad förenklat årsbokslut i samband med deklarationen. Reglerna förenklas ytterligare genom att inventarier värda upp till ett prisbasbelopp (nu 44 400 kronor) kan dras av direkt. Det är en fördubbling jämfört med dagens regler.

Gränsen för när lagertillgångar inte behöver tas upp höjs från 5 000 kronor till ett halvt prisbasbelopp.

Fastighetsförsäljning

Också reglerna vid försäljning av näringsfastighet vill utredningen förenkla. Det så kallade stickåret ändras från 1952 till 1996.

Kapitalvinstskatten för fastigheter som förvärvats före 1996 får därmed beskattas som om de köpts för belopp som är 100 procent av 1996 års taxeringsvärde.

Utredarna föreslår att detta ska gälla även privatbostadsfastigheter.

Ombildning till AB

Om en enskild näringsverksamhet ombildas till aktiebolag ska dessa regler gälla:

  • Det som finns i företagsfonden ska flyttas till periodiseringsfond och därmed beskattning efter sex år.
  • Sparad räntefördelning ska under vissa förutsättningar omvandlas till sparat utdelningsutrymme.

Vid en sådan omvandling kan det ofta vara bäst att överföra firmans tillgångar för ett pris som ligger över det skattemässiga värdet. Det blir då en beskattningsbar vinst i den enskilda firman som beskattas med 30 procent genom regeln för räntefördelning.

När vinstpengarna sedan förs över till bolaget kan det bli skattereduktion enligt reglerna för investeraravdrag.

Övergångsregler

Förändringarna är så stora att det måste till övergångsregler:

  • Vid övergången ska 60 procent av medlen i expansionsfond läggas i den nya företagsfonden. De 40 procenten beskattas då inte alls, men å andra sidan ska inte den redan inbetalade expansionsfondsskatten återbetalas. Det ger en total beskattning på i praktiken 55 procent.
  • Avsatta medel till periodiseringsfond återförs till beskattning om högst sex enligt dagens regler.

Läs här kommentaren från en av utredningens experter.