Bolagsformer och risker

Vilka bolagsformer passar mig och vilken har störst risk?

Redaktionen

Uppdaterades: 15 maj, 2020
Publicerades: 8 juni, 2017
Foto av: Getty Images

Olika bolagsformer innebär olika ansvar och risker. Vi reder ut vad som gäller för aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och enskild firma.

Aktiebolag – ansvar och risker

I ett aktiebolag har du som ägare i princip inget ansvar för bolagets skulder eller andra förpliktelser. Skulle aktiebolaget gå omkull blir aktierna i bolaget värdelösa. Det är den förlust du som aktieägare gör.

När det gäller mindre aktiebolag är det dock väldigt vanligt att ägaren går i borgen för företagets lån, leasingavtal, hyresavtal, osv. Särskilt gäller detta om bolaget har ett lågt aktiekapital som exempelvis på miniminivån 25 000 kr.

Det finns också regler om ansvarsgenombrott för skatter och avgifter. Om du som företrädare för ett aktiebolag inte ser till att aktiebolagets skatter och avgifter blir betalda i tid, kan du bli personligt betalningsansvarig för dessa. Staten har alltså en rejäl hållhake även på dig som har aktiebolag, och därför försätts många aktiebolag i konkurs inför exempelvis förfallodagar för moms, F-skatt och uppbörd.

Läs också: Så hanterar du vinsten smartast

Har du aktiebolag måste du hålla koll på bolagets egna kapital med tanke på reglerna om kapitalbrist. Vid förluster i aktiebolaget kommer det egna kapitalet att minska och när mer än hälften av aktiekapitalet förbrukats (kapitalbrist) gäller särskilda likvidationsregler.

För att undvika personligt betalningsansvar för uppkommande skulder måste bolaget likvideras vid kapitalbrist. Du har dock 8 månader på dig att se till att aktiekapitalet återställs till fullo (genom att bolaget börjar gå med vinst eller genom att du tillför medel genom aktieägartillskott). Fortsätter du driften av ett bolag med kapitalbrist efter 8-månadersfristen blir du personligt betalningsansvarig för de skulder som därefter uppkommer i bolaget.

Enskild firma – ansvar och risker

Om du har enskild firma ansvarar du fullt ut för verksamhetens skulder. En enskild firma är ju ingen juridisk person utan verksamheten är helt sammankopplad med dig som fysisk person.

Handelsbolag – ansvar och risker

För delägare i handelsbolag gäller ett personligt ansvar, precis som för en enskild näringsidkare, trots att handelsbolaget är en juridisk person. Delägarna ansvarar alltså ändå personligen för handelsbolagets skulder och förpliktelser. Men dessutom gäller ett solidariskt ansvar – skulder och förpliktelser som en delägare åsamkar handelsbolaget, drabbar även övriga delägare.

En fordringsägare har möjlighet att direkt kräva en av delägarna på hela skulden, sedan blir det upp till denna delägare att kräva övriga delägare på deras andel av skulden (regressrätt).

Läs också: Få koll på de socialavgifterna i olika bolagsformer

Kommanditbolag – ansvar och risker

För delägare i kommanditbolag blir det personliga ansvaret olika beroende på vilken typ av delägare det handlar om. Komplementärer ansvarar personligen för kommanditbolagets skulder och förpliktelser på samma sätt som en handelsbolagsdelägare.

Kommanditdelägare ansvarar bara för det ansvarsbelopp (registrerad insats) som registrerats hos Bolagsverket (t ex 1 000 kr), å andra sidan har kommanditdelägare normalt ingen rätt att företräda bolaget och ingå avtal, ta upp lån, osv.

Läs också: Så hanterar du underskottet i ditt företag