ordlista för företagare

Ordlista för företagare – här är begreppen du behöver ha koll på

Pernilla Säfström

Uppdaterades: 3 november, 2021
Publicerades: 4 november, 2021
Foto av: Adobe Stock

Svårt att förstå alla ord och begrepp kopplat till ditt företagande? Du är inte ensam! Driva Eget har sammanställt en ordlista för företagare som förklarar de vanligaste begreppen du behöver ha koll på när du administrerar ditt företag.

Ordlista vid registrering och när du ska starta eget

Vad är en affärsplan?

En affärsplan är en beskrivning av hur en affärsidé kan konkretiseras i ett antal affärsmål. Samt en plan för hur du ska uppnå målen. Den kan också innehålla bakgrundsinformation om din organisation.

Vad är en budget?

En budget är en uppskattning av företagets ekonomiska händelser under kommande räkenskapsår. Den används för att planera för olika kostnader och intäkter. Enkelt förklarat, en plan för företagets in- och utgifter.

Vad är en juridisk person?

Startar du ett bolag blir ditt aktiebolag en egen juridisk person. Det innebär att bolaget kan upprätta avtal, anställa och få skulder, precis som en fysisk person. Enskild firma blir däremot ingen egen juridisk person eftersom du som firma och privatperson räknas som en och samma.

Vad är SNI?

När du registrerar ditt företag kommer du bli ombedd att beskriva din verksamhet. En del av detta innebär att ange sina SNI-koder, en standard för svensk näringsgrensindelning. Det är femsiffriga koder som används för att klassificera företag efter vilken verksamhet de bedriver. Det finns mängder av olika koder där du då väljer de som bäst överensstämmer med den verksamhet du tänkt bedriva.

Mer om SNI? SNI finns utförligare beskrivet på Statistiska centralbyrån.

Ordlista om skatter

Vad är F-skatt?

När du registrerar ditt företag ansöker du samtidigt om F-skatt. F-skatt innebär att du som egen företagare själv betalar in skatter och avgifter på inkomster i näringsverksamheten varje månad. Även juridiska personer så som aktiebolag och ekonomiska föreningar har normalt F-skatt. Det är en preliminärskatt som ska vara lika stor för varje debitering och i den mån det är möjligt överensstämma med den slutgiltiga skatten.

Vad är då preliminärskatt?

Som företagare betalar du in en preliminärskatt till Skatteverket varje månad. Den utgörs av den förväntade skattesumman som ska betalas och grundas på din beräknade vinst.

Vad är bolagsskatt?

Bolagsskatt är skatten på den vinst som ditt företag haft under förgående år. 

Vad är en periodiseringsfond?

Du kan som företagare välja att jämna ut ditt resultat över flera år för att på så sätt uppnå en jämnare beskattning. Detta kan göras genom att upprätta en periodiseringsfond, dit företaget avsätter pengar för att sedan kunna ha dem tillhanda vid ett senare tillfälle. När periodiseringsfonden upplöses tas den upp som en intäkt i resultaträkningen och ökar då det redovisade resultatet.

Tips! Läs vår guide om skatter i aktiebolag.

Begrepp inom momsdeklaration och redovisning:

Vad är ingående och utgående moms?

Du lägger moms på tjänster eller varor ut till kund (utgående moms) precis som leverantörer eller samarbetspartners gör på samma sätt på sina fakturor till dig (ingående moms). Den moms som lagts ovanpå dina varor eller produkter ska betalas och den moms du betalat på fakturor ska återfås. Momssatsen styrs av vilken typ av vara eller tjänst du säljer eller köper. Du kan välja att deklarera moms månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Underlag för momsdeklaration kan du få fram ur de flesta redovisningssystem som en momsrapport.

På skatteverket finner du vanliga frågor och svar samt underlag för att lämna momsdeklaration.

Vad är momsdeklaration?

Momsdeklaration är den rapportering av din utgående och ingående mervärdesskatt (moms) som du lämnar in till Skatteverket. Mellanskillnaden mellan utgående moms och ingående moms ska också betalas in till ditt Skattekonto. Denna procedur görs varje månad, kvartal eller år. Tidsintervallet beror på vad du själv angivit för period när du registrerade dig för moms.

Ordlista inom bokföring

Vad är ett bokslut? Vad är en årsredovisning?

Ett bokslut är en sammanställning av ett företags eller en organisations bokföring vid räkenskapsårets slut. Bokslutet kan vara antingen i form av ett årsbokslut eller en mer omfattande årsredovisning. Reglerna för årsbokslut och årsredovisning skiljer sig åt mellan olika företagsformer och beror även på verksamhetens storlek.

