Företagen i Sverige har svårt att rekrytera personal med specialkompetens. Foto: Getty Images

Hur vill partierna underlätta rekryteringen av personal?

Samuel Karlsson

Publicerades: 10 augusti, 2018

Svårigheterna att rekrytera personal riskerar att hämma tillväxten i Sverige. Hur vill ni lösa problemet?

C: Det behövs en palett av åtgärder. Ett bredare system för personal-
optioner än det som regeringen tagit fram, så att företagen kan attrahera den nyckelkompetens de behöver. Systemet för arbetskraftsinvandring är för stelbent och behöver reformeras.
Vi vill även se branschskolor som kan bistå arbetsmarknaden med efter-
frågad arbetskraft och samtidigt vara kompetenscentrum där utvecklingen i branscherna drivs framåt. Vi vill också bygga ut lärlingsvux.

KD: Vi vill göra det enklare och mer konkurrenskraftigt att erbjuda anställda incitamentsprogram och delägarskap. Regeringens förslag var för snålt. Vi vill skapa rimlighet i tillämpningen av reglerna för arbetskraftsinvandring så att personer som bidrar till svensk konkurrenskraft inte ska bli utvisade på grund av mindre misstag. Vi vill lösa bostadsbristen genom att förenkla och snabba på byggandet och öka rörligheten genom förändrade flyttskatter och förenklad andrahandsuthyrning.

L: Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form bör läggas ner. Marginalskatterna på de högsta inkomsterna, som i praktiken är en skatt på utbildning, bör sänkas och en nyanställningsform för unga och nyanlända, Startjobb, med låg ingångslön och lägre arbetsgivarkostnader under ett par år bör införas. Yrkesutbildning och arbete inom yrken som leder till sysselsättning måste bli mer attraktivt genom riktade åtgärder från fack, näringsliv, stat och utbildningsarrangörer.

MP: Regeringen har under mandatperioden gjort stora satsningar inom såväl arbetsmarknads- som utbildningspolitiken för att klara de framtida utmaningarna vad gäller matchning och kompetensförsörjning. Miljöpartiet ser att man inte bara ska rikta in sig på kompetensförsörjning inom befintliga områden, utan även bör rikta in sig på nya områden, såsom tech-branschen.

M: Vi vill att företag med max 250 anställda inkluderas i systemet för personaloptioner i stället för som i nuvarande regelverk där endast företag med max 50 anställda inkluderas. Förändra skattesystemet och gör det mer konkurrenskraftigt, exempelvis genom sänkta marginalskatter. Vi behöver också genomföra breda reformer för att förbättra bostadsmarknaden och det är viktigt att vi har bra, enkla och rättssäkra villkor för arbetskraftsinvandring för att Sverige ska kunna hävda sig och locka duktiga personer.

S: Det sker stora satsningar på utbildning, allt från Yrkeshögskola till Yrkes-Vux och högskolestudier. Det finns olika möjligheter för att arbets-
givare att får subventionerade anställningar där det är möjligt att kombinera studier och arbete. Det finns också ett flertal snabbspår för nyanlända.

SD: Vi vill långsiktigt satsa på utbildningsväsendet. Det ska finnas en tydlig koppling mellan arbetsmarknadsutsikterna och utbildning. Risken att utbilda ut i arbetslöshet ska undvikas. Sverigedemokraterna vill också satsa på kvalificerad arbetskraftsinvandring, där byråkratin ska förenklas för att underlätta för företagen att fylla kompetensbehoven redan idag.

V: Dels behöver arbetslösa utbildas för att kunna ta de jobb som finns, dels behöver många yrkesverksamma kompetensutveckling för att kunna ta nya jobb och utföra nya arbetsuppgifter. Utbildning och kompetensutveckling är avgörande för att klara personalförsörjningen framöver. Vi vill även förbättra Arbetsförmedlingens arbetssätt så att mer fokus läggs på att rusta de arbetslösa att ta de jobb som finns (genom relevant och individanpassad utbildning och matchning) och mindre på kontroll och passiva åtgärder.

Fler svar inför valet 2018 hittar du här!