<![CDATA[]]>

9 skatteregler att ha koll på inför årsskiftet

Redaktionen

Publicerades: 17 december, 2015

Vad bör småföretagaren ha koll på inför årsskiftet och deklarationen? Driva Eget frågade en expert på området om råd.

Helena Robertsson är skattechef på revisions- och rådgivningsföretaget EY och menar att det viktigaste nu är att se över sin privata situation.
– För många småföretagare är ens privatsituation faktiskt det sista man tänker på. ”Har jag tagit ut rätt lön under året?” Det går inte att rätta till efter den sista december men så länge man har fått lönen på sitt konto innan årsskiftet är det ok.

Helena Robertsson

Helena Robertsson

Hur vet man att man tagit ut rätt lön?
– Det är viktigt att man pratar med sin skatterådgivare eller revisor eftersom svaret på frågan beror på hur ens situation ser ut i relation till 3:12-regler samt sjukpenning- och pensionsgrundande inkomst.

Tänk på detta när du deklarerar för fåmansbolag

Gränsbelopp
– Har du lånat pengar till fåmansföretag? Fundera över om du vill/kan omvandla inlånade medel till ovillkorat aktieägartillskott för att öka anskaffningsvärdet, vilket också höjer årets gränsbelopp vid beräkning enligt huvudregeln.

Löneunderlag
– Kontrollera att du som äger kvalificerade andelar har tagit ut tillräcklig lön för att uppfylla löneuttagskravet så att du kan tillgodoräkna dig löneunderlaget vid beräkning av årets gränsbelopp på blankett K10 (Löneunderlagsregeln). Utvärdera också möjligheten att använda den så kallade schablonregeln i stället för löneunderlagsregeln. Är du delägare i flera fåmansbolag där schablonregeln utnyttjas? Från och med den 1 januari 2012 kan schablonregeln endast användas i ett bolag per person. Det kan dock finnas lösningar för detta genom att exempelvis aktierna i ett/flera av bolagen ges i gåva till närstående. På så vis kan dessa ha varsitt bolag att använda schablonmetoden på.

Nedanstående punkter är inte nödvändigtvis bundet till årsskiftet för alla bolag.

Periodiseringsfonder
– För att skjuta upp delar av bolagsskatten kan avsättning göras med maximalt 25 procent av vinsten före beskattning. Denna avsättning schablonbeskattas då. Kom ihåg att avsättningen måste återföras till beskattning senast efter sex år.

Avskrivningar
– Se över möjliga skattemässiga avskrivningar eller återföringar av överavskrivningar (dvs. avskrivningar utöver plan för att utnyttja skattemässiga avdragsmöjligheter). Utred även i lämpliga fall om tidpunkten för skattemässiga överavskrivningar kan tidigareläggas vid stora investeringar i egenproducerade eller förvärvade maskiner och anläggningar (skattemässigt kan anskaffningstidpunkten vara tidigare än ibruktagandet).

Utvidgade reparationsbegreppet
– Använd er i lämpliga fall av det utvidgade reparationsbegreppet (dvs. vissa ändringsarbeten på en byggnad som har karaktär av ombyggnad men får dras av skattemässigt omedelbart som reparationsarbete) då direktavdrag medges skattemässigt för ombyggnation som är normalt i den skattskyldiges verksamhet och som inte innebär väsentlig förändring av byggnaden.

Osäkra kundfordringar
– Bedöm avdragsrätten för osäkra kundfordringar. Avdrag medges skattemässigt om man kan göra sannolikt att det finns ett nedskrivningsbehov.

Underskott
– Kontrollera gamla underskott och spärregler (håll koll på koncernbidrags/fusionsspärrar och hur länge de gäller). Kontrollera möjligheten till kvittning mot beskattning ytterligare återförda belopp och koncernbidrag.

Fastighetsfållan
– Förluster på fastigheter får bara nyttjas mot kapitalvinster på fastigheter. Undersök om ev. annat bolag inom koncernen kan nyttja förlusten om avyttrande bolag inte har möjlighet.

Aktiefållan
– Endast förluster på aktier, fonder och liknande värdepapper som är kapitaltillgångar får kvittas mot vinster på liknande värdepapper. Kontrollera på samma vis som för fastighetsfållan om annat koncernbolag kan nyttja förlusten.

TEXTEN UPPDATERADES 2017-11-08.