Vad är en aktiebok?

Du behöver en aktiebok när du startat aktiebolag. Här samlar du information om bolagets aktier och aktieägare.

Vad är en nyemission?

En nyemission betyder att ett aktiebolag ger ut (emitterar) nya aktier och för det får aktiebolaget tillgångar, ofta från de nuvarande aktieägarna och oftast i form av reda pengar. Syftet med en nyemission är att aktiebolaget ska få in mer tillgångar, exempelvis för att göra investeringar det annars inte skulle kunnat göra.

Vad är egentligen en verklig huvudman?

En verklig huvudman är personen eller personerna som ytterst äger eller kontrollerar företaget.

Vad är ett räkenskapsår?

Ett räkenskapsår är en period för vilken den löpande redovisningen sammanställs. När ett företag ska upprätta bokslut har företag vanligtvis kalenderåret som räkenskapsår – men inte alltid.

Förkortat eller förlängt räkenskapsår: Alla startar inte sitt företag 1 januari och naturligt får kalenderåret som sitt räkenskapsår. Det innebär att man då får välja om man vill ha ett förlängt räkenskapsår, som går till nästa årsskifte. Eller om man exempelvis startar i maj, och väljer ett förkortat räkenskapsår och gör bokslut redan 31 december samma år.

Vad är avdragsgilla kostnader?

Med avdragsgilla kostnader menas kostnader som vid företagets inkomstdeklaration får dras av och då sänker det skattemässiga resultatet. Exempel på en avdragsgill kostnad kan vara lönekostnader eller utrustning.

Ej avdragsgilla kostnader: Kostnader som inte får dras av och kan därmed inte sänka det skattemässiga resultatet. Sådana kostnader kan till exempel vara böter och viten. 

Vad är en balansräkning?

En balansräkning är en organisations tillgångar och skulder vid ett givet tillfälle. Balansräkningen brukar ställas upp i två kolumner med tillgångar på ena sidan samt skulder och eget kapital på den andra. De två sidorna är definitionsmässigt lika, eftersom eget kapital är skillnaden mellan tillgångar och skulder.

Vad är en resultaträkning?

En resultaträkning är en sammanställning av resultatkonton i bokföringen. Den visar verksamhetens intäkter och kostnader och saldot är detsamma som periodens resultat.

Vad är eget kapital?

Ett eget kapital är skillnaden mellan tillgångar och skulder och kan sägas utgöra företagets egna medel.

Vad är periodisering?

En periods resultat ska visa upp de intäkter och kostnader som hör till den specifika perioden. Då får du en tydlig bild av den period som redovisningen avser. Som exempel kan ett företag betala lokalhyra för flera månader framåt. Det ger då en orättvis bild om all hyra bokförs enbart på den månad den betalas. Den periodiseras då lämpligen genom att delas upp med en månad åt gången, vilket blir mer korrekt i bokföringen. Hänger du med?

Vad är reskontra?

Reskontra innebär att ett bokföringskonto ytterligare specificeras. Det är framförallt i balansräkningen som du gör det här och då vanligtvis genom de två reskontrorna leverantörsreskontra och kundreskontra, men även lönereskontra och resereskontra är vanligt. Det här ska ge dig en bättre bild utöver det som sker i den ordinarie bokföringen. T.ex. kan information om kunderna behövas för att lättare driva in kundfordringar (betalningar från kunder) med mera.

Vad är interimsfordringar?

Interimsfordringar består av förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Exempel på upplupna intäkter kan vara utförda tjänster eller levererade varor där avsikten är att de ska faktureras under ett senare bokföringsår. Det kan till exempel gälla större bygg- eller entreprenadprojekt som löper över flera år. Det handlar alltså om kommande intäkter för kostnader du ligger ute med. Interimsskulder består tvärtom av förutbetalda intäkter och upplupna kostnader. Det kan till exempel vara inkomster från prenumerationer, försäkringspremier, hyror eller annat som betalas i förväg och inte kommer gälla förrän längre fram.

Med denna ordlista för företagare är du redo för nästa steg

Det är som sagt en hel del begrepp att hålla reda på som ny företagare. Även om du väljer att ta hjälp med redovisning och bokföring är det viktigt att ha lite egna bakgrundskunskaper. Med denna ordlista för företagare har du nu ett hum om vad det handlar om när du sedan fördjupar dig i de olika stegen längs ditt företagande, såsom att registrera företag, momsdeklararera med mera. Ligger du i startgroparna att starta företag bör även du kika på vår checklista för att registrera enskild firma alternativt checklista för att registrera aktiebolag. Stort lycka till